ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
Pulmonary and Sinus Imaging in Common Variable Immunodeficiency: What Do We Expect to Find? [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2013; 1(2): 36-41 | DOI: 10.5606/tji.2013.196

Pulmonary and Sinus Imaging in Common Variable Immunodeficiency: What Do We Expect to Find?

Mehrdad Bakhshayesh Karam1, Leila Mosadegh1, Mohammad Reza Boloursaz2, Pegah Rahmatinezhad2, Shahram Kahkouee1, Payam Mehrian1
1Chronic Respiratory Disease Research Center, NRITLD, Masih Daneshvari Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
2Pediatric Respiratory Diseases Research Center, NRITLD, Masih Daneshvari Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 1956944413, Tehran, Iran

Objectives: This study aims to evaluate the role of pulmonary and sinus imaging in common variable immunodeficiency (CVID). Patients and methods: Between April 2001 and March 2011, 48 patients (30 males, 18 females; mean age 19 years; range 9 months to 58 years) who underwent pulmonary or sinus computed tomography (CT) and chest X-ray due to CVID in Masih Daneshvari Hospital, Tehran were retrospectively analyzed. Age and sex of the patients and procedure-related complications were recorded. Results: The most common complications were bronchiectasis (52.6%) with the highest incidence in right lower lobe (39.5%), hilar adenopathy (39.5%) and mediastinal adenopathy (39.5%) in 38 patients who underwent CT scan. The main finding was parenchymal infiltration in 29 patients who underwent chest X-ray, indicating a higher trend in females than males (50% vs. 35%). A total of 30 patients were assessed by sinus CT and/or chest X-ray. These imaging modalities revealed sinusitis in 76.7% patients with a higher involvement of maxillary sinus. Conclusion: Pulmonary and sinus complications are common manifestations of CVID which can be easily assessed by imaging modalities, such as CT, particularly. We recommend evaluating CVID patients for sinusitis in addition to pulmonary examination.

Keywords: Chest X-ray; common variable immune deficiency; computed tomography; pulmonary complication; sinusitis.

Yaygın Değişken İmmün Yetmezlikte Akciğer ve Sinüs Görüntülemesi: Ne Bulmayı Umuyoruz?

Mehrdad Bakhshayesh Karam1, Leila Mosadegh1, Mohammad Reza Boloursaz2, Pegah Rahmatinezhad2, Shahram Kahkouee1, Payam Mehrian1
1Chronic Respiratory Disease Research Center, NRITLD, Masih Daneshvari Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran
2Pediatric Respiratory Diseases Research Center, NRITLD, Masih Daneshvari Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 1956944413, Tehran, Iran

Amaç: Bu çalışmada yaygın değişken immün yetmezlikte (CVID) pulmoner ve sinüs görüntülemenin rolü incelendi. Hastalar ve yöntemler: Nisan 2001 - Mart 2011 tarihleri arasında Tahran Masih Daneshvari Hastanesi’nde CVID nedeni ile pulmoner veya sinüs bilgisayarlı tomografisi (BT) ve göğüs röntgeni çekilen 48 hasta (30 erkek, 18 kadın; ort. yaş 19 yıl; dağılım 9 ay-58 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşı ve cinsiyeti ve işleme bağlı görülen komplikasyonlar kaydedildi. Bulgular: Bilgisayarlı tomografi taraması yapılan 38 hastada en sık görülen komplikasyonlar sağ alt lobda en yüksek insidans ile bronşektazi (%52.6), hiler adenopati (%39.5) ve mediastinal adenopati (%39.5) idi. Göğüs röntgeni çekilen 29 hastada ana bulgu, erkeklere kıyasla kadınlarda daha yüksek oranda görülmek ile birlikte, parenkimal infiltrasyon idi (%35’e kıyasla %50). Toplam 30 hasta sinüs BT veya göğüs röntgeni ile değerlendirildi. Bu görüntüleme yöntemlerinde yüksek tutulum maksiller sinüste olmak üzere, hastaların %76.7’sinde sinüzit izlendi. Sonuç: Akciğer ve sinüs komplikasyonları, BT başta olmak üzere, görüntüleme yöntemleri ile kolaylık ile değerlendirilebilen CVID’nin sık rastlanan bulgularıdır. Göğüs muayenesinin yanı sıra, CVID olan hataların sinüzit açısından değerlendirilmesini önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Göğüs röntgeni; yaygın değişken immün yetmezlik; bilgisayarlı tomografi; akciğer komplikasyonları; sinüzit.

Mehrdad Bakhshayesh Karam, Leila Mosadegh, Mohammad Reza Boloursaz, Pegah Rahmatinezhad, Shahram Kahkouee, Payam Mehrian. Pulmonary and Sinus Imaging in Common Variable Immunodeficiency: What Do We Expect to Find?. Turk J Immunol. 2013; 1(2): 36-41
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale