ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
Transfusion-Related Immunomodulation [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2016; 4(3): 37-46 | DOI: 10.5606/tji.2016.525

Transfusion-Related Immunomodulation

Haldun Bal1, Haluk Barbaros Oral2
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit Durusoy Kan Merkezi, Bursa, Türkiye
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

Although allogeneic blood transfusion (ABT) is a valuable medical practice, it has some critical complications. One of these complications is transfusion-related immunomodulation (TRIM). Transfusionrelated immunomodulation describes the changes and its results in recipient's immune system after ABT. After ABT, some outcomes may be observed in the recipient including increased graft survival, decreased Crohn’s disease recurrences and recurrent spontaneous abortuses, increased postoperative bacterial infections, cancer recurrences and mortality, and reactivation of latent infections such as cytomegalovirus and human immunodeficiency virus. It has been postulated that TRIM may originate from leukocytes within the product, biologic response modifiers-immunologic mediators (BRM-IM) that accumulate within the plasma or soluble human leukocyte antigen-class I molecules within the allogeneic plasma. A lso, s ome p roperties o f e rythrocytes, s torage t ime o f blood c omponents, a nd t he n umber o f transfused products are accused of TRIM development. However, main factors held responsible for TRIM development are allogeneic leukocytes and related BRM-Ims. It is thought that mechanisms such as clonal deletion, immunosuppression, anergy, microchimerism, the polarization of the immune response from T helper 1 (Th1) to Th2 and, apoptosis in the recipient immune system may cause TRIM. For this reason, leukoreduction is suggested for prevention. However, this application may not be efficient since reasons other than leukocytes may limit leukoreduction.

Keywords: Immunomodulation; leukoreduction; transfusion; transfusion-related immunomodulation.

Transfüzyonla İlişkili İmmünmodülasyon

Haldun Bal1, Haluk Barbaros Oral2
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit Durusoy Kan Merkezi, Bursa, Türkiye
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye

Allojeneik kan transfüzyonu (AKT) değerli bir tıbbi uygulama olsa da bazı kritik komplikasyonları vardır. Bu komplikasyonlardan biri de transfüzyonla ilişkili immünmodülasyondur (TRİM). Transfüzyonla ilişkili immünmodülasyon, AKT sonrası alıcı immün sisteminde meydana gelen değişiklikleri ve bunun sonuçlarını tanımlar. Allojeneik kan transfüzyonu sonrası alıcıda greft ömrünün uzaması, Crohn hastalığı nükslerinin ve tekrarlayan spontan abortusların azalması, ameliyat sonrası bakteriyel enfeksiyonların, kanser nükslerinin ve mortalitenin artması, sitomegalovirüs ve insan immün yetmezlik virüsü gibi latent enfeksiyonların alevlenmesi gibi sonuçlarla karşılaşılabilmektedir. Transfüzyonla ilişkili immünmodülasyonun ürün içindeki lökositlerden, plazmada biriken biyolojik yanıt düzenleyiciler-immün mediyatörler (BYD-İM) veya allojeneik plazmadaki çözünür insan lökosit antijeni sınıf I moleküllerinden kaynaklanabildiği ifade edilmiştir. Ayrıca, eritrositlere ait bazı özellikler, kan bileşenlerinin depolanma süresi ve transfüze edilen ürün sayısı da TRİM gelişiminde suçlanmaktadır. Ancak TRİM gelişiminden sorumlu tutulan başlıca etkenler allojeneik lökositler ve bunlarla ilişkili BYD-İM’lerdir. Alıcı immün sisteminde klonal delesyon, immünosüpresyon, anerji, mikrokimerizm, immün yanıtın yardımcı T hücre 1’den (T hepler 1; Th1) Th2’ye kayması ve apoptoz gibi mekanizmaların TRİM’e yol açtığı düşünülmektedir. Tablonun engellenmesi için kan bileşeni içinde lökoredüksiyon önerilmektedir. Ancak lökosit dışı nedenler lökoredüksiyonu sınırlandırabildiğinden, bu uygulama da etkin olmayabilir.

Anahtar Kelimeler: İmmünmodülasyon; lökoredüksiyon; transfüzyon; transfüzyonla ilişkili immünmodülasyon.

Haldun Bal, Haluk Barbaros Oral. Transfusion-Related Immunomodulation. Turk J Immunol. 2016; 4(3): 37-46
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale