ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
Local Sympathetic System Dysfunction in Patients with Acute Allergic Rhinitis; an Electrophysiological study of Local Sympathetic Skin Responses Test [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2018; 6(3): 104-107 | DOI: 10.25002/tji.2018.867

Local Sympathetic System Dysfunction in Patients with Acute Allergic Rhinitis; an Electrophysiological study of Local Sympathetic Skin Responses Test

Eylem Değirmenci1, Selma Tekin1, Funda Tümkaya2, Çağdaş Erdoğan1, Fazıl Necdet Ardıç2, Cüneyt Orhan Kara2, Bülent Topuz2
1Department of Neurology, Pamukkale University School of Medicine, Denizli, Turkey
2Department of Otorhinolaryngology, Pamukkale University School of Medicine, Denizli, Turkey

Introduction: In this study, we aimed to investigate sympathetic nervous system functions by local sympathetic skin responses of the nasal septum in patients with acute allergic rhinitis. Material and Methods: Eighty-five patients who were diagnosed as acute allergic rhinitis according to medical history and otorhinolaryngological examination with positive allergy evaluations via skin prick testing and 50 healthy subjects were included to the study. Sympathetic skin responses of the nasal septum were recorded in patients and in the control groups, and sympathetic skin response latencies and amplitudes were compared between groups. Results: The mean value of sympathetic skin response latencies was significantly longer in the patient group than that of the control group (p<0.001). In addition, mean value of sympathetic skin response amplitudes was significantly lower in the patient group than the control group (p<0.001). Conclusion: Our study is the first which electrophysiologically evaluated the local sympathetic nervous functions that shows objective evidence of local sympathetic nervous system dysfunction. This way to access local sympathetic nervous system dysfunction would be helpful in deciding patients’ treatment.

Keywords: Acute allergic rhinitis, sympathetic skin responses, sympathetic nervous system

Akut Allerjik Rinitli Hastalarda Lokal Sempatik Sistem Disfonksiyonunu Gösteren Lokal Sempatik Deri Yanıtları Testi’nin Elektrofizyolojik Çalışması

Eylem Değirmenci1, Selma Tekin1, Funda Tümkaya2, Çağdaş Erdoğan1, Fazıl Necdet Ardıç2, Cüneyt Orhan Kara2, Bülent Topuz2
1Department of Neurology, Pamukkale University School of Medicine, Denizli, Turkey
2Department of Otorhinolaryngology, Pamukkale University School of Medicine, Denizli, Turkey

Giriş: Bu çalışmada akut allerjik rinitli hastalarda, nazal septumun lokal sempatik deri yanıtlarına bakarak, sempatik sinir sistemi fonksiyonunun araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya tıbbi öykü, yapılan otolaringolojik muayene ve deri prick testi sonucunda pozitif allerji değerlendirmesi olan 85 hasta ile 50 sağlıklı kontrol alındı. Sempatik deri yanıtları hem hasta hem de kontrol gruplarından nazal septumdan kayıtla bakılmış olup, gruplar arası sempatik deri yanıtları latans ve amplitüdleri karşılaştırılmıştır. Bulgular: Sempatik deri yanıtları latansının ortalama değerleri, hasta grupta kontrol gruba göre anlamlı şekilde uzun saptanmıştır (p<0,001). Ayrıca sempatik deri yanıtları amplitüdlerinin ortalama değerleri hasta grupta, kontrol gruba göre anlamlı derecede düşük saptanmıştır. (p<0,001). Sonuç: Çalışmamız, lokal sempatik sinir sistemi disfonksiyonunun objektif kanıtını gösteren lokal sempatik sinir fonksiyonlarını elektrofizyolojik olarak değerlendiren ilk çalışmadır. Lokal sempatik sinir sistemi disfonksiyonunun bu yolla değerlendirilmesi, hastanın tedavi seçiminde etkili olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Akut allerjik rinit, sempatik deri yanıtları, sempatik sinir sistemi

Eylem Değirmenci, Selma Tekin, Funda Tümkaya, Çağdaş Erdoğan, Fazıl Necdet Ardıç, Cüneyt Orhan Kara, Bülent Topuz. Local Sympathetic System Dysfunction in Patients with Acute Allergic Rhinitis; an Electrophysiological study of Local Sympathetic Skin Responses Test. Turk J Immunol. 2018; 6(3): 104-107
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale