ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Sialic Acid and Its Role in Immune Regulation [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2018; 6(2): 75-83 | DOI: 10.25002/tji.2018.610

Sialic Acid and Its Role in Immune Regulation

Nazlı Ecem Dal1
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

The inhibitory signal loss in the immune system is one of the important causes of autoimmunity. The Sialic acidrecognizing Immunoglobulin Superfamily Lectins or shortly “Siglecs” are cell surface proteins that are substantially expressed in hematopoietic cells. The vast majority of these proteins are expressed in the immune system cells, and are attached to sialic acid-containing ligands and act as an inhibitory receptor. These receptors produce inhibitory signals that contribute to the inactivation of the immune system cells and protect the organism from autoimmunity. Siglecs are expressed on T lymphocytes, particularly B lymphocytes and studies targeting the use of Siglecs as therapeutic agents due to their role in immune regulation are increasing rapidly. Hence, this review summarizes the structural features of sialic acid as well as role of Siglecs in autoimmunity in conjunction with their function in B and T lymphocytes as a sialic acid binding receptor, and also use of Siglecs as therapeutic agents.

Keywords: Sialic acid, siglecs, immune regulation, autoimmunity, therapeutic agents

Sialik Asit ve İmmün Regülasyondaki Rolü

Nazlı Ecem Dal1
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

İmmün sistemde inhibitör sinyal kaybı, otoimmünitenin önemli sebeplerinden biridir. Sialik asit-tanıyan İmmünoglobulin Süperailesi Lektinleri ya da kısa adıyla “Siglec’ler” büyük oranda hematopoietik hücrelerde ifade olan hücre yüzey proteinleridir ve bu proteinlerin büyük çoğunluğu immün sistem hücrelerinde ifade olarak, sialik asit içeren ligandlara bağlanmakta ve inhibitör reseptörler olarak rol oynamaktadır. Bu reseptörler, immün sistem hücrelerinin sınırlanmasına katkı sağlayan inhibitör sinyaller üretmekte ve organizmayı otoimmüniteden korumaktadır. Siglec’ler özellikle B lenfositlerde olmakla birlikte, T lenfositlerde de ifade olmakta ve immün regülasyondaki önemi nedeniyle Siglec’lerin terapötik ajanlar olarak kullanımını hedefleyen çalışmalar hızla artmaktadır. Bu bağlamda, bu derlemede sialik asidin yapısal özellikleri ile birlikte, sialik asit içeren ligandları bağlayan reseptörler olan Siglec’lerin B ve T lenfositlerdeki rolleri ile bağlantılı olarak otoimmünitedeki rolü ve terapötik ajan olarak kullanım yolları özetlemiştir

Anahtar Kelimeler: Sialik asit, siglecler, immün regülasyon, otoimmünite, terapötik hedefler

Nazlı Ecem Dal. Sialic Acid and Its Role in Immune Regulation. Turk J Immunol. 2018; 6(2): 75-83
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale