ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
Is There a Need for Such a Naming: Seronegative Primary Sjogren’s Syndrome? [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2021; 9(3): 128-133 | DOI: 10.4274/tji.galenos.2021.85047

Is There a Need for Such a Naming: Seronegative Primary Sjogren’s Syndrome?

Samet Karahan1, Aycan Karabulut2
1Kayseri City Training and Research Hospital, Clinic of Internal Medicine, Division of Rheumatology, Kayseri, Turkey
2Kayseri City Training and Research Hospital, Clinic of Internal Medicine, Kayseri, Turkey

Objective: Autoantibodies such as rheumatoid factor, anti-nuclear antibody, anti-Ro/SSA, and anti-La/SSB have an important role in the diagnosis of primary Sjogren’s syndrome (PSS), but are not essential in seronegative PSS when there is at least one focus in minor salivary gland biopsy. The aim of this study was to compare the clinical and serological differences between patients with seropositive and seronegative PSS.
Materials and Methods: The study included 273 patients with PSS who were followed up at Kayseri City Training and Research Hospital, a tertiary hospital, between June 2018 and July 2021. The diagnosis of PSS was based on the 2016 American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism PSS classification criteria. Autoantibodies were not detected in 45 (16.5%) patients, and they were evaluated as having seronegative PSS. Clinical and laboratory parameter data of all the patients were collected retrospectively from the hospital database, and compared between the patients with seronegative PSS and patients with seropositive PSS.
Results: Females constituted 93.9% (n=214) of the seropositive group and 91.1% (n=41) of the seronegative group. The mean age at diagnosis was 47.87±9.07 years in the seropositive group and 44.34±11.48 years in the seronegative group (p=0.026). No statistically significant differences were determined between the groups in terms of sex distribution, clinical features, and the rate of patients with leukopenia, lymphopenia, thrombocytopenia, hypergammaglobulinemia, hypocomplementemia, and increased acute phase reactant. The median C4 value was lower, and the median IgG value was higher in the seropositive PSS group.
Conclusion: Clinical findings in patients with seronegative PSS overlapped with those of patients with seropositive PSS, but diagnosis was made later in patients with seronegative PSS.

Keywords: Sjogren’s syndrome, rheumatoid factor, anti-CCP, ANA, anti-Ro, anti-SSA, anti-La

Seronegatif Primer Sjögren Sendromu: Böyle Bir İsimlendirme Gerekli mi?

Samet Karahan1, Aycan Karabulut2
1Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları - Romatoloji Kliniği, Kayseri, Türkiye
2Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Kayseri, Türkiye

Amaç: Romatoid faktör, anti-nükleer antikor, anti-Ro/SSA ve anti-La/SSB gibi otoantikorlar, primer Sjögren sendromunun (PSS) tanısında önemli bir role sahiptir, ancak minör tükürük bezi biyopsisinde en az bir fokus mevcut olduğunda seronegatif PSS tanısı için gerekli değildir. Bu çalışmada, seropozitif ve seronegatif PSS’li hastalar arasındaki klinik ve serolojik farklılıklar araştırılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Haziran 2018-Temmuz 2021 tarihleri arasında üçüncü basamak bir hastane olan Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde takip edilen 273 PSS’li hasta çalışmaya dahil edildi. PSS tanısı, 2016 Amerikan Romatoloji Koleji/Romatizmaya Karşı Avrupa Ligi PSS sınıflandırma kriterleri belirlenmiştir. Kırk beş (%16.5) hastada otoantikor saptanmadı ve bu hastalar seronegatif PSS olarak değerlendirildi. Hastaların klinik ve laboratuvar parametreleri hastane veri tabanından geriye dönük olarak toplandı. Seronegatif ve seropozitif PSS’li hastaların klinik ve laboratuvar verileri karşılaştırıldı.
Bulgular: Seropozitif grupta 214 (%93.9), seronegatif grupta 41 (%91.1) kadın hasta vardı. Ortalama tanı yaşı seropozitifler için 47.87±9.07 yıl ve seronegatifler için 44.34±11.48 yıl olarak saptandı (p=0.026). Seronegatifler ve seropozitifler arasında cinsiyet dağılımı, klinik özellikler ve lökopeni, lenfopeni, trombositopeni, hipergamaglobulinemi, hipokomplementemi ve akut faz reaktanı artışı olan hasta sayısı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Seropozitif PSS grubunda C4 ortanca değeri daha düşük, IgG ortanca değeri daha yüksek saptandı.
Sonuç: Seronegatif PSS’li hastalardaki klinik bulgular seropozitif PSS’li hastalardaki bulgular ile örtüşmektedir, ancak seronegatif PSS’li hastalarda daha geç tanı koyulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sjögren sendromu, romatoid faktör, anti-CCP, ANA, anti-Ro, anti-SSA, anti-La

Samet Karahan, Aycan Karabulut. Is There a Need for Such a Naming: Seronegative Primary Sjogren’s Syndrome?. Turk J Immunol. 2021; 9(3): 128-133

Corresponding Author: Samet Karahan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale