ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
Interleukin-12 and Protamine Inhibit Angiogenesis and Growth of C6 Rat Glioma: Synergistic Effects and Role of Th2 Cells [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2013; 1(3): 68-73 | DOI: 10.5606/tji.2013.268

Interleukin-12 and Protamine Inhibit Angiogenesis and Growth of C6 Rat Glioma: Synergistic Effects and Role of Th2 Cells

Akif Turna1, Bayram Kıran2, Engin Ozar3, Hande Turna4, Cem Ahmet Mercan5, Nur Büyükpınarbaşılı6, Ayhan Bilir7, Günnur Deniz8
1Department of Thoracic Surgery, İstanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty, İstanbul, Turkey
2Department of Biology, Medical Faculty of Kastamonu University, Kastamonu, Turkey
3Department of Neurosurgery, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Psychiatric and Neurological Diseases Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
4Department of Medical Oncology, İstanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty, İstanbul, Turkey
5Department of Computational Science, İstanbul Technical University, İstanbul, Turkey
6Department of Pathology, Medical Faculty of Bezmialem Vakıf Gureba University, İstanbul, Turkey
7Department of Histology and Embryology, İstanbul University, İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
8Department of Immunology, İstanbul University, Institute for Experimental

Objectives: This study aims to investigate the anti-tumoral, anti-angiogenic and immunologic effects of interleukin-12 (IL-12) in combination with protamine in intracranially inoculated rat C6 glioma model. Material and methods: A 12-week-old 60 female Sprague-Dawley rats with a mean weight of 208±19 g were divided into six groups: C6 glioma cells were inoculated in group A; tumor in combination with recombinant IL-12 (rIL-12) 10 ng were inoculated intracranially in group B; rIL-12 10 ng intracranially with protamine 60 mg/kg subcutaneously were given to group C; protamine subcutaneously was given to group D; vehicle was given subcutaneously to group E; rIL-12 10 ng was subcutaneously given with protamine and tumor was inoculated in group F. Results: Intracranial rIL-12 and protamine exerted both anti-tumoral and anti-angiogenic effects (p=0.001). Intracranial rIL-12 administration significantly diminished peripheral blood Th2 cell ratio (p=0.03) and improved survival of the rats (p=0.001). Protamine monotherapy or in combination with IL-12 showed no immunologic alteration in T helper cell population. Conclusion: Recombinant IL-12 and protamine are effective against intracranially inoculated glioma, improve survival significantly as monotherapy or combination therapy and alter T helper cell cytokine secretion profile in favor of Th2 in rats.

Keywords: Angiogenesis; C6; glioma; interleukin-12; lymphocyte; protamine; Th1 cell; Th2 cell.

Interleukin-12 ve Protamin C6 Sıçan Gliomanın Anjiyogenezini ve Büyümesini İnhibe Eder: Sinerjik Etkiler ve Th2 Hücrelerinin Rolü

Akif Turna1, Bayram Kıran2, Engin Ozar3, Hande Turna4, Cem Ahmet Mercan5, Nur Büyükpınarbaşılı6, Ayhan Bilir7, Günnur Deniz8
1Department of Thoracic Surgery, İstanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty, İstanbul, Turkey
2Department of Biology, Medical Faculty of Kastamonu University, Kastamonu, Turkey
3Department of Neurosurgery, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Psychiatric and Neurological Diseases Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
4Department of Medical Oncology, İstanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty, İstanbul, Turkey
5Department of Computational Science, İstanbul Technical University, İstanbul, Turkey
6Department of Pathology, Medical Faculty of Bezmialem Vakıf Gureba University, İstanbul, Turkey
7Department of Histology and Embryology, İstanbul University, İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
8Department of Immunology, İstanbul University, Institute for Experimental

Amaç: B u ç alışmada, i nterlökin-12 ( IL-12) v e p rotaminin b irlikte k ullanımının i ntrakraniyal o larak inoküle edilmiş C6 glioma sıçan modelinde antitümöral, antianjiyojenik ve immünolojik etileri araştırıldı. Gereç ve yöntemler: Altmış adet 12 haftalık ortalama 208±19 g ağırlığında Sprague-Dawley cinsi dişi sıçan altı gruba ayrıldı: Grup A’da yalnızca C6 glioma hücreleri inoküle edildi; grup B’ye tümör ile birlikte intrakraniyal olarak 10 ng rekombinant IL-12 (rIL-12) verildi; grup C’ye intrakraniyal olarak 10 ng rIL-12 ile birlikte subkutan 60 mg/kg protamin verildi; grup D’ye yalnızca subkutan protamin verildi; grup E’ye subkutan olarak yalnızca taşıyıcı verilirdi; grup F’ye tümör ile birlikte subkutan 10 ng rIL-12 ve protamin verildi. Bulgular: İntrakraniyal olarak uygulanan rIL-12 ve protamin, hem anti-tümöral hem de anti-anjiyogenik etkiler gösterdi (p=0.001). İntrakraniyal rIL-12 uygulaması, periferik kandaki Th2 hücrelerinin oranını düşürdü (p=0.03) ve sıçanların sağkalımlarını iyileştirdi (p=0.001). Protamin, IL-12’ye ek olarak ya da tek başına T yardımcı hücre popülasyonunda ölçtüğümüz immünolojik bir değişiklik yaratmadı. Sonuç: Rekombinant IL-12 ve protamin sıçanlarda intrakraniyal olarak inoküle edilen gliomaya karşın etkin olmakta, sağkalımı tek başına veya birlikte uygulanması ile anlamlı bir iyileşme sağlamakta ve periferik kandaki T yardımcı hücrelerinin sitokin salgılama profilini Th2 aleyhine değiştirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anjiyogenez; C6; glioma; interlökin-12; lenfosit; protamin; Th1 hücre; Th2 hücre.

Akif Turna, Bayram Kıran, Engin Ozar, Hande Turna, Cem Ahmet Mercan, Nur Büyükpınarbaşılı, Ayhan Bilir, Günnur Deniz. Interleukin-12 and Protamine Inhibit Angiogenesis and Growth of C6 Rat Glioma: Synergistic Effects and Role of Th2 Cells. Turk J Immunol. 2013; 1(3): 68-73
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale