ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Friend or Foe? The Potential Roles of Innate Lymphoid Cells in Lung Transplantation [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2021; 9(3): 105-113 | DOI: 10.4274/tji.galenos.2021.69885

Friend or Foe? The Potential Roles of Innate Lymphoid Cells in Lung Transplantation

Halil İbrahim Bulut1, Akif Turna2
1Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
2Istanbul University-Cerrahpasa, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Department of Thoracic Surgery, Istanbul Turkey

Respiratory diseases are one of the major causes of death worldwide. With the developing technique and immunosuppressive treatment approaches, the number of lung transplant operations has increased. Unfortunately, despite improvements in lung transplantation, the life expectancy of lung transplant recipients has not improved as much as with other solid organ transplants. Rejection of transplanted lung is generally caused by immune responses. Thence, researchers focus on transplantation immunology for improving the results of lung transplantations. The innate lymphoid cells (ILCs) are recently identified immune cells and investigators have focused heavily on these cells over the last years. ILCs are playing various roles in immune responses by expressing inflammatory cytokines or producing ligands. The properties of ILCs are being investigated in the pathogenesis of different diseases such as cancer, autoimmune diseases, and transplantation rejections. This review discusses the roles and potential roles of ILCs in lung transplantation tolerance or in transplantation failures such as primary graft dysfunction, chronic lung rejection, and acute lung rejection.

Keywords: Innate lymphoid cells, lung transplantation, transplantation immunology, transplantation tolerance, graft rejection

Dost ya da Düşman? Akciğer Naklinde Doğal Lenfoid Hücrelerin Potansiyel Rolleri

Halil İbrahim Bulut1, Akif Turna2
1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Solunum yolu hastalıkları dünya çapında önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. Gelişen teknik ve immünosüpresif tedavi yaklaşımları ile akciğer nakli operasyonlarının sayısı artmıştır. Ne yazık ki, akciğer transplantasyonundaki gelişmelere rağmen hastalardaki yaşam beklentisi, diğer katı organ nakillerinde olduğu kadar iyileşmemiştir. Akciğer nakli başarısızlıkları genellikle bağışıklık tepkilerinden kaynaklanır. Bu sebeple araştırmacılar, akciğer nakli operasyonlarının başarısını artırmak için transplantasyon immünolojisine odaklanmaktadır. Doğal lenfoid hücreler (DLH’ler) yakın zamanda tanımlanmış bağışıklık hücreleridir ve araştırmacılar son yıllarda bu hücrelere yoğun bir şekilde odaklanmışlardır. DLH’ler, enflamatuvar sitokinleri eksprese ederek veya ligandlar üreterek bağışıklık tepkilerinde çeşitli ve etkin roller oynamaktadır. DLH’lerin özellikleri kanser, otoimmün hastalıklar ve transplantasyon redleri gibi farklı hastalıkların patogenezinde araştırılmaktadır. Bu derlemede, DLH’lerin akciğer transplantasyonu toleransında veya primer greft disfonksiyonu, kronik akciğer reddi ve akut akciğer reddi gibi transplantasyon başarısızlıklarında rolleri ve potansiyel rolleri tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Doğal lenfoid hücreler, akciğer transplantasyonu, transplantasyon immünolojisi, transplantasyon toleransı, greft reddi

Halil İbrahim Bulut, Akif Turna. Friend or Foe? The Potential Roles of Innate Lymphoid Cells in Lung Transplantation. Turk J Immunol. 2021; 9(3): 105-113

Corresponding Author: Halil İbrahim Bulut, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale