ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Measurement Methods of Cell Proliferation and a Comparison of Various Commercial Proliferation Kits [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2013; 1(3): 74-89 | DOI: 10.5606/tji.2013.267

Measurement Methods of Cell Proliferation and a Comparison of Various Commercial Proliferation Kits

Gökhan Terzioğlu1, Ali Ümit Keskin2, Gülderen Yanıkkaya Demirel3
1Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Doku Tipleme Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye
2Yeditepe Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği, İstanbul, Türkiye
3Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, İmmünoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Determination of cell proliferation rate is the key to understand the basic parameters of tumor biology. It requires a comparative analysis of proliferation assays. Current cell proliferation assays can be classified in four main groups based on deoksiribonükleik asit (DNA) synthesis, metabolic activity, proliferation markers and ATP content. DNA synthesis-based cell proliferation assays mainly use radioactive (3H thymidine) or fluorescent (BrdU, EdU, etc.) thymidine analogues; thus, cell proliferation can be monitored through incorporation of thymidine into newly synthesized DNA. Metabolic activity-based proliferation tests are usually relies on the utilization of tetrazolium salts such as WTS and MTT by cells. Proliferation marker-based assays mainly use antibodies against proliferating cell nuclear antigen (PCNA) and phospho histone H3, in particular. ATP-based tests are another alternative for determination of cell proliferation, which rely on the increased ATP content in the population of the cells. In this article, various commercial proliferation kits were compared to assist to the life science researchers and the subject-related clinical researchers for experiment design. In addition, these tests

Keywords: Flow cytometry; cell division; cell proliferation kit; cell proliferation.

Hücre Proliferasyonu Ölçüm Yöntemleri ve Çeşitli Ticari Proliferasyon Kitlerinin Karşılaştırılması

Gökhan Terzioğlu1, Ali Ümit Keskin2, Gülderen Yanıkkaya Demirel3
1Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, Doku Tipleme Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye
2Yeditepe Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği, İstanbul, Türkiye
3Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, İmmünoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Hücre proliferasyon hızının belirlenmesi, tümör biyolojisinin temel parametrelerinin anlaşılması için önemlidir. Bu, hücre proliferasyon testlerinin karşılaştırmalı olarak analizini gerektirmektedir. Mevcut hücre proliferasyon testleri Deoxyribonucleic acid (DNA) sentezi, metabolik aktivite, proliferasyon işaretçileri ve ATP içeriğinin ölçümüne dayalı testler olmak üzere dört ana grup altında sınıflandırılabilir. DNA sentezinin belirlenmesine dayalı hücre proliferasyon testlerinde başlıca radyoaktif (3H timidin) veya floresan özellikli (BrdU, EdU ve benzeri) olmak üzere timidin analogları kullanılmaktadır; böylece hücre proliferasyonu timidin analoglarının yeni sentezlenen DNA’ya katılımı üzerinden izlenebilmektedir. Metabolik aktivite temelli proliferasyon testleri ise, genel olarak WTS ve MTT gibi tetrazolyum tuzlarının hücre tarafından kullanımına dayanmaktadır. Poliferasyon işaretçisi temelli testlerde başlıca prolifere hücre çekirdek antijeni (PCNA) ve fosfohiston H3 için olmak üzere antikorlar kullanılmaktadır. ATP temelli testler de hücre proliferasyonunu belirlemek için bir diğer alternatif olup, hücre popülasyonundaki artan ATP miktarına göre proliferasyon belirlenir. Bu makalede, doğa bilimcilere ve konu ile ilgili klinik araştırmacılara deney tasarımına yardımcı olunması amacı ile çeşitli ticari proliferasyon kitleri karşılaştırıldı. Ayrıca bu testler maliyet parametresinin de dahil olduğu parametrelere göre karşılaştırmalı tablolar halinde verildi.

Anahtar Kelimeler: Akım sitometri; hücre bölünmesi; hücre proliferasyon kiti; hücre proliferasyonu.

Gökhan Terzioğlu, Ali Ümit Keskin, Gülderen Yanıkkaya Demirel. Measurement Methods of Cell Proliferation and a Comparison of Various Commercial Proliferation Kits. Turk J Immunol. 2013; 1(3): 74-89
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale