ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Evaluation of T Lymphocyte Subgroups in Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2020; 8(1): 6-12 | DOI: 10.25002/tji.2020.1240

Evaluation of T Lymphocyte Subgroups in Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia

Metin Yusuf Gelmez1, Suzan Çınar1, Aynur Dağlar Aday2, İpek Yönal Hindilerden2, Melih Aktan2
1İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İmmünoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Introduction: Chronic lymphocytic leukemia (CLL) that arises by malignant transformation of mature B cell is the most common leukemia in elderly. CLL is characterized by accumulation of CD5+CD19+ cells in the peripheral blood and lymphoid organs. While CD8+ T lymphocytes response intracellular pathogen and tumor, CD4+ T lymphocytes regulate immune response. T follicular (Tfol) cells stimulate affinity maturation and class-switch recombination in B lymphocytes due to cytokine and surface molecules. In this study, we aimed to investigate CD4+T, CD8+T and CD3+CD4+CXCR5+ follicular T (Tfol) cells in the peripheral blood of the CLL patients compared to healthy controls. Materials and Methods: Peripheral blood samples were collected from 37 patients with CLL and 16 healthy subjects. CD4+ T, CD8+ T and Tfol cells in peripheral blood samples were analyzed by flow cytometry. Results: CD4+ T, CD8+ T and Tfol cells were decreased in all lymphocyte population, CD4+T cells are decreased, and CD8+ T and Tfol cells are increased but in T cell population. There was no differences T cell subgroups and clinical outcome. Conclusions: Although the high CD8+ T lymphocyte and Tfol cell ratios observed in patients may not be a prognostic marker for the clinical course of the disease, the increased Tfol cell ratio as a result of the disease may be the source of the cytokines required for the survival and proliferation of leukemic B cells and the induction of enzymes that were though to be associated with chromosomal deletions in these cells.

Keywords: Chronic Lymphocytic Leukemia, Follicular T cells, CLL

Kronik Lenfositik Lösemili Hastalarda T Lenfosit Alt Gruplarının Değerlendirilmesi

Metin Yusuf Gelmez1, Suzan Çınar1, Aynur Dağlar Aday2, İpek Yönal Hindilerden2, Melih Aktan2
1İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İmmünoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Giriş: Kronik lenfositik lösemi (KLL), olgun B lenfositlerin malign dönüşümünden kaynaklanan ve erişkinlerde en sık görülen lösemi tipidir. KLL, CD5+CD19+ hücrelerin kan ve kemik iliğinde birikmesi ile karakterizedir. CD8+ T lenfositler hücre içi patojen ve tümöre karşı immün yanıtta, CD4+ T immün yanıtın düzenlenmesinde rol almaktadır. T foliküler (Tfol) hücreler, hem salgıladıkları sitokinler hem de yüzey molekülleri aracılığı ile B lenfositleri uyararak afinite olgunlaşmasını ve izotip dönüşümünü sağlar. Bu çalışmada KLL tanısı almış hastaların periferik kan örneklerinde CD4+ ve CD8+ T lenfositleri ve CD3+CD4+CXCR5+ Tfol hücre oranları sağlıklı bireyler ile karşılaştırılmış, evre ve hastalık seyri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza 37 KLL hastası ve 16 sağlıklı kontrol dâhil edilmiştir. Olgulardan elde edilen periferik kan örneklerinde CD4+ T, CD8+ T ve Tfol lenfosit oranları akan hücre ölçer ile analiz edilmiştir. Sonuçlar: Hastalarda lenfosit kapısı içerisinde CD4+T, CD8+T ve Tfol lenfosit oranları düşük olarak gözlenirken, T hücreleri içerisinde CD3+CD4+T (yardımcı T hücre) oranının azaldığı, CD8+T (sitotoksik T hücre) ve Tfol lenfosit oranlarının ise arttığı gözlenmiştir. T hücre alt gruplarında gözlenen değişikliklerin hastalığın klinik seyri ile ilişkisi bulunmamıştır. Tartışma: Hastalarda gözlenen yüksek CD8+ T lenfosit ve Tfol hücre oranlarının hastalığın klinik seyri için prognostik bir belirteç olamayacağı gösterilmek ile birlikte, hastalığın bir sonucu olarak artan Tfol hücre oranı lösemik B hücrelerinin yaşaması, proliferasyonu ve bu hücrelerde kromozomal delesyonlar ile ilişkili olduğu düşünülen enzimler için gerekli sitokinlerin kaynağı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kronik Lenfositik Lösemi, T Foliküler Hücre, KLL

Metin Yusuf Gelmez, Suzan Çınar, Aynur Dağlar Aday, İpek Yönal Hindilerden, Melih Aktan. Evaluation of T Lymphocyte Subgroups in Patients with Chronic Lymphocytic Leukemia. Turk J Immunol. 2020; 8(1): 6-12
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale