ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
The Hypoxia Affects the Main Thymocyte Subset Distributions in Congenital Heart Diseases [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2022; 10(2): 102-114 | DOI: 10.4274/tji.galenos.2022.92485

The Hypoxia Affects the Main Thymocyte Subset Distributions in Congenital Heart Diseases

Ekaterina Orlova1, Olga Loginova1, Natalia Loginova2, Roman Shekhmametyev3, Sergey Shirshev1
1Laboratory of Immunoregulation, Рerm Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Perm, Russia
2Medical Faculty, Perm State Medical University Named After Academician E. A. Wagner, Perm, Russia
3Cardiac Surgery Department of Federal Center for Cardiovascular Surgery Named After S. G. Sukhanov, Perm, Russia

Objective: Congenital heart diseases (CHD) are often associated with thymus development disorders and immune dysfunctions. However, the features of thymocyte differentiation in cyanotic and acyanotic CHD remain unknown.
Materials and Methods: We have analyzed the main thymocyte subsets depending on CD4 and CD8 co-expression, and the number of natural regulatory T-cells (nTreg) and invariant natural killer T-cells (iNKT) precursors in the co-cultures of thymocytes with thymic plasmacytoid (p) dendritic cells (DCs) in vitro, isolated from the thymus of children with acyanotic (without hypoxia) and cyanotic (with severe hypoxia) CHD.
Results: In the thymocyte co-cultures with pDCs in cyanotic CHD, compared to acyanotic CHD, a decreased number of thymocytes expressing αβ chains of the T-cell receptor with CD4 and CD8 lower levels (CD4loCD8loαβTCR+), but the increased numbers of CD4hiCD8-/loαβTCR+ cells were detected. The numbers of CD4-CD8-αβTCR+, CD4hiCD8hiαβTCR+, CD4-/loCD8hiαβTCR+ cells did not differ between cyanotic or acyanotic CHD. In cyanotic CHD in the thymocyte co-cultures with pDCs, the decreased number of CD4+CD25+FOXP3+ cells, nTreg precursors, was detected in comparison with acyanotic CHD. In cyanotic CHD, the number of CD3hiVα24Jα18+ cells, iNKT precursors, in the thymocyte co-cultures with pDCs did not differ in comparison with acyanotic CHD. Hypoxia in cyanotic CHD increased the resistance to apoptosis of thymocytes in co-cultures with pDCs in comparison with acyanotic CHD. Conclusion: Thus, hypoxia affected the main CD4+ and CD8+ αβTCR T-cell subsets and the number of CD4+CD25+FOXP3+ cells in the thymocyte co-cultures with pDCs isolated from thymus of children with CHD.

Keywords: Congenital heart diseases, hypoxia, thymocytes, iNKT, nTreg, pDCs

Hipoksi Konjenital Kalp Hastalıklarında Ana Timosit Alt Grup Dağılımlarını Etkilemektedir

Ekaterina Orlova1, Olga Loginova1, Natalia Loginova2, Roman Shekhmametyev3, Sergey Shirshev1
1Laboratory of Immunoregulation, Рerm Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Perm, Russia
2Medical Faculty, Perm State Medical University Named After Academician E. A. Wagner, Perm, Russia
3Cardiac Surgery Department of Federal Center for Cardiovascular Surgery Named After S. G. Sukhanov, Perm, Russia

Amaç: Konjenital kalp hastalıkları (KKH) sıklıkla timus gelişim bozuklukları ve immün fonksiyon bozuklukları ile ilişkilidir. Bununla birlikte, siyanotik ve asiyanotik KKH’de timosit farklılaşmasının özellikleri halen bilinmemektedir.
Gereç ve Yöntem: CD4 ve CD8 ko-ekspresyonuna bağlı olarak asiyanotik (hipoksisiz) ve siyanotik (şiddetli hipoksili) KKH’li çocukların timüsünden izole edilen, ana timosit alt kümelerini ve timik plazmasitoid (p) dendritik hücreler (DH’ler) ile timositlerin ko-kültürlerinde doğal regülatör T-hücreleri (nTreg) ve değişmez doğal öldürücü T-hücreleri (iNKT) prekürsörlerinin miktarlarını in vitro olarak analiz edildi. Bulgular: Siyanotik KKH’de pDH’li timosit ko-kültürlerinde, asiyanotik ile karşılaştırıldığında, daha düşük seviyelerde CD4 ve CD8 ile T-hücresi reseptörünün (THR) αβ zincirlerini eksprese eden timosit sayısında azalma tespit edildi (CD4loCD8loaβTHR+), ancak artan sayıda CD4hiCD8-/loαβTHR+ hücreleri bulundu. CD4-CD8-αβTHR+, CD4hiCD8hiαβTHR+, CD4-/loCD8hiαβTHR+ hücrelerinin sayısı açısından siyanotik veya asiyanotik KKH arasında farklılık görülmedi. pDH’li timosit ko-kültürlerinde siyanotik KKH’de, asiyanotik KKH ile karşılaştırıldığında CD4+CD25+FOXP3+ hücrelerinin, nTreg prekürsörlerinin sayısında azalma tespit edildi. Siyanotik KKH’de, pDH’li timosit ko-kültürlerinde iNKT prekürsörleri olan CD3hiVα24Jα18+ hücrelerinin sayısı, asiyanotik KKH ile karşılaştırıldığında farklılık göstermedi. Siyanotik KKH’deki hipoksi, asiyanotik KKH’ye kıyasla pDH’li ko-kültürlerde timositlerin apoptoza direncini artırdı.
Sonuç: Bu nedenle hipoksi, KKH’li çocukların timüsünden izole edilen pDH’ler ile timosit ko-kültürlerindeki ana CD4 ve CD8 αβTHR T-hücresi alt kümelerini ve CD4+CD25+FOXP3+ hücrelerinin sayısını etkilemiştir.

Anahtar Kelimeler: Konjenital kalp hastalıkları, hipoksi, timositler, iNKT, nTreg, pDH’ler

Ekaterina Orlova, Olga Loginova, Natalia Loginova, Roman Shekhmametyev, Sergey Shirshev. The Hypoxia Affects the Main Thymocyte Subset Distributions in Congenital Heart Diseases. Turk J Immunol. 2022; 10(2): 102-114

Corresponding Author: Ekaterina Orlova, Russia
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale