ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
Apoptosis in Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome Suspected Patients with Clinical and Laboratory Findings [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2013; 1(1): 5-12 | DOI: 10.5606/tji.2013.106

Apoptosis in Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome Suspected Patients with Clinical and Laboratory Findings

Baran Erman1, Deniz Ayvaz Çağdaş1, Ayşe Metin2, İlhan Tezcan1, Özden Sanal1
1Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Pediatrik İmmünoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, İmmünoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Objectives: This study aims to investigate whether there is an impairment of Fas-mediated lymphocyte apopotosis mechanism in patients with autoimmune lymphoproliferative syndrome (ALPS) patients. Patients and methods: Twenty seven patients (15 males, 12 females; mean age 12.9±2.6 years; range 4 to 45 years) who were monitored at our Immunology Unit of Hacettepe University İhsan Doğramacı Children's Hospital with suspected diagnosis of ALPS based on clinical and laboratory signs and four patients (mean age 12±11.2 years; range 3 to 27 years) with confirmed heterozygous Fas mutation who were diagnosed with ALPS-Fas, and 30 healthy individuals were included. Peripheral mononuclear cells were isolated from freshly drawn heparinized blood using ficoll-histopaque density gradient centrifugation method. These cells were activated for 12 days with phytohemagglutinin (PHA) and interleukin-2. Subsequently, they were cultured with anti-Fas monoclonal antibody for additional 48 hours. The cells were stained with trypan blue dye and apoptotic cells were counted under light microscope. Results: It was found that Fas-induced lymphocyte apoptosis was defective in four ALPS-Fas patients. The patients with suspected ALPS and controls had normal Fas-induced apoptosis. Conclusion: Our results indicate that this functional apoptosis test is useful for identification of the patients with Fas mutations. It can also be used for selecting patients for further analyses.

Keywords: ALPS, apoptosis, DNT cells, Fas.

Klinik ve Laboratuvar Özellikleri ile Otoimmün Lenfoproliferatif Sendrom Düşünülen Hastalarda Apoptoz

Baran Erman1, Deniz Ayvaz Çağdaş1, Ayşe Metin2, İlhan Tezcan1, Özden Sanal1
1Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Pediatrik İmmünoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi, İmmünoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, otoimmün lenfoproliferatif sendrom (ALPS) düşünülen hastalarda Fas aracılı lenfosit apoptoz mekanizmasında bozukluk olup olmadığı araştırıldı. Hastalar ve yöntemler: Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi’nin İmmünoloji Ünitesi tarafından takip edilen, klinik ve laboratuvar bulguları ile olası ALPS tanısı ile izlenen 27 hasta (15 erkek, 12 kız; ort. yaş 12.9±2.6 yıl; dağılım 4-45 yıl) ile heterozigot Fas mutasyonu kanıtlanmış ve ALPS-Fas tanısı konulmuş dört kız hasta (ort. yaş 12±11.2 yıl; dağılım 3-27 yıl) ve 30 sağlıklı birey çalışmaya alındı. Periferik mononükleer hücreler yeni alınmış kandan heparinli ficoll-histopaque yoğunluk gradyanı santrifüj yöntemi kullanılarak izole edildi. Bu hücreler 12 gün boyunca phytohemaglutinin (PHA) ve interlökin-2 ile aktive edildi. Takiben ek 48 saat için anti-Fas monoklonal antikoru kullanılarak hücre kültürü yapıldı. Kırk sekiz saat sonunda hücreler tripan mavisi ile boyanarak ışık mikroskobunda apoptotik hücre sayımı yapıldı. Bulgular: Otoimmün lenfoproliferatif sendrom-Fas tanılı dört hastada Fas aracılı lenfosit apoptoz mekanizmasının defektif olduğu saptandı. Olası ALPS şüphesi ile izlenen hastalar ve kontrollerde ise Fas aracılı apoptoz normal idi. Sonuç: Elde ettiğimiz sonuçlara göre, fonksiyonel apoptoz testi, Fas mutasyonu olan hastaların belirlenmesinde ve bir ileri basamakta moleküler testlerin uygulanacağı hastaların seçiminde kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: ALPS, apoptoz, DNT hücreleri, Fas.

Baran Erman, Deniz Ayvaz Çağdaş, Ayşe Metin, İlhan Tezcan, Özden Sanal. Apoptosis in Autoimmune Lymphoproliferative Syndrome Suspected Patients with Clinical and Laboratory Findings. Turk J Immunol. 2013; 1(1): 5-12
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale