ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
Effect of Monoclonal Antibody to Human Zona Pellucida 3 in Luteineizing Hormone Receptor Expression, Estradiol Levels and de Graaf Follicles Quantity in Mice [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2018; 6(2): 65-74 | DOI: 10.25002/tji.2018.463

Effect of Monoclonal Antibody to Human Zona Pellucida 3 in Luteineizing Hormone Receptor Expression, Estradiol Levels and de Graaf Follicles Quantity in Mice

Dintya İvantarina1, Sanarto Santoso2, Sutrisno Sutrisno1
1Department of Midwifery, Faculty of Medicine, Brawijaya University, Malang, Indonesia
2Faculty of Medicine, Brawijaya Univeristy, Malang, Indonesia

Objective: This research aimed to evaluate effect of monoclonal antibody to human Zona Pellucida 3 (Mab-hZP3) on luteineizing hormone (LH) receptor expression, estradiol levels and de Graaf follicles quantity of mus musculus mice ovaries. Materials and Methods: True experiment post test only control group design was used as research method. Treatments used were control (adjuvant in Tris HCl), and Mab-hZP3 with dosages of 20 µg, 40 µg and 60 µg which tested on day 10, 15 and 20. Luteineizing hormone (LH) receptor, estradiol level and the number of de Graaf follicles measurement were done by immunohistochemical test, ELISA method, and hematoxilin eosin staining, respectively. Results: The results showed that there was no significant difference found on Mab-hZP3 interaction between 20 µg-60 µg dosages and 10–20 days of observation time towards LH receptor expression, estradiol level and and the number of de Graaf follicles. This was related to specificity of monoclonal antibody used. Conclusion: Mab-hZP3 did not lower LH receptor expression, estradiol level and the number of de Graaf follicles quantity, which means that Mab-hZP3 did not interfere at folliculogenesis and not altering hormones profile. It can be concluded that Mab-hZP3 has the potential to be a safe immnocontraception material.

Keywords: de Graff follicles, estradiol, immunocontraception, luteineizing hormone, Mab-hZP3.

İnsan Zona Pellusidasına Karşı Oluşturulmuş Antikorların Farelerde Luteinizan Hormon Reseptörü İfadesi, Estradiol Seviyesi ve De Graaf Folikülleri Sayısına Etkisi

Dintya İvantarina1, Sanarto Santoso2, Sutrisno Sutrisno1
1Department of Midwifery, Faculty of Medicine, Brawijaya University, Malang, Indonesia
2Faculty of Medicine, Brawijaya Univeristy, Malang, Indonesia

Giriş: Bu çalışmanın amacı, insan zona pellucidasına karşın oluşturulmuş antikorların (Mab-hZP3), luteinizan hormon (LH) reseptörü, estradiol seviyesi ve mus musculus farelerinde de Graaf foliküllerinin sayısına olan etkisini araştırmaktır. Gereçler ve Yöntemler: Çalışma, kontrol grubunun olduğu, işlem sonrası ölçümlerin yapıldığı yöntem ile yapıldı. Kontrol grubuna Tris HCl içinde adjuvan verilir iken, çalışma gruplarına sırası ile 20 µg, 40 µg ve 60 µg dozlarında Mab-hZP3 verildi ve 10 ve 20. günlerde ölçüm yapıldı. LH reseptörü, estradiol seviyesi ve de Graaf foliküllerinin sayıları sırası ile immünohistokimyasal test ile ELISA metodu kullanılarak ve hemotoksilen-eozin boyaması ile saptandı. Bulgular: Ölçümler, 20 ila 60 µg arasındaki dozlarda uygulanan Mab-hZP3’ün 10-20 günlük gözlemlerde LH reseptörü ifadesini, estradiol seviyelerini ve de Graaf folikülü sayılarını değiştirmediğini gösterdi. Bu durum, kullanılan monoklonal antikorun özgüllüğü ile ilişkili idi. Sonuç: Mab-hZP3 LH reseptörü, estradiol seviyelerini ve de Graaf folikülü sayılarını düşürmez ve böylece folikül oluşumu ve hormon düzeylerini etkilemez. Bu bulgulara göre, Mab-hZP3’ün güvenilir bir bağışıklık temelli doğum kontrolü yöntemi olduğu belirtilebilir.

Anahtar Kelimeler: de Graaf folikülleri, estradiol, bağışıklık temelli doğum kontrolü, lüteinizan hormon, Mab-hZP3

Dintya İvantarina, Sanarto Santoso, Sutrisno Sutrisno. Effect of Monoclonal Antibody to Human Zona Pellucida 3 in Luteineizing Hormone Receptor Expression, Estradiol Levels and de Graaf Follicles Quantity in Mice. Turk J Immunol. 2018; 6(2): 65-74
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale