ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
Gene-editing of CCR5 for the Treatment of HIV: A Novel Therapeutic Approach [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2022; 10(1): 1-11 | DOI: 10.4274/tji.galenos.2022.47965

Gene-editing of CCR5 for the Treatment of HIV: A Novel Therapeutic Approach

Ramakrishnan Veerabathiran, Shahil Ahamed Mansoor, Iyshwarya Bhaskar Kalarani, Vajagathali Mohammed
Human Cytogenetics and Genomics Laboratory, Faculty of Allied Health Sciences, Chettinad Hospital and Research Institute, Chettinad Academy of Research and Education, Tamilnadu, India

Human immunodeficiency virus (HIV) was thought to be the medical pandemic of the 21st century, infecting 77.3 million people and being the cause of the deaths of 34.5 million people. To date, various studies have deepened our understanding of the structure, variability, and replication of HIV, considered virological and immunological mechanisms associated with the infection and helped design new therapeutic approaches. Antiretroviral treatment has transmuted AIDS from a deadly condition specific to a prolonged, controllable disease. In 1996, CCR5 and CXCR4 were co-receptors for HIV-1 entrance. CCR5 is the most critical chemokine co-receptor for HIV-1 entry. In 2008, allogeneic transplantation of mutant CCR5-d32 homozygous stem cells into HIV-infected people resulted in ongoing viral control and maybe extinction of HIV. Since then, there has been a strong emphasis on expanding this method to a larger population and using gene-editing techniques like transcription activator-like effector nucleases, zinc finger nucleases and clustered regularly interspaced short palindromic repeats in hematopoietic stem cells to make subjects immune to HIV. This research aims to look at the use of gene-editing methods in allogeneic hematopoietic stem cell transplantation as a possible HIV treatment approach. Based on the literature, it is found that subjects infected with HIV who underwent gene-editing methods to edit the CCR5 gene on hematopoietic stem cells for 32 bp removal in the CCR5 gene have been proven to enhance positive results of the maximum number of patients.

Keywords: HIV strains, CCR5 gene, therapeutics, gene editing, stem cells

HIV Tedavisi için CCR5 Gen Düzenlemesi: Yeni Bir Tedavi Yaklaşımı

Ramakrishnan Veerabathiran, Shahil Ahamed Mansoor, Iyshwarya Bhaskar Kalarani, Vajagathali Mohammed
Human Cytogenetics and Genomics Laboratory, Faculty of Allied Health Sciences, Chettinad Hospital and Research Institute, Chettinad Academy of Research and Education, Tamilnadu, India

İnsan immün yetmezlik virüsünün (HIV) 21. yüzyılın tıbbi pandemisi olduğu, 77.3 milyon insanı enfekte ettiği ve 34.5 milyon insanın ölümüne neden olduğu düşünülmektedir. Bugüne kadar yapılan çeşitli araştırmalar, HIV’nin yapısı, değişkenliği ve replikasyonu, enfeksiyonla ilişkili virolojik ve immünolojik mekanizmalar hakkındaki bilgilerimizi derinleştirmiş ve yeni terapötik yaklaşımların tasarlanmasına yardımcı olmuştur. Anti-retroviral tedavi, AIDS’i ölümcül bir hastalıktan, kontrol edilebilir bir hastalığa dönüştürmüştür. HIV-1 girişi için, 1996 yılında, CCR5 ve CXCR4 ko-reseptör olarak tanımlanmıştır. CCR5, HIV-1 girişi için en kritik kemokin ko-reseptörüdür. 2008’de, mutant CCR5-delta 32 homozigot kök hücrelerinin HIV ile enfekte insanlara allojenik nakli, devam eden viral kontrol ve belki de HIV’in neslinin yok olması ile sonuçlanmıştır. O zamandan beri, HIV’ye bağışıklık kazandırmak için, bu yöntemin daha geniş bir popülasyona yayılmasına ve transkripsiyon aktivatör benzeri efektör nükleazlar, çinko parmak nükleazlar ve hematopoietik kök hücrelerde kümelenmiş düzenli aralıklı kısa palindromik tekrarlar gibi gen düzenleme tekniklerinin kullanılmasına güçlü bir vurgu yapılmıştır. Bu araştırmanın amacı, olası bir HIV tedavisi yaklaşımı olarak allojenik hematopoietik kök hücre naklinde gen düzenleme yöntemlerinin kullanımını incelemektir. Literatüre dayalı olarak, CCR5 geninde 32bp çıkarılması için hematopoietik kök hücrelerde CCR5 genini düzenlemek amacıyla gen düzenleme yöntemleri uygulanan HIV bulaşmış deneklerin, maksimum sayıda hastada pozitif sonuçları artırdığı kanıtlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: HIV suşları, CCR5 geni, terapötikler, gen düzenleme, kök hücreler

Ramakrishnan Veerabathiran, Shahil Ahamed Mansoor, Iyshwarya Bhaskar Kalarani, Vajagathali Mohammed. Gene-editing of CCR5 for the Treatment of HIV: A Novel Therapeutic Approach. Turk J Immunol. 2022; 10(1): 1-11

Corresponding Author: Ramakrishnan Veerabathiran, India
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale