ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Expression of Tumor Necrosis Factor-a and Interleukin-6 in Chronic Suppurative Otitis Media [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2019; 7(1): 1-5 | DOI: 10.25002/tji.2019.782

Expression of Tumor Necrosis Factor-a and Interleukin-6 in Chronic Suppurative Otitis Media

Yan Edward1, Jacky Munilson1, Rossy Rosalinda1, Hirowati Ali2, Dolly İrfandy1, Delva Swanda1
1Department of ENT-HNS, Faculty of Medicine, Andalas University, West Sumatra, Indonesia
2Biomedical Laboratory, Faculty of Medicine, Andalas University, West Sumatra, Indonesia

Introduction: Chronic suppurative otitis media (CSOM) with cholesteatoma is decribed by keratin epithelial invasion in the middle ear and osteolysis in both of the ear bones and the temporal bone. Some inflammatory factors involved in bone resorption stimulation are Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF-?) and Interleukin-6 (IL-6). The aim of this study is to determine the expression of TNF-? and IL-6 in CSOM patients with cholesteatoma. Materials and Methods: The design of this study is cross-sectional comparative analytic in 16 responders or CSOM patients with cholesteatoma and 16 samples of normal ear skin. The gene expressions of samples were examined through Real-Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) method and were analyzed with statistics software (p<0.05). Results: The expression of TNF-? and IL-6 in CSOM patients with cholesteatoma were higher than their expression in normal ear skin. The expression of TNF-? was 0.1835±0.322 ng/ul in CSOM patients, while it is 0.005±0.006 ng/ ul in normal ear skin (p=0.043). In addition, the expression of IL-6 was 2.127±2.320 ng/ul in CSOM patients and 0.005±0.006 ng/ul in normal ear skin (p=0.010). Conclusion: The expression of TNF-? and IL-6 in CSOM patients with cholesteatoma are significantly different from patients with normal ear skin.

Keywords: Chronic suppurative otitis media, cholesteatoma, interleukin-6, real-time polymerase chain reaction, tumor necrosis factor-alpha

Kronik Süpüratif Otitis Media’da Tümör Nekroz Faktör-a ve İnterlökin-6 İfadeleri

Yan Edward1, Jacky Munilson1, Rossy Rosalinda1, Hirowati Ali2, Dolly İrfandy1, Delva Swanda1
1Department of ENT-HNS, Faculty of Medicine, Andalas University, West Sumatra, Indonesia
2Biomedical Laboratory, Faculty of Medicine, Andalas University, West Sumatra, Indonesia

Giriş: Kolesteatomlu Kronik süpüratif otitis media (KSOM), orta kulakta keratin epitel invazyonu ve kulak kemikleri ile birlikte temporal kemikte erime (osteoliz) ile tanımlanmış bir hastalıktır. Tümör Nekroz Edici Faktör-alfa (TNF-?) ve İnterlökin -6 (IL-6) kemik rezorpsiyonundan sorumlu enflamatuvar faktörler olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmanın amacı TNF-? ve IL-6 ifadesinin kolestetomlu KSOM’daki rolünü araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Çalışma, 16 yanıtlı ya da kolesteatomlu hastanın normal kulak cildinden alınan örnekler ile çapraz karşılaştırmalı olarak irdelenmesidir. Bulgular: Kolesteatomlu KSOM hastalarında TNF-? ve IL-6 ifadeleri, sağlıklı kulak cildi ile karşılaştırıldığında daha yüksek olarak bulundu. KSOM hastalarında TNF-? ifadesi 0.1835±0.322 iken normal ciltte bu ifade 0.005±0.006 (p=0.043) olarak saptandı. IL-6 ifadesi ise, hastalarda 2.127±2.320 iken normal kulak cildinde bu 0.005±0.006 olarak bulundu (p=0.01). Sonuç: Kolesteatomlu KSOM hastalarında TNF-? ve IL-6 düzeyleri normal cilde göre daha yüksektir.

Anahtar Kelimeler: Kronik süpüratif otitis media, kolesteatom, interlökin-6, gerçek zamanlı-polimeraz zincir reaksiyonu, tümör nekroz edici faktör-alfa

Yan Edward, Jacky Munilson, Rossy Rosalinda, Hirowati Ali, Dolly İrfandy, Delva Swanda. Expression of Tumor Necrosis Factor-a and Interleukin-6 in Chronic Suppurative Otitis Media. Turk J Immunol. 2019; 7(1): 1-5
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale