ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Tuberculosis Immunology; the Ambivalence of the Ancient Disease Continues to Amaze [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2022; 10(3): 121-133 | DOI: 10.4274/tji.galenos.2022.83803

Tuberculosis Immunology; the Ambivalence of the Ancient Disease Continues to Amaze

Gönül Aslan1, Gamze Yapıcı2
1Mersin University Medical Faculty Medical Microbiology Department, MERSIN
2Mersin University Health Sciences Institute Medical Microbiology Department, MERSIN

Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis), which is the etiological agent of tuberculosis (TB), has become one of the most successful pathogens in human history with its ability to cause active/latent infection even in the face of a perfectly functioning immune system, thanks to its mutual evolution with the host cell over thousands of years. While one-fourth of the world’s population are estimated to be infected by M. tuberculosis, only 5-15% of this population fall ill with active TB disease throughout life. The main reason for this situation is the effective mechanisms of host immunity. After the TB bacillus is taken into the body by inhalation, it first encounters the natural immune cells. Acquired immunity develops against bacilli that cannot be eliminated by natural immunity. M. tuberculosis has developed quite a variety of strategies to evade the immune system. These strategies include escape from pathogen recognition receptors, inhibition of phagolysosome formation, inhibition of apoptosis and autophagy, immune escape with granuloma formation, inhibition of oxidative stress, and reactive oxygen and reactive nitrogen intermediates. Unraveling the mechanisms by which M. tuberculosis alters or modulates host immune function is probably of great importance for the development of more effective new vaccines and immunotherapy against TB. In this review, we aim to reveal new developments about the host immune response against M. tuberculosis and the escape mechanisms of bacillus from this response.

Keywords: Mycobacterium tuberculosis, cell wall, immune response, immune evasion

Tüberküloz İmmünolojisi; Kadim Hastalığın Ambivalansı Şaşırtmaya Devam Ediyor

Gönül Aslan1, Gamze Yapıcı2
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
2Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

Tüberkülozun (TB) etiyolojik ajanı olan Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis), konak hücresi ile binlerce yıl sürmüş karşılıklı evrimi sayesinde, mükemmel çalışan bir immün sistem karşısında bile aktif/latent enfeksiyon oluşturma yeteneğiyle insanlık tarihinin en başarılı patojenlerinden biri olmuştur. Dünya nüfusunun dörtte birinin M. tuberculosis ile enfekte olduğu tahmin edilmekteyken bu popülasyonun sadece %5-15’i yaşam boyunca aktif TB hastalığı geçirmektedir. Bu durumun ana nedeni konak bağışıklığının etkin mekanizmalarıdır. TB basili inhalasyon yolu ile vücuda alındıktan sonra ilk olarak doğal bağışık hücreleri ile karşılaşır. Doğal bağışıklık tarafından elimine edilemeyen basillere karşı edinsel bağışıklık gelişir. M. tuberculosis immün sistemden kaçabilmek için oldukça çeşitli stratejiler geliştirmiştir. Bu stratejiler; patojen tanıma reseptörlerinden kaçış, fagolizozom oluşumunun engellenmesi, apoptoz ve otofajinin inhibisyonu, granülom oluşumu ile bağışıklıktan kaçış, oksidatif stres ve reaktif oksijen ve reaktif azot ara maddelerinin inhibisyonunu kapsamaktadır. M. tuberculosis’in konak bağışıklık fonksiyonunu değiştirme veya modüle etme mekanizmalarının çözülmesi, muhtemelen daha etkili yeni aşıların üretilmesi ve TB’ye karşı immünoterapinin geliştirilmesi için büyük önem taşımaktadır. Bu derlemede M. tuberculosis’e karşı konakçı bağışıklık yanıtı hakkında yeni gelişmeler ve basilin bu yanıttan kaçış mekanizmaları tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mycobacterium tuberculosis, hücre duvarı, immün yanıt, immüniteden kaçış

Gönül Aslan, Gamze Yapıcı. Tuberculosis Immunology; the Ambivalence of the Ancient Disease Continues to Amaze. Turk J Immunol. 2022; 10(3): 121-133

Corresponding Author: Gönül Aslan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale