ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
The Association Between Vitamin D Levels and Infections in Patients with Primary Immunodeficiency [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2019; 7(2): 83-92

The Association Between Vitamin D Levels and Infections in Patients with Primary Immunodeficiency

Pınar Gür Çetinkaya1, Deniz Çağdaş Ayvaz1, Hacer Cüzdancı2, İlhan Tezcan1
1Division of Pediatrics Immunology, Hacettepe University Faculty of Medical, Ankara, Turkey
2Stem Cell Research and Application Center (PEDI-STEM), Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Introduction: Vitamin D is a hormone responsible in the regulation of immune response. This study was designed to assess the relationship of vitamin D deficiency on the development of infections in patients with primary immunodeficiency (PID). Materials and Methods: A total of 39 patients (M/F: 23/16) and 39 age-and sex-matched healthy controls (M/F: 23/16) were enrolled in the study. We measured the frequency of infections and serum vitamin D levels in winter and summer seasons. Results: The median age of the patient and control groups were 15.0 (Interquartile range: 7.5–26.0) years and 14.0 (9.0–25.0) years, respectively (p=0.810). Winter and summer vitamin D levels were similar both in patient and control groups (p=0.492 for winter, p=0.503 for summer). Number of the patients with low serum vitamin D levels and with infections were higher in winter than in summer. Autoimmune and inflammatory diseases (AID) were predominantly observed in patients with low winter vitamin D levels and in common variable immunodeficiency (CVID) group. Patients with CVID had lower serum vitamin D levels both in summer (p=0.048) and in winter (p=0.008). Conclusions: In this study, we showed the seasonal variation of serum vitamin D in patients with PID. There was also increased frequency of CVID and AID in those patients with low vitamin D levels. In addition, vitamin D might be given in winter to the patients with PID to take infections and autoimmune disorders under control.

Keywords: Autoimmune disorders, infection, primary immunodeficiency, vitamin D deficiency

Primer İmmün Yetersizliği Olan Hastalarda D Vitamini Düzeyleri ve Enfeksiyonlar Arasındaki İlişki

Pınar Gür Çetinkaya1, Deniz Çağdaş Ayvaz1, Hacer Cüzdancı2, İlhan Tezcan1
1Division of Pediatrics Immunology, Hacettepe University Faculty of Medical, Ankara, Turkey
2Stem Cell Research and Application Center (PEDI-STEM), Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Giriş: D vitamini, bağışıklık cevaplarının düzenlenmesinden sorumlu bir hormondur. Bu çalışma, D vitamini eksikliğinin primer immün yetersizliği olan hastalarda (PİY) enfeksiyon gelişimi ile ilişkisini değerlendirmek için tasarlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya toplam 39 hasta (E / K: 23/16) ve 39 yaş ve cinsiyet uyumlu sağlıklı kontrol grubu (E / K: 23/16) alındı. Kış ve yaz aylarında enfeksiyon sıklığı ve serum D vitamini düzeyleri saptandı. Bulgular: Hasta ve kontrol grubunun ortanca yaşı 15.0 (çeyrekler arası aralık: 7.5-26.0) ve 14.0 (9.0-25.0) idi (p = 0.810). Kış ve yaz D vitaminleri hem hasta hem de kontrol grubunda benzerdi (p=0.492 kış için, p0.503 yaz için). Serum D vitamini düzeyi düşük ve enfeksiyonu olan hastaların sayısı kışın yaz aylarında olduğundan daha fazla idi. Otoimmün ve enflamatuvar hastalıklar (OIH) ağırlıklı olarak, düşük kış D vitamini düzeyi olan hastalarda ve yaygın değişken immün yetersizlikli hastalık (YDİY) grubunda gözlemlendi. YDİY tanılı hastaların hem yaz (p=0.048) hem de kış (p=0.008) D vitamini düzeyleri düşüktü. Sonuç: Bu çalışmada PİY tanılı hastalarda serum D vitamini düzeylerinin mevsimsel değişimi gösterilmiştir. Düşük D vitamini düzeyleri olan hastalarda ayrıca YDİY ve OİH sıklığı artmıştır. Ek olarak, D vitamini, enfeksiyonları ve otoimmün hastalıkları kontrol altına almak için PID’li hastalara kışın verilebilir.

Anahtar Kelimeler: Otoimmün hastalıklar, enfeksiyon, primer immün yetersizlik, D vitamini eksikliği

Pınar Gür Çetinkaya, Deniz Çağdaş Ayvaz, Hacer Cüzdancı, İlhan Tezcan. The Association Between Vitamin D Levels and Infections in Patients with Primary Immunodeficiency. Turk J Immunol. 2019; 7(2): 83-92
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale