ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
Reported Allergy to Milk Species in Schoolchildren of Fez-Meknes Region and its Relationship to Life Environment [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2016; 4(3): 30-36 | DOI: 10.5606/tji.2016.485

Reported Allergy to Milk Species in Schoolchildren of Fez-Meknes Region and its Relationship to Life Environment

Ourda Azdad1, Najlae Mejrhit1, Amal Bousfiha1, Zohair Chihab1, Hasnae Taouda2, İbtissam Ouahidi3, Lotfi Aarab1
1Laboratory of Bioactive Molecules (LMB), Faculty of Sciences & Techniques, University Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fez, Morocco
2Laboratory of Bioactive Molecules (LMB), Faculty of Sciences & Techniques, University Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fez, Morocco
3High Institute of Nursing and Technical Health, Ministry of Health, Fez, Morocco

Objectives: This study aims to estimate the prevalence of milk allergy (MA) in a school population from Fez and its territories, and to determine its relationship to life environment. Patients and methods: A total of 3,066 middle and high school students (1,533 boys, 1,533 girls; mean age 13.8 years; range 11-20 years) from Fez center and surrounding towns were included in the study. The subjects were performed a questionnaire with questions about personal data including gender, age, their breastfeeding status, consumption of milk and dairy products, and if there is any food causing them to experience hypersensitivity. Blood samples of 134 subjects were analyzed for immunoglobulin E-mediated reactions to raw cow?s milk. Results: The results showed that 28% of schoolchildren reported allergy to food and 6.9% to milk. Concerning animal milk species, sensibility to cow?s milk was reported more (2.4%), followed by goat milk (1.4%), and camel and sheep milk (less than 1%). Milk allergy was more frequent in urban areas (6.1%) than in rural areas (5.6%). Milk allergy rate was higher in girls (8.7%) than in boys (5.1%). Conclusion: Factors such as life style, breastfeeding status, and gender can may influence the distribution of MA in populations.

Keywords: Food allergy; life environment; milk allergy; questionnaire; schoolchildren.

Fez-Meknes Bölgesi Okul Çocuklarında Süt Türlerine Bildirilen Alerji ve Bunun Yaşam Ortamı ile İlişkisi

Ourda Azdad1, Najlae Mejrhit1, Amal Bousfiha1, Zohair Chihab1, Hasnae Taouda2, İbtissam Ouahidi3, Lotfi Aarab1
1Laboratory of Bioactive Molecules (LMB), Faculty of Sciences & Techniques, University Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fez, Morocco
2Laboratory of Bioactive Molecules (LMB), Faculty of Sciences & Techniques, University Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fez, Morocco
3High Institute of Nursing and Technical Health, Ministry of Health, Fez, Morocco

Amaç: Bu çalışmada Fez ve civarındaki okullarda eğitim gören çocuklarda süt alerjisi (SA) prevalansı değerlendirildi ve bunun yaşam ortamı ile ilişkisi belirlendi. Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya Fez merkezi ve civar beldelerden toplam 3.066 ortaokul ve lise öğrencisi (1.533 erkek, 1.533 kız; ort. yaş 13.8 yıl; dağılım 11-20 yıl) dahil edildi. Deneklere cinsiyet, yaş, emzirilme durumu, süt ve süt ürünleri tüketimi gibi kişisel veriler ve aşırı duyarlılık yaşamalarına neden olan herhangi bir gıda olup olmadığı hakkında sorular içeren bir anket formu uygulandı. Yüz otuz dört deneğin kan numuneleri çiğ inek sütüne karşı immünoglobülin E ile oluşan reaksiyonlar açısından incelendi. Bulgular: Sonuçlar okul çocuklarının %28’inin gıdaya, %6.9’unun süte karşı alerji bildirdiğini gösterdi. Hayvan sütü türleri içinde inek sütüne duyarlılık daha fazla bildirildi (%2.4%; bunu keçi sütü (%1.4) ve deve ve koyun sütü (%1’den az) izledi. Süt alerjisi kentsel alanda (%6.1) kırsal alana göre (%5.6) daha yaygın idi. Süt alerjisi oranı kızlarda (%8.7) erkeklerdekinden (%5.1) daha yüksek idi. Sonuç: Yaşam tarzı, emzirilme durumu ve cinsiyet gibi etkenler popülasyonlarda SA dağılımını etkileyebilir.

Anahtar Kelimeler: Gıda alerjisi; yaşam ortamı; süt alerjisi; anket formu; okul çocukları.

Ourda Azdad, Najlae Mejrhit, Amal Bousfiha, Zohair Chihab, Hasnae Taouda, İbtissam Ouahidi, Lotfi Aarab. Reported Allergy to Milk Species in Schoolchildren of Fez-Meknes Region and its Relationship to Life Environment. Turk J Immunol. 2016; 4(3): 30-36
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale