ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Peripheral Blood CD34+ Cell Counts in Patients With Severe Sepsis [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2016; 4(2): 19-24 | DOI: 10.5606/tji.2016.481

Peripheral Blood CD34+ Cell Counts in Patients With Severe Sepsis

Gülşah Elbüken1, Züheyla Karaca1, Fatih Tanrıverdi1, Bülent Eser2, Kürşad Ünlühızarcı3, Ramazan Çoşkun4, Altay Atalay5, Fahrettin Keleştimur3
1Department of Endocrinology and Metabolism, Medical Faculty of Namık Kemal University, Tekirdağ, Turkey
2Department of Hematology, Medical Faculty of Erciyes University, Kayseri, Turkey
3Department of Endocrinology and Metabolism, Medical Faculty of Erciyes University, Kayseri, Turkey
4Department of Internal Medicine, Medical Faculty of Erciyes University, Kayseri, Turkey
5Department of Microbiology, Medical Faculty of Erciyes University, Kayseri, Turkey

Objectives: This study aims to determine the impact of severe sepsis (SS) on CD34+ cell counts in the peripheral blood and to compare these counts with those of healthy subjects. Patients and methods: CD34+ cell counts in the peripheral blood were measured in 20 patients with SS (12 males, 8 females; mean age 58.6±16.3 years; range 23 to 81 years) (group 1) and 32 healthy subjects (16 males, 16 females; mean age 51.8±8.6 years; range 36 to 64 years) (group 2). Blood samples were obtained from group 1 two times on second day (D2) within the first 24-48 hours and on seventh day (D7) after diagnosis and once from group 2 on their first day of admittance. Results: In group 1, CD34+ c ell c ounts o n D 2 were l ower than t hose o n D 7, b ut t he d ifference was not statistically significant. Neither on D2 nor on D7 CD34+ cell counts of group 1 were different than those in group 2. Although CD34+ cell counts in group 1 on D7 were higher than those of group 2, the difference was not statistically significant. CD34+ cell counts did not differ according to the presence of adrenal insufficiency (AI) or survival status. Conclusion: Overall CD34+ cell counts of SS patients were not different from those in healthy subjects and not affected by the presence of AI or survival in the SS group.

Keywords: CD34; healthy group; hematopoietic stem cell; severe sepsis.

Ağır Sepsisli Hastalarda Periferik Kan CD34+ Hücre Sayıları

Gülşah Elbüken1, Züheyla Karaca1, Fatih Tanrıverdi1, Bülent Eser2, Kürşad Ünlühızarcı3, Ramazan Çoşkun4, Altay Atalay5, Fahrettin Keleştimur3
1Department of Endocrinology and Metabolism, Medical Faculty of Namık Kemal University, Tekirdağ, Turkey
2Department of Hematology, Medical Faculty of Erciyes University, Kayseri, Turkey
3Department of Endocrinology and Metabolism, Medical Faculty of Erciyes University, Kayseri, Turkey
4Department of Internal Medicine, Medical Faculty of Erciyes University, Kayseri, Turkey
5Department of Microbiology, Medical Faculty of Erciyes University, Kayseri, Turkey

Amaç: B u ç alışmada a ğır s epsis ( AS)’in p eriferik k andaki C D34+ hücre sayıları üzerine etkisi incelendi ve bu sayılar sağlıklı kontrollerinkiler ile karşılaştırıldı. Hastalar ve yöntemler: Ağır sepsisli 20 hastanın (12 erkek, 8 kadın; ort. yaş 58.6±16.3 yıl; dağılım 23-81 yıl) (grup 1) ve 32 sağlıklı bireyin (16 erkek, 16 kadın; ort. yaş 51.8±8.6 yıl; dağılım 36-64 yıl) (grup 2) periferik kanlarındaki CD34+ hücre sayıları ölçüldü. Kan örnekleri grup 1’den tanı konduktan sonraki ilk 24-48 saat içerisinde ikinci gün (G2) ve yedinci gün (G7) olmak üzere iki defa, grup 2’den ise ilk başvurdukları gün, bir kez alındı. Bulgular: G rup 1’de G 2’deki C D34+ hücre sayıları G7’dekilerden daha düşük idi, fakat farklılık istatistiksel olarak anlamlı değil idi. Grup 1’deki CD34+ hücre sayıları ne G2’de ne de G7’de grup 2’dekinden farklı idi. Grup 1’de G7’deki CD34+ hücre sayıları grup 2’dekinden yüksek olsa da farklılık istatistiksel olarak anlamlı değil idi. CD34+ hücre sayıları adrenal yetmezlik (AY) varlığı veya sağkalım durumuna bağlı olarak farklılık göstermedi. Sonuç: Ağır sepsisli hastaların toplam CD34+ hücre sayıları sağlıklı bireylerinkinden farklı değil idi ve AS’li grupta AY varlığı ve sağkalım durumundan etkilenmedi.

Anahtar Kelimeler: CD34; sağlıklı grup; hematopoietik kök hücre; ağır sepsis.

Gülşah Elbüken, Züheyla Karaca, Fatih Tanrıverdi, Bülent Eser, Kürşad Ünlühızarcı, Ramazan Çoşkun, Altay Atalay, Fahrettin Keleştimur. Peripheral Blood CD34+ Cell Counts in Patients With Severe Sepsis. Turk J Immunol. 2016; 4(2): 19-24
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale