ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
Effect of Pro-inflammatory Markers on Gestational Diabetes [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2017; 5(2): 45-50 | DOI: 10.25002/tji.2017.586

Effect of Pro-inflammatory Markers on Gestational Diabetes

Fatma Tuba Akdeniz1, Zeynep Akbulut1, Hakan Sarı3, Hasan Aydın4, Altay Burak Dalan1, Dede Şit3, Turgay İspir1, Gülderen Yanıkkaya Demirel7
1Yeditepe University Health Sciences Institute, Medical Biology, Istanbul, Turkey
2Yeditepe University Health Sciences Institute, Medical Biology, Istanbul, Turkey
3Bağcılar EAH, İç Hastalıkları, Istanbul, Turkey
4Yeditepe University Hospital, Endocrinology, Istanbul, Turkey
5Yeditepe University Health Sciences Institute, Medical Biology, Istanbul, Turkey
6Yeditepe University Health Sciences Institute, Medical Biology, Istanbul, Turkey
7Yeditepe University, Immunology Dept., Istanbul, Turkey

Introduction: Gestational diabetes, which is a subtype of hyperglycemia; can cause fetal mortality and also may cause diabetes mellitus after pregnancy. Even though there are studies indicating that inflammation may cause the development of diabetes during gestation, roles of osteoprotegerin and resistin remain unknown. In this study, we aimed to evaluate in a broad perspective the pro-inflammatory cytokines which may be linked to gestational diabetes in relation to biochemical parameters. Method: This study was performed with 49 patients who had gestational diabetes mellitus (GDM) diagnosis and 28 healthy pregnant women. Serum levels of leptin, resistin, CD40L, TNF-R (Tumor Necrotizing Factor Receptor), OPG (Osteoprotegerin), MCP-1 (Monocyte Chemoattractant Protein), MPO (Myeloperoxidase), ICAM-1 (Intercellular Adhesion Molecule) were analysed and compared to blood glucose levels, HbA1c, total cholesterol, triglycerid, LDL and HDL cholesterol levels. Results: Serum OPG (p=0.043) and sTNF-R (p=0.001) levels were found significantly higher in GDM patients compared to healthy controls, whereas resistin levels were found lower. Even though a statistically meaningful difference was not observed, inflammatory markers MPO, ICAM-1, CD40L, and leptin were also found higher compared to control group. A positive correlation between MPO and triglyceride and negative correlation between MPO and HDL was observed (p=0.017; p<0.05). Discussion: The role of pro-inflammatory markers in diabetes is not clear. High levels of inflammatory markers in GDM patients may be helpful for clarifying the GDM pathogenesis. Multicenter studies with larger patient populations could enlighten the role of pro-inflammatory cytokines in GDM.

Keywords: Gestational diabetes, pro-inflammatory markers, cytokine, osteoprotegerin

Gebelik Diyabetinde Pro-enflamatuvar Belirteçlerin Etkisi

Fatma Tuba Akdeniz1, Zeynep Akbulut1, Hakan Sarı3, Hasan Aydın4, Altay Burak Dalan1, Dede Şit3, Turgay İspir1, Gülderen Yanıkkaya Demirel7
1Yeditepe University Health Sciences Institute, Medical Biology, Istanbul, Turkey
2Yeditepe University Health Sciences Institute, Medical Biology, Istanbul, Turkey
3Bağcılar EAH, İç Hastalıkları, Istanbul, Turkey
4Yeditepe University Hospital, Endocrinology, Istanbul, Turkey
5Yeditepe University Health Sciences Institute, Medical Biology, Istanbul, Turkey
6Yeditepe University Health Sciences Institute, Medical Biology, Istanbul, Turkey
7Yeditepe University, Immunology Dept., Istanbul, Turkey

Giriş: Hipergliseminin bir alt tipi olan Gebelik Diyabeti fetal ölüme ve gebelik sonrasında diyabet mellitusa neden olabilmektedir. İnflamasyonun gebelik sırasında diyabete yol açtığını bildiren araştırmalar olmasına rağmen, osteoprotegerin ve resistinin rolü henüz bilinmemektedir. Bu araştırmada, gebelik diyabeti ile i-lişkili olabilecek proenflamatuvar sitokinleri geniş bir perspektifle inceleyerek biyokimyasal parametrelerle birlikte değerlendirdik. Yöntem: Bu çalışma Gebelik Diyabeti tanısı almış 49 gebe ve 28 sağlıklı gebe kadın ile gerçekleştirilmiştir. Leptin, resistin, CD40L, TNF-R (Tümör Nekrotizan Faktör Reseptörü), OPG (Osteoprotegerin), MCP-1 (Monosit Kemoatraktan Protein-1), MPO (Miyeloperoksidaz), ICAM-1 (Hücreler arası adhezyon Molekülü) düzeyleri ölçülüp kan glukoz, HbA1c, total kolesterol, trigliserid, LDL ve HDL kolesterol düzeyleri ile birlikte değerlendirilmiştir. Sonuçlar: Resistin düzeyleri düşük düzeyde saptanırken, serum OPG (p=0,043) ve sTNF-R (p=0,001) düzeyleri sağlıklı kontrollere göre gebelik diyabeti olanlarda belirgin olarak artmış düzeydedir. Bu hasta grubunda, istatistiksel olarak anlamlı olmasa da, MPO, ICAM-1, CD40L ve leptin düzeyleri sağlıklı gebelerden daha yüksek düzeyde saptanmıştır. MPO ve trigliserid düzeyleri arasında pozitif yönde bir korelasyon varken, MPO ve HDL düzeyleri arasında negatif korelasyon olduğu saptanmıştır (p=0,017; p0,05). Tartışma: Pro-enflamatuvar belirteçlerin diyabette rolü henüz açıklığa kavuşmamış durumdadır. Gebelik diyabeti olanlarda inflamasyon belirteçlerinin yüksek oranda olması Gebelik Diyabeti patogenezinin anlaşılmasında yararlı olabilir. Daha büyük hasta grupları ile yapılacak çok merkezli araştırmalar pro-enflamatuvar belirteçlerin gebelik diyabetine etkisini açıklığa kavuşturucu olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Gebelik diyabeti, pro-enflamatuvar belirteçler, sitokinler, osteoprotegerin

Fatma Tuba Akdeniz, Zeynep Akbulut, Hakan Sarı, Hasan Aydın, Altay Burak Dalan, Dede Şit, Turgay İspir, Gülderen Yanıkkaya Demirel. Effect of Pro-inflammatory Markers on Gestational Diabetes. Turk J Immunol. 2017; 5(2): 45-50
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale