ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
Anti-Endothelial Antibody Positivity in Metastatic and Non-Metastatic Breast Cancer Patients [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2014; 2(1): 9-15 | DOI: 10.5606/tji.2014.294

Anti-Endothelial Antibody Positivity in Metastatic and Non-Metastatic Breast Cancer Patients

Arzu L. Aral1, Bilkay Baştürk1, Osman Kurukahvecioğlu2, Deniz Yamaç3
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Objectives: This study aims to investigate the anti-endothelial cell antibody presence in breast cancer patients and its relationship with metastasis. Patients and methods: Between May 2006 and May 2007 a total of 98 female participants including 36 patients who were diagnosed with invasive ductal carcinoma and 62 healthy volunteers were included. Anti-endothelial cell antibody positivity was investigated with immunofluorescence microscope using slides prepared with human umbilical vein endothelial cells and primate skeletal muscle sections. Results: Anti-endothelial cell antibody positivity was statistically significantly higher in cancer patients compared to the control group (p<0.001). There was no statistically significant difference in anti-endothelial cell antibody positivity between metastatic and non-metastatic breast cancer patients (p>0.05). There was a statically significant difference in the antibody positivity among metastatic and non-metastatic cancer patients and healthy controls (p<0.0001 and p<0.05, respectively). Conclusion: Endothelial cell damage plays a role in the development and metastasis of breast cancer. According to our study results, identifying the presence of anti-endothelial cell antibody in breast cancer patients may be a useful marker in the management of complications associated with endothelial dysfunction and control of disease-associated prognosis.

Keywords: Anti-endothelial cell antibody; breast cancer; endothelial dysfunction; metastasis

Metastazı Olan ve Olmayan Meme Kanseri Hastalarında Anti-Endotel Hücre Antikoru Pozitifliği

Arzu L. Aral1, Bilkay Baştürk1, Osman Kurukahvecioğlu2, Deniz Yamaç3
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, meme kanseri olan hastalarda anti-endotel hücre antikoru varlığı ve metastazla ilişkisi araştırıldı. Hastalar ve yöntemler: Mayıs 2006 - Mayıs 2007 tarihleri arasında yapılan çalışmaya, invaziv duktal karsinoma tanısı konulan 36 hasta ve 62 sağlıklı gönüllü olmak üzere toplam 98 kadın katılımcı dahil edildi. Anti-endotel hücre antikoru varlığının gösterilebilmesi için kullanılan insan göbek kordonu endotel hücreleri ve maymun iskelet kası kesitleri ile hazırlanmış slaytlar, immünofloresan mikroskop ile değerlendirildi. Bulgular: Kanser hastalarında anti-endotel hücre antikoru pozitifliği, kontrol grubuna kıyasla, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti (p<0.001). Metastazı olan ve olmayan meme kanseri hastaları arasında, anti-endotel hücre antikoru pozitifliği açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Metastazı olan ve olmayan kanser hastaları ve sağlıklı kontroller arasında antikor pozitifliği açısından istatistiksel anlamlı bir fark vardı (sırasıyla, p<0.0001 ve p<0.05). Sonuç: Meme kanseri gelişiminde ve metastazların oluşumunda endotel hücre hasarı rol oynamaktadır. Çalışma bulgularımıza göre; anti-endotel hücre antikoru varlığının belirlenmesi, meme kanseri sürecinde gelişebilecek endotel disfonksiyonu ile ilişkili komplikasyonların yönetiminde ve bu hastalıklara ilişkin prognozun kontrol edilebilmesinde yardımcı bir belirteç olabilir.

Anahtar Kelimeler: Anti-endotel hücre antikoru; meme kanseri; endotel disfonksiyonu; metastaz.

Arzu L. Aral, Bilkay Baştürk, Osman Kurukahvecioğlu, Deniz Yamaç. Anti-Endothelial Antibody Positivity in Metastatic and Non-Metastatic Breast Cancer Patients. Turk J Immunol. 2014; 2(1): 9-15
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale