ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
Endometriosis and Immunology [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2013; 1(2): 54-62 | DOI: 10.5606/tji.2013.195

Endometriosis and Immunology

Ercan Baştu1, Mehmet Fırat Mutlu2, Cenk Yaşa1, Necip Erkut Attar1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İnfertilite Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2HRS Ankara Kadın Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Ankara, Türkiye

Endometriosis is a condition with various phenotypes. Progesterone resistance and irregular cytokine production may present with both ectopic and eutopic endometrium in symptomatic cases. In some cases, at least, this seems to be associated with chronic local inflammation and self-reactive antibodies. Immunologic factors may also lead to production of endometrial cells. Immune alterations include increased number and activation of peritoneal macrophages, increased circulating antibodies, decreased T-cell reactivity, decreased natural killer cell cytotoxicity, and changes in the cytokine network. This review aims to evaluate the possible association between endometriosis and autoimmune diseases and to shed light into the potential role of inflammation in the etiopathology of endometriosis.

Keywords: Antibody; endometriosis; immunology; inflammation.

Endometriyozis ve İmmünoloji

Ercan Baştu1, Mehmet Fırat Mutlu2, Cenk Yaşa1, Necip Erkut Attar1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İnfertilite Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2HRS Ankara Kadın Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Ankara, Türkiye

Endometriyozis değişik fenotipleri olan bir hastalıktır. Semptomatik olgularda progesterona direnç ve düzensiz sitokin üretimi, hem ektopik hem ötopik endometriyumda görülebilir. En azından bazı hastalarda, bu durumun kronik enflamasyon ve antikor otoreaksiyonu ile ilintisi mevcuttur. İmmünolojik faktörler de endometrial hücrelerin oluşmasında neden olabilir. İmmünolojik değişimler arasında peritoneal makrofajların sayısında ve aktivitesinde artış, antikorların artan dolaşımı, azalan T-hücre reaksiyonu, azalan natürel killer hücre sitotoksisitesi ve sitokin ağında diğer değişimler sayılabilir. Bu derlemede amaç, endometriyozis ve otoimmün hastalıklar arasındaki olası ilişkiyi irdelemek ve endometriyozis etyopatogenezinde enflamasyonun oynadığı potansiyel role ışık tutmaktır.

Anahtar Kelimeler: Antikor; endometriyozis; immünoloji; enflamasyon

Ercan Baştu, Mehmet Fırat Mutlu, Cenk Yaşa, Necip Erkut Attar. Endometriosis and Immunology. Turk J Immunol. 2013; 1(2): 54-62
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale