ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
Does Complement Factor I Correlate with Complement Component 4b in HIV Infected Patients with Preeclampsia? [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2022; 10(2): 88-94 | DOI: 10.4274/tji.galenos.2022.08370

Does Complement Factor I Correlate with Complement Component 4b in HIV Infected Patients with Preeclampsia?

Rowen Govender1, Nalini Govender2, Thajasvarie Naicker1
1Optics & Imaging Centre, Doris Duke Medical Research Institute, College of Health Sciences, University of Kwazulu-natal, Durban, South Africa
2Department of Basic Medical Sciences, Faculty of Health Sciences, Durban University of Technology, Durban, South Africa

Objective: This study aims to determine the concentration of complement factor I (CFI) and complement component 4b (C4b) in normotensive (N) pregnant women compared to women with preeclampsia (PE) and human immunodeficiency virus (HIV).
Materials and Methods: The study population consisted of preeclamptic (n=38) and normotensive (n=38) pregnant women, who were further stratified by HIV status into HIV-positive (n=19) and HIV-negative (n=19) groups. Serum levels of CFI and C4b were determined using the Bio-Plex multiplex immunoassays. Data analysis was conducted using Stata (version 12) and Graphpad Prism (8.0.1).
Results: A statistically significant downregulation of C4b was noted in the N+ve vs. N-ve, PE+ve in comparison with the N+ve group (p=0.0001) and in PE+ve compared to the PE-ve pregnancies. CFI levels were significantly upregulated in the N+ve vs. N-ve groups (p=0.004) and downregulated in PE+ve compared to N+ve and in PE+ve vs. PE-ve groups (p=0.004). Significant positive associations were noted for C4b with parity, between the PE-ve and N+ve groups (r=0.47; p=0.04), and for CFI in the PE+ve group (r=0.68; p=0.0001). Negative significant associations were noted between C4b and systolic blood pressure (r=-0.53, p=0.01) and C4b and diastolic blood pressure (r=-0.78, p=0.0001). CFI also showed negative association with parity (r=-0.48, p=0.03).
Conclusion: This innovative study demonstrates a decline of C4b and CFI levels in PE+ve, compared to N+ve pregnancies. It is plausible that the downregulation may be attributed to complement mediated virolysis emanating from C3 convertase dysregulation in PE comorbidity with HIV infection.

Keywords: Preeclampsia, HIV, C4b, complement factor I

Kompleman Faktör I HIV ile Enfekte Preeklampside Kompleman Bileşen 4b ile İlişkili Midir?

Rowen Govender1, Nalini Govender2, Thajasvarie Naicker1
1Optics & Imaging Centre, Doris Duke Medical Research Institute, College of Health Sciences, University of Kwazulu-natal, Durban, South Africa
2Department of Basic Medical Sciences, Faculty of Health Sciences, Durban University of Technology, Durban, South Africa

Amaç: Bu çalışmada amaç, insan immün yetmezlik virüsü (HIV) ile enfekte olan preeklamptik kadınlara kıyasla, normotansif (N) hamile kadınlarda kompleman faktör I (CFI) ve kompleman bileşeni 4b (C4b) konsantrasyonlarını belirlemektedir.
Gereç ve Yöntem: Çalışma popülasyonu preeklamptik (n=38) ve normotansif (n=38) hamile kadınlardan oluşmaktadır ve HIV durumlarına göre HIV-pozitif (n=19) ve HIV-negatif (n=19) gruplarına ayrıldı. Serum CFI ve C4b seviyeleri, Bio-Plex multipleks immünolojik testleri kullanılarak belirlendi. Veri analizi, Stata (versiyon 12) ve Graphpad Prism (8.0.1) kullanılarak yapıldı.
Bulgular: HIV+ ve HIV- arasında, N+ve grup ile kıyaslandığında PE+ve, PE-ve ile kıyaslandığında PE+ gruplarında istatistiksel olarak anlamlı bir C4b down regülasyonu gözlendi (p=0.0001). CFI seviyeleri N+ve vs. N-ve gruplarında anlamlı şekilde up-regüle (p=0.004), HIV+ ile karşılaştırıldığında PE+ve grubunda, PE+ve vs. PE-ve gruplarında down regüle idi (p=0.004). Pariteli C4b için, PE-ve ve HIV+ hastalar arasında (r=0.47; p=0.04) ve CFI için PE+ve grubunda (r=0.68; p=0.0001) anlamlı pozitif ilişkiler kaydedildi (r=0.68; p=0.0001). C4b ile sistolik kan basıncı (r=-0.53, p=0.01) ve C4b ile diyastolik kan basıncı (r=-0.78, p=0.0001) arasında negatif anlamlı ilişkiler kaydedildi. CFI ayrıca parite ile negatif bağıntı saptandı (r=-0.48, p=0.03).
Sonuç: Bu yenilikçi çalışma, N+ve gebeliklere kıyasla PE+ve’de C4b ve CFI düzeylerinde bir düşüş olduğunu göstermektedir. Bu az gen ifadesinin, HIV enfeksiyonu ile PE komorbiditesinde C3 konvertaz disregülasyonundan kaynaklanan kompleman aracılı virolize bağlı olarak gelişmiş olması olasıdır.

Anahtar Kelimeler: Preeklampsi, HIV, C4b, kompleman faktör I

Rowen Govender, Nalini Govender, Thajasvarie Naicker. Does Complement Factor I Correlate with Complement Component 4b in HIV Infected Patients with Preeclampsia?. Turk J Immunol. 2022; 10(2): 88-94

Corresponding Author: Thajasvarie Naicker, South Africa
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale