ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
The Diagnostic Value of Flow Cytometry in DOCK8 Deficiency [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2019; 7(2): 102-106 | DOI: 10.25002/tji.2019.1109

The Diagnostic Value of Flow Cytometry in DOCK8 Deficiency

İsmail Öğülür1, Ayça Kıykım1, Ercan Nain1, Nurhan Kasap1, Gamze Akgün1, Elif Karakoç-Aydıner1, Ahmet Özen1, Safa Barış1
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Introduction: DOCK8 deficiency is a combined immunodeficiency with severe eczema, food allergy and autoimmunity. Early diagnosis is important for the treatment of patients. In this study, diagnostic value of flow cytometric detection of DOCK8 protein expression was evaluated in patients with DOCK8 deficiency. Material and Methods: Seven patients with DOCK8 deficiency and 20 healthy controls were enrolled in the study. Peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) were isolated from patients and healthy controls, and DOCK8 protein expressions were detected. The data were analyzed as raw mean fluorescein intensity (MFI) and difference in MFI (?MFI) between cells stained in patients and healthy controls with anti-DOCK8 antibody and isotype control. As the experiments were done on different days, the ?MFI values obtained were normalized according to the current healthy control values and percent values were calculated. Results: The median age of DOCK8 patients was 12 years (8–15). Six of the patients have large deletions and 1 has a missense mutation in DOCK8 gene. Raw MFI values (p=0.0008) and normalized ?MFI-percent values (p<0.0001) were significantly lower in DOCK8 patients compared to healthy controls. The patient with missense mutation had a raw MFI value close to the control (patient MFI: 23.70, control MFI: 35.50). Median of raw MFI was 4.95 (3.65– 5.67) in patients and 26.2 (21.6–32.1) in healthy controls. Conclusion: Flow cytometric detection of DOCK8 protein is very important for the diagnosis of DOCK8 deficiency since the deletion mutations cause almost complete loss of DOCK8 protein expression, while patients with missense mutations could have nearly normal levels of protein, and this can lead to the underestimation of the diagnosis. Therefore, flow cytometric detection is an adjunct method for the diagnosis of DOCK8 disease, and genetic analysis should be offered to all suspicious cases.

Keywords: Flow cytometer, DOCK8, mean fluorescein intensity, deletion, missense mutation

DOCK8 Protein Eksikliğinin Saptanmasında Akan Hücre Ölçerin Tanısal Değeri

İsmail Öğülür1, Ayça Kıykım1, Ercan Nain1, Nurhan Kasap1, Gamze Akgün1, Elif Karakoç-Aydıner1, Ahmet Özen1, Safa Barış1
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Allerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Giriş: DOCK8 eksikliği ağır egzema, besin allerjisi ve otoimmünite bileşenleri olan kombine bir immün yetersizliktir. Erken tanı, hastaların tedavisi için önemlidir. Çalışmamızda, DOCK8 eksikliği hastalarında akan hücre ölçer ile DOCK8 protein ifadeleri belirlenerek, bu yöntemin tanısal değeri araştırıldı. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya, DOCK8 eksikliği tanımlanmış yedi hasta ve 20 sağlıklı kontrol dahil edildi. Hastalar ve sağlıklı kontrollerden periferik kan mononükleer hücreler (PKMH) izole edildi ve DOCK8 protein ifadesi belirlendi. DOCK8 protein ifade analizleri, hastalarda ve sağlıklı kontrollerde DOCK8 antikoru ve izotip kontrolün ham ortalama floresan yoğunluğu (MFI) ve bunların farkından elde edilen delta MFI (?MFI) değerlerine göre yapıldı. Deneyler farklı günlerde gerçekleştirildiği için, eş zamanlı sağlıklı kontrollere göre ?MFI değerleri normalleştirildi ve yüzde değerleri hesaplandı. Bulgular: DOCK8 olgularının ortanca yaşları 12 (8–15) yıldı. Hastalardan altısı büyük delesyona sahipken bir tanesinde yanlış anlamlı mutasyon vardı. DOCK8 hastalarında ham MFI değerleri (p=0,0008) ve ?MFI normalleştirme yüzde değerleri (p<0,0001) sağlıklı kontrollere göre anlamlı derecede düşüktü. Yanlış anlamlı mutasyona sahip olan hastanın ham MFI değeri kontrole yakın olarak belirlendi (hasta MFI: 23,70, kontrol MFI: 35,50). Hastalarda ham MFI ortancası 4,95 (3,65–5,67) iken sağlıklı kontrollerde 26,2 (21,6–32,1) olarak saptandı. Sonuç: DOCK8 hastalarında, DOCK8 geninde oluşan delesyonlar genellikle proteinin tama yakın yok olmasına neden olduğundan, akan hücre ölçer bu mutasyona sahip olguların erken tanınmasında oldukça önemlidir. Öte yandan, yanlış anlamlı mutasyonu olan bireylerde protein miktarı korunabildiği için akan hücre ölçer bulguları yanıltıcı olabilmektedir. Dolayısıyla, akan hücre ölçer ile protein tayini DOCK8 hastalığı tanısı için yardımcı bir yöntem olup şüpheli tüm olgulara genetik analiz yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akan hücre ölçer, DOCK8, ortalama floresan yoğunluğu, delesyon, yanlış anlamlı mutasyon

İsmail Öğülür, Ayça Kıykım, Ercan Nain, Nurhan Kasap, Gamze Akgün, Elif Karakoç-Aydıner, Ahmet Özen, Safa Barış. The Diagnostic Value of Flow Cytometry in DOCK8 Deficiency. Turk J Immunol. 2019; 7(2): 102-106
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale