ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
Inborn Errors of Immunity and Coronovirus Pandemic [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2020; 8(1): 13-20 | DOI: 10.25002/tji.2020.1248

Inborn Errors of Immunity and Coronovirus Pandemic

Yıldız Camcıoğlu1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul Emekli Öğretim Üyesi

Inborn errors of immunity (IEI) are a heterogeneous group of diseases, typically characterized by recurrent ve severe infections, autoimmunity, autoinflammatory, allergic diseases and cancer. Since their immune response to pathogens are impaired, they have high risk for severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection, which has spread more than 180 countries. It is reported that two groups of people were prone to life-threatening coronavirus disease 2019 (COVID-19): aged (>65 years of age) and people with comorbidities such as hypertension, cardiovascular diseases, chronic lung, renal and liver diseases, diabetes mellitus, obesity, including immunodeficiencies. The aim of this paper is to present information about the new coronavirus, modes of transmission, clinical findings, diagnostic procedures, treatment modalities of COVID-19 to the physicians who is caring patients with primary immunodeficiency. Patients with primary immunodeficiencies, must exclusively rely on hygiene and protective measures to combat SARSCoV- 2, since vaccines or effective antiviral treatments against COVID-19 are still not available.

Keywords: Primary immunodeficiencies, COVID-19, preventive measures for COVID-19

İmmün Sistemin Doğuştan Kusurları ve Korona Virüs Pandemisi

Yıldız Camcıoğlu1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul Emekli Öğretim Üyesi

İmmün sistemin doğuştan kusurları veya primer immün yetersizlikler (PİY) yineleyen ve ağır enfeksiyon hastalıkları, otoimmün, otoenflamatuvar, allerjik hastalıklar ve kanser hastalığı ile tanımlanan heterojen hastalıklar grubudur. Patojenlere karşı immün yanıtları bozuk olan bu hastaların, 180’den fazla ülkeye yayılan ölümcül yeni korona virus (SARS-CoV-2) enfeksiyon hastalığı (COVID-19) için yüksek risk taşımaktadırlar. COVID-19’un, başlıca iki grupta hayatı tehdit ettiği bildirilmektedir; birinci grupta yaşlılar (>65 yaş), ikinci grupta ise immün yetersizlikler dâhil, hipertansiyon, kardiovasküler hastalık, kronik akciğer, böbrek, karaciğer hastalığı, diyabet ve obezite gibi eşlik eden hastalıkları olan kişiler yer almaktadır. Bu yazının amacı, PİY hastalarını izleyen hekimlere, virüs, virüsün bulaş yolları, COVID-19’un klinik belirtiler, tanı yöntemleri, tedavi seçenekleri hakkında yeterli ve doğru bilgileri sunmak, hastaları COVID-19’dan korumak için alınması gereken önlemleri vurgulamaktır. COVID-19 tedavisinde etkin ilaçların olmadığı ve henüz virüse karşı aşı bulunmadığı için, PİY hastaları SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile mücadelede özellikle hijyen kurallarına ve koruyucu önlemlere sıkıca uymalıdırlar.

Anahtar Kelimeler: Primer immün yetersizlik, COVID-19, COVID-19’dan korunma

Yıldız Camcıoğlu. Inborn Errors of Immunity and Coronovirus Pandemic. Turk J Immunol. 2020; 8(1): 13-20
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale