ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
TURKISH JOURNAL of IMMUNOLOGY - Turk J Immunol: 4 (2)
Volume: 4  Issue: 2 - 2016
ORIJINAL ARAŞTIRMA
1.Peripheral Blood CD34+ Cell Counts in Patients With Severe Sepsis
Gülşah Elbüken, Züheyla Karaca, Fatih Tanrıverdi, Bülent Eser, Kürşad Ünlühızarcı, Ramazan Çoşkun, Altay Atalay, Fahrettin Keleştimur
doi: 10.5606/tji.2016.481  Pages 19 - 24
Amaç: B u ç alışmada a ğır s epsis ( AS)’in p eriferik k andaki C D34+ hücre sayıları üzerine etkisi incelendi ve bu sayılar sağlıklı kontrollerinkiler ile karşılaştırıldı. Hastalar ve yöntemler: Ağır sepsisli 20 hastanın (12 erkek, 8 kadın; ort. yaş 58.6±16.3 yıl; dağılım 23-81 yıl) (grup 1) ve 32 sağlıklı bireyin (16 erkek, 16 kadın; ort. yaş 51.8±8.6 yıl; dağılım 36-64 yıl) (grup 2) periferik kanlarındaki CD34+ hücre sayıları ölçüldü. Kan örnekleri grup 1’den tanı konduktan sonraki ilk 24-48 saat içerisinde ikinci gün (G2) ve yedinci gün (G7) olmak üzere iki defa, grup 2’den ise ilk başvurdukları gün, bir kez alındı. Bulgular: G rup 1’de G 2’deki C D34+ hücre sayıları G7’dekilerden daha düşük idi, fakat farklılık istatistiksel olarak anlamlı değil idi. Grup 1’deki CD34+ hücre sayıları ne G2’de ne de G7’de grup 2’dekinden farklı idi. Grup 1’de G7’deki CD34+ hücre sayıları grup 2’dekinden yüksek olsa da farklılık istatistiksel olarak anlamlı değil idi. CD34+ hücre sayıları adrenal yetmezlik (AY) varlığı veya sağkalım durumuna bağlı olarak farklılık göstermedi. Sonuç: Ağır sepsisli hastaların toplam CD34+ hücre sayıları sağlıklı bireylerinkinden farklı değil idi ve AS’li grupta AY varlığı ve sağkalım durumundan etkilenmedi.
Objectives: This study aims to determine the impact of severe sepsis (SS) on CD34+ cell counts in the peripheral blood and to compare these counts with those of healthy subjects. Patients and methods: CD34+ cell counts in the peripheral blood were measured in 20 patients with SS (12 males, 8 females; mean age 58.6±16.3 years; range 23 to 81 years) (group 1) and 32 healthy subjects (16 males, 16 females; mean age 51.8±8.6 years; range 36 to 64 years) (group 2). Blood samples were obtained from group 1 two times on second day (D2) within the first 24-48 hours and on seventh day (D7) after diagnosis and once from group 2 on their first day of admittance. Results: In group 1, CD34+ c ell c ounts o n D 2 were l ower than t hose o n D 7, b ut t he d ifference was not statistically significant. Neither on D2 nor on D7 CD34+ cell counts of group 1 were different than those in group 2. Although CD34+ cell counts in group 1 on D7 were higher than those of group 2, the difference was not statistically significant. CD34+ cell counts did not differ according to the presence of adrenal insufficiency (AI) or survival status. Conclusion: Overall CD34+ cell counts of SS patients were not different from those in healthy subjects and not affected by the presence of AI or survival in the SS group.

2.NALP3 Q705K Gene Polymorphism Frequency in Behçet’s Disease Patients in Turkey
Fergün Yılmaz, Tülin Ergun, Müge Bıçakçıgil, Nilüfer Şahin, Haner Diresnekeli, Güher Diresnekeli
doi: 10.5606/tji.2016.484  Pages 25 - 29
Amaç: Bu çalışmada, Behçet hastalığında (BH) NALP3 geninde Q705K polimorfizmi araştırıldı. Hastalar ve yöntemler: Bu olgu-kontrol çalışmasına 180 BH hastası (92 erkek, 88 kadın; ort. yaş 36.6±11.3 yıl; dağılım 21-56 yıl) ve 168 sağlıklı kontrol (92 erkek, 76 kadın; ort. yaş 34.9±13.2 yıl; dağılım 22-55 yıl) alındı. Deoksiribonükleik asit periferik kandan standart işlemler kullanılarak elde edildi. Hastalar ve kontroller polimeraz zincir reaksiyonu-restriksiyon fragman uzunluk polimorfizmi yöntemi ile NALP3 Q705K gen polimorfizmi açısından genotiplendirildi. Polimorfik bölge polimeraz zincir reaksiyonu ile çoğaltılarak Bsg1 enzimi ile parçalandı. Gruplar arasındaki genotip sıklıkları K2-kare, Fisher kesin ve ki-kare testleri ile karşılaştırıldı. Bulgular: Tüm BH hastalarında oral ülser vardı. Hasta grubunun %78’inde genital ülser, %66.3’ünde follikülit, %31.2’sinde damar tutulumu, %66.1’inde üveit ve %7.5’inde nörolojik görünümler vardı. Kontrol grubunun %1.2’sinde (n=2) homozigot genotip ve %11.3’ünde (n=19) heterozigot genotip var iken, hasta grubunun %1.1’inde (n=2) homozigot genotip ve %8.3’ünde (n=16) heterozigot genotip vardı; gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu. İki grup arasındaki alel frekansları karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmedi (sırasıyla %5.5 ve %6.8). Oküler, mukokutan, vasküler, artiküler ve nörolojik tutulumlara göre alt grup analizi de istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermedi. Sonuç: Bulgularımıza göre, Türkiye’de BH’de hastalığa yatkınlık ve sistem tutulumları açısından NALP3 Q705K gen polimorfizmi dağılımı hasta ve kontrol grupları arasında anlamlı bir farklılık göstermemektedir.
Patients and methods: This case-control study included 180 BD patients (92 males, 88 females; mean age 36.6±11.3 years; range 21 to 56 years) and 168 healthy controls (92 males, 76 females; mean age 34.9±13.2 years; range 22 to 55 years). Cellular deoxyribonucleic acid was isolated from peripheral blood using standard procedures. Patients and the controls were genotyped by polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism method for NALP3 Q705K gene polymorphism. Polymorphic region was amplified by polymerase chain reaction and digested with BsgI enzyme. Genotype frequencies between the groups were compared by K2-square, Fisher's exact, and chi-square tests. Results: All BD patients had oral ulcers. Of the patient group, genital ulcers were present in 78%, folliculitis in 66.3%, vascular involvement in 31.2%, uveitis in 66.1%, and neurological manifestations in 7.5%. Of the control group, homozygous genotype was present in 1.2% (n=2) and heterozygous genotype in 11.3% (n=19), whereas of the patient group, homozygous genotype was present in 1.1% (n=2) and heterozygous genotype in 8.3% (n=16), without a statistically significant difference between the groups. Comparison of allele frequencies between two groups did not reveal a statistically significant difference (5.5% and 6.8%, respectively). Subgroup analysis according to ocular, mucocutaneous, vascular, articular, and neurologic involvement also revealed no statistical differences. Conclusion: According to our findings, distribution of NALP3 Q705K gene polymorphism shows no significant difference between patient and control groups in terms of disease susceptibility and system involvements in BD in Turkey.

LookUs & Online Makale