ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
Loss of Allergen-Specific Unresponsiveness by Inflammatory Triggers in Allergic Asthmatic Patients with Subcutaneous Immunotherapy [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2013; 1(3): 63-67 | DOI: 10.5606/tji.2013.283

Loss of Allergen-Specific Unresponsiveness by Inflammatory Triggers in Allergic Asthmatic Patients with Subcutaneous Immunotherapy

Umut Can Küçüksezer1, İlhan Tahralı1, Suzan Aydın Çınar1, Esin Aktaş Çetin1, Bilun Gemicioğlu2, Günnur Deniz1
1İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İmmünoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Objectives: This study aims to test tolerance-breaking molecules in an immunotherapy model. Patients and methods: Asthmatic patients (n=3) with successful subcutaneous immunotherapy were enrolled to study. Peripheral blood mononuclear cells isolated from heparinized blood were cultured in the absence or existence of immunotherapy allergens and control allergens, under interleukin (IL)-1b, IL-6, TLR4- and TLR8-ligand stimulation for five days. CD4+ T cell proliferation was investigated by flow cytometry, with CFSE dilution method. Results: All patients were CD4+ T cell unresponsive to immunotherapy allergens. This unresponsiveness was broken by IL-1b stimulation; however, it was maintained in the presence of certain control allergens. Conclusion: It is requisite to understand peripheral tolerance mechanisms and influential factors on these pathways to minimize the incidence of allergic diseases. It is possible to develop more effective and novel peripheral tolerance induction modalities by defining the factors which are capable of breaking peripheral tolerance.

Keywords: Allergen; asthma; immunotherapy; inflammation; peripheral tolerance.

Alerjik Astım Hastalarında Subkütan İmmünoterapi ile Oluşturulmuş Yanıtsızlığın Enflamatuvar Uyarılar Tarafından Ortadan Kaldırılması

Umut Can Küçüksezer1, İlhan Tahralı1, Suzan Aydın Çınar1, Esin Aktaş Çetin1, Bilun Gemicioğlu2, Günnur Deniz1
1İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İmmünoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, tolerans kırıcı moleküllerin bir immünoterapi modelinde sınanması amaçlandı. Hastalar ve yöntemler: Bu çalışmaya başarılı subkütan immünoterapi almış astım hastaları (n=3) alındı. Heparinli kandan izole edilen periferik kan mononükleer hücreler, immünoterapi alerjenleri ve kontrol alerjenlerinin yokluğu veya varlığında, beş gün süre ile interlökin (IL)-1b, IL-6, TLR4 ve TLR8 ligand stimülasyonu ile kültüre edildi. CFSE seyreltme yöntemi ile akım sitometrisi kullanılarak CD4+ T hücre proliferasyonu incelendi. Bulgular: Hastaların tümünde immünoterapi alerjenlerine CD4+ T hücre yanıtsızlığı mevcuttu. Bu yanıtsızlığın IL-1b uyarımı ile ortadan kalktığı, ancak bazı kontrol alerjenlerine yanıtsızlığın sürdüğü gözlendi. Sonuç: Alerjik hastalık frekanslarındaki artışın frenlenebilmesi, çevresel tolerans mekanizmaları ve bu yolaklar üzerinde etkili faktörlerin iyi anlaşılması ile mümkün olabilecektir. Toleransı kıran faktörlerin iyi belirlenmesi ile daha etkili çevresel tolerans oluşturma yöntemlerinin geliştirilmesi mümkün olabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Alerjen; astım; immünoterapi; enflamasyon; çevresel tolerans.

Umut Can Küçüksezer, İlhan Tahralı, Suzan Aydın Çınar, Esin Aktaş Çetin, Bilun Gemicioğlu, Günnur Deniz. Loss of Allergen-Specific Unresponsiveness by Inflammatory Triggers in Allergic Asthmatic Patients with Subcutaneous Immunotherapy. Turk J Immunol. 2013; 1(3): 63-67
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale