ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
One Hundred of Tuberculosis Vaccine: History of Bacille Calmette-Guérin - Could BCG Vaccination Induce Trained Immunity? [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2022; 10(1): 12-21 | DOI: 10.4274/tji.galenos.2022.98598

One Hundred of Tuberculosis Vaccine: History of Bacille Calmette-Guérin - Could BCG Vaccination Induce Trained Immunity?

Gönül Aslan1, Deniz Alkaya2
1Mersin University Faculty Of Medicine, Department Of Medical Microbiology, Mersin, Turkey
2Mersin University Faculty Of Pharmacy, Department Of Pharmaceutical Microbiology, Mersin, Turkey

Tuberculosis (TB) is an infectious disease that has deeply affected societies throughout human history due to the serious effects of Mycobacterium tuberculosis complex. The Bacille Calmette-Guérin (BCG) vaccine, which has a historical importance in the prevention of TB, has been administered to more than 4 billion people with its 100-year history. While the studies to develop a more effective vaccine than BCG in the prevention of TB continue, BCG has surprisingly came to the fore again on its 100th birthday with the studies on the protection of BCG against the coronavirus disease pandemic. In addition to the non-specific/non-TB effect of BCG on infectious diseases, it has been used as a ‘‘Food and Drug Administration’’ approved immunomodulator in the treatment of bladder cancer in humans since 1976. In addition, studies on its use as an immunotherapy agent in topical treatment for common genital warts are ongoing. Although the fact that the BCG vaccine reduces the risk of TB infection by approximately 50% is actually a limited efficacy, the non-specific effects of heterologous and trained immunity in protection against other infections keep the interest in the vaccine alive. This study was planned to compile the discovery and development history of BCG vaccine, its history and its effect on immunological mechanisms in non-TB infectious diseases.

Keywords: BCG, heterologous immunity, trained immunity, COVID-19

Yüz Yıllık Tüberküloz Aşısı: Bacille Calmette-Guérin Tarihçesi - BCG Aşısı Koruyucu Eğitilmiş Bağışıklığı Başlatabilir Mi?

Gönül Aslan1, Deniz Alkaya2
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
2Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

Tüberküloz (TB) Mycobacterium tuberculosis kompleksi’nin etken olduğu ciddi etkileri nedeniyle insanlık tarihi boyunca toplumları derinden etkileyen bulaşıcı bir hastalıktır. TB’den korunmada tarihi bir öneme sahip olan Bacille Calmette-Guérin (BCG) aşısı 100 yıllık geçmişi ile bugüne kadar 4 milyardan fazla kişiye uygulanmıştır. TB’den korunmada BCG’den daha etkili aşı geliştirme çalışmaları sürerken, BCG’nin koronavirüs hastalığı pandemisine karşı koruyuculuğu ile ilgili çalışmalarla BCG, 100. yaş gününde yeniden şaşırtıcı bir şekilde gündeme gelmiştir. BCG’nin, bulaşıcı hastalıklar üzerindeki non-spesifik/TB dışı etkisine ek olarak, insanlarda mesane kanseri tedavisinde 1976 tarihinden itibaren “Gıda ve İlaç Dairesi” onaylı immünomodülatör olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, yaygın genital siğiller için topikal tedavide immünoterapi ajanı olarak kullanımına yönelik çalışmalar da sürmektedir. BCG aşısının TB enfeksiyonu riskini yaklaşık %50 oranında azaltması aslında sınırlı bir etkinlik olsa da diğer enfeksiyonlara karşı korunmada heterolog ve eğitimli bağışıklık aracılığı ile non-spesifik etkilerinin ortaya konması aşıya olan ilgiyi canlı tutmaktadır. Bu çalışma BCG aşısının keşfedilme ve gelişim öyküsünü, tarihçesini ve TB dışı enfeksiyon hastalıklarındaki immünolojik mekanizmalara etkisini derlemek için planlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: BCG, heterolog bağışıklık, eğitilmiş bağışıklık, COVID-19

Gönül Aslan, Deniz Alkaya. One Hundred of Tuberculosis Vaccine: History of Bacille Calmette-Guérin - Could BCG Vaccination Induce Trained Immunity?. Turk J Immunol. 2022; 10(1): 12-21

Corresponding Author: Gönül Aslan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale