ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
Anti-inflammatory and Anti-atherogenic Effects of Lactobacillus plantarum in Hypercholesterolemic Mice [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2019; 7(1): 11-20 | DOI: 10.25002/tji.2019.955

Anti-inflammatory and Anti-atherogenic Effects of Lactobacillus plantarum in Hypercholesterolemic Mice

Mehmet Emrah Şekilli1, Alexandra Bermudez-Fajardo1, Ernesto Oviedo-Orta1
Faculty of Health and Medical Sciences, University of Surrey, Guildford, Surrey GU2 7XH, UK

Introduction: Cardiovascular diseases are the most prevalent cause of human morbidity and mortality worldwide and atherosclerosis is the main underlying cause of it. Probiotics comprise live microorganisms which have been shown to have beneficial effects on the host when administered in the diet. Since probiotics are known to have immunomodulatory effects on the host immune system, these may directly (or indirectly) influence the inflammatory process by which atherosclerotic plaques grow. In this study, Lactobacilli plantarum is used as the probiotic of choice and its effects on T cell mediated immunity and plasma lipid profile as well as atherosclerotic plaque development are studied on an experimental animal model of the disease, the ApoE-/- mouse. Material and Methods: The strains were identified by morphological, physical, enzymatic and biochemical assessment. Flow cytometry was used to study T cell subsets. IL-10 levels were determined by ELISA. The effect of L. plantarum on plaque grow was measured using standard histopathological techniques. Results: The survival of L. plantarum along the gastrointestinal tract was confirmed after its isolation from faecal samples of treated animals. It was shown that L. plantarum is capable of increasing the proliferation of CD4+ CD25+ T cells (p=1.4×10–5) and the level of IL-10 (p=0.045) and decrease the size of atherosclerotic plaques (p=0.019) in the aortic sinus of the ApoE-/- mouse, without an improvement in cholesterol levels. Conclusion: In conclusion, the findings of this study provide supporting data for the use of L. plantarum as a potential therapeutic agent against atherosclerosis.

Keywords: Atherosclerosis, inflammation, L. plantarum, probiotic

Lactobacillus plantarum’un Hiperkolesterolemik Farelerde Anti-enflamatuvar ve Anti-aterojenik Etkileri

Mehmet Emrah Şekilli1, Alexandra Bermudez-Fajardo1, Ernesto Oviedo-Orta1
Faculty of Health and Medical Sciences, University of Surrey, Guildford, Surrey GU2 7XH, UK

Giriş: Kardiyovasküler hastalıklar dünya genelinde en yaygın insan morbidite ve mortalite sebebidir ve ateroskleroz bunun başlıca altta yatan nedenidir. Probiyotikler, günlük besinle alındığında konağa yararlı etkileri olduğu gösterilen canlı mikroorganizmaları içerir. Probiyotiklerin konak immün sistemi üzerinde immün düzenleyici etkileri olduğunun bilinmesi, bunların aterosklerotik plakların büyüdüğü enflamatuvar süreci doğrudan (veya dolaylı) etkileyebileceğini düşündürmektedir. Bu çalışmada, probiyotik tercihi olarak Lactobacillus plantarum kullanılmış, T hücre aracılı immünite ve plazma lipid profiline, ayrıca aterosklerotik plak gelişimine olan etkileri hastalığın deneysel hayvan modeli, ApoE-/- fare, üzerinde çalışılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Suşlar morfolojik, fiziksel, enzimatik ve biyokimyasal değerlendirmeler ile tanımlanmıştır. T hücre alt grupları akan hücre ölçer cihazı kullanılarak çalışılmış, IL-10 seviyeleri ELISA ile belirlenmiştir. L. plantarum’un plak büyümesi üzerine etkisi standart histopatolojik teknikler ile ölçülmüştür. Bulgular: Tedavi görmüş hayvanların fekal örneklerinden izole edilmesini takiben L. plantarum’un sindirim kanalı boyunca hayatta kalımı doğrulanmıştır. L. plantarum’un CD4+ CD25+ T hücre proliferasyonunu (p=1,4×10–5) ve IL- 10 seviyesini artırabildiği (p=0,045) ve ApoE-/- farelerin aortik sinüslerindeki aterosklerotik plak boyutunu kolesterol seviyelerinde bir iyileşme olmaksızın küçültebildiği (p=0,019) gösterilmiştir. Sonuç: Sonuç olarak, bu çalışmanın bulguları L. plantarum’un ateroskleroza karşı potansiyel bir tedavi edici ajan olarak kullanımını destekler veriler sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz, enflamasyon, L. plantarum, probiyotik

Mehmet Emrah Şekilli, Alexandra Bermudez-Fajardo, Ernesto Oviedo-Orta. Anti-inflammatory and Anti-atherogenic Effects of Lactobacillus plantarum in Hypercholesterolemic Mice. Turk J Immunol. 2019; 7(1): 11-20
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale