ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
Evaluation of the Effects of Interleukin-6, C-reactive Protein and Procalcitonin on the Prognosis of the Disease in Patients with COVID-19 [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2022; 10(3): 149-154 | DOI: 10.4274/tji.galenos.2022.70298

Evaluation of the Effects of Interleukin-6, C-reactive Protein and Procalcitonin on the Prognosis of the Disease in Patients with COVID-19

Demet Gür Vural1, Büşra Usta1, Muhammet Samet Emre Daştan1, Yeliz Tanriverdi Çaycı1, Kemal Bilgin1, Heval Can Bilek2, Asuman Birinci1
1Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
2Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey

Objective: Coronavirus disease-2019 (COVID-19) pandemic caused by the severe acute respiratory syndrome-coronavirus-2 continues across the world. Some patients with COVID-19 develop cytokine storm secondary to virally driven hyper-inflammation. This study aimed to assess the relationship of interleukin-6 (IL-6), procalsitonin (PCT) and C-reactive protein (CRP) levels with the severity of the disease in patients with COVID-19.
Materials and Methods: This retrospective study included 63 patients diagnosed with COVID-19 from January 2020 to March 2021. Data on demographic characteristics and clinical characteristics with the levels of IL-6, CRP, and PCT on admission were collected. ROC analysis was performed to determine whether interleukin-6 had a diagnostic value in predicting mortality. IL-6, CRP and procalcitonin values were evaluated by the Spearman correlation analysis.
Results: In the ROC analysis performed in terms of predicting mortality, it was observed that IL-6 level predicted mortality at a statistically significant level (area under the curve: 0.708, p=0.004, 95% confidence interval: 0.583-0.833). A value of >358.3 pg/mL for IL-6 showed prognostic significance on mortality. In the Spearman correlation analysis performed between IL-6, CRP and procalcitonin values, a positive correlation was observed between CRP and procalcitonin (r=0.474, p=0.001).
Conclusion: The serum levels of IL-6 and CRP can effectively assess disease severity in patients with COVID-19.

Keywords: COVID-19, interleukin-6, C-reactive protein, procalcitonin

COVID-19 Tanılı Hastalarda İnterlökin-6, C-reaktif Protein ve Prokalsitonin Düzeylerinin Hastalığın Prognozuna Etkisinin Değerlendirilmesi

Demet Gür Vural1, Büşra Usta1, Muhammet Samet Emre Daştan1, Yeliz Tanriverdi Çaycı1, Kemal Bilgin1, Heval Can Bilek2, Asuman Birinci1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Amaç: Şiddetli akut solunum sendromu-koronavirüs-2’nin neden olduğu Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemisi tüm dünyada devam etmektedir. Şiddetli COVID-19 hastalarının bazılarında viral kaynaklı hiperenflamasyona sekonder sitokin fırtınası gelişmektedir. Bu çalışmada, COVID-19 hastalarında interlökin-6 (IL-6), prokalsitonin (PCT) ve C-reaktif protein (CRP) düzeylerinin hastalığın şiddeti ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya Ocak 2021 ile Mart 2022 tarihleri arasında COVID-19 tanısı konulan 63 hasta dahil edilmiştir. Demografik ve klinik özellikler ile başvuru sırasındaki IL-6, CRP ve PCT düzeyleri hakkında veriler toplanmış, IL-6 düzeyinin mortaliteyi öngörmede tanısal bir değeri olup olmadığını belirlemek için ROC analizi uygulanmıştır. IL-6, CRP ve PCT değerleri Spearman korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Mortaliteyi öngörmesi açısından yapılan ROC analizinde IL-6 düzeyinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde mortaliteyi öngördüğü gözlenmiştir (eğri altında kalan alan: 0.708, p=0.004, %95 güven aralığı: 0.583-0.833). IL-6 için >358.3 pg/mL değeri mortalite üzerinde prognostik önem göstermiş; IL-6, CRP ve PCT değerlerinin aralarında yapılan Spearman korelasyon analizinde CRP ve PCT arasında pozitif korelasyon olduğu gözlenmiştir (r=0.474, p=0.001).
Sonuç: IL-6 ve CRP serum seviyeleri, COVID-19 hastalarında hastalık şiddetini etkili bir şekilde değerlendirebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, interlökin-6, C-reaktif protein, prokalsitonin

Demet Gür Vural, Büşra Usta, Muhammet Samet Emre Daştan, Yeliz Tanriverdi Çaycı, Kemal Bilgin, Heval Can Bilek, Asuman Birinci. Evaluation of the Effects of Interleukin-6, C-reactive Protein and Procalcitonin on the Prognosis of the Disease in Patients with COVID-19. Turk J Immunol. 2022; 10(3): 149-154

Corresponding Author: Demet Gür Vural, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale