ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Increased Level of Interleukin-17 in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus and its Association with Vitamin D Deficiency [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2019; 7(2): 76-82 | DOI: 10.25002/tji.2019.943

Increased Level of Interleukin-17 in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus and its Association with Vitamin D Deficiency

Harjoedi Adji Tjahjono1, Leny Silviana Farida2
1Saiful Anwar General Hospital, Department of Pediatrics, Malang/East java, Indonesia
2Airlangga University, Faculty of Medicine, Surabaya/East Java, Indonesia

Introduction: The up-regulation of interleukin-17 (IL-17) has been reported to be the pathogenesis of type 1 diabetes mellitus (T1D). On the other hand, vitamin D deficiency is fairly prevalent in T1D. This study aims to investigate IL-17 and vitamin D status and its correlation in children and adolescents with T1D. Material and Methods: A cross sectional study was carried out between January to March 2017. A total of 20 patients aged 12.25±3.74 years old with T1D and 20 healthy control group were involved. Their parents signed an informed consent. Demographic data were obtained using structured questionnaires. Physical, and laboratory examination were also performed. Blood samples were collected and serum vitamin D and IL-17 levels were measured by indirect ELISA were. Results: The serum level of vitamin D serum and IL-17 level between both groups were significantly different (p<0.001). A positive correlation between vitamin D and IL-17 levels (p<0.05; r=+0.566) was found. Conclusion: T1D is a T cell-mediated autoimmune disorder which targets and destroys insulin-producing pancreatic beta-cells. Children and adolescents with T1D show an increased level of IL-17 immunity and vitamin D deficiency. IL-17 immunity control and vitamin D supplementation could be potential targets for further development of T1D therapeutic strategies.

Keywords: Type 1 Diabetes Mellitus, Interleukin-17, Vitamin D

Tip 1 Diabetes Mellitus’lu Çocuk Ergen Hastalarda Artmış İnterlökin 17 ve Bu Artışın D Vitamini ile İlişkisi

Harjoedi Adji Tjahjono1, Leny Silviana Farida2
1Saiful Anwar General Hospital, Department of Pediatrics, Malang/East java, Indonesia
2Airlangga University, Faculty of Medicine, Surabaya/East Java, Indonesia

Giriş: Tip 1 Diabetes Mellitus (T1D)’un patogenezinde İnterlökin 17(IL-17)’nin artışının rolü olduğu bildirilmiştir. Öte yandan, T1D’lu hastalarda çoğunlukla D vitamini eksikliği saptanır. Bu çalışmada amaç, çocuk ve ergen T1D’li hastalarda IL-17 ve D vitamininin düzeylerini araştırmaktır. Gereçler ve Yöntemler: Çalışmada, 2017 Ocak ayı ile 2017 Mart ayı arasındaki hastalar çapraz kesitsel olarak irdelendi. Yaşları 12.25±3.74 arasında olan toplam 20 T1D’li olgu ile 20 sağlıklı birey kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. Hastaların ebeveynleri çalışmaya katılmak için bilgilenmiş onay verdi. Olguların demografik verileri oluşturulmuş anket formlarının doldurulması ile elde edildi. Ayrıca fizik muayene bulguları ve laboratuvar değerleri kaydedildi. Olgulardan kan alınarak indirekt ELISA yöntemi ile kan D vitamini ve IL-17 seviyeleri ölçüldü. Bulgular: D vitamini ve IL-17 seviyeleri 2 grup arasında karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık gözlendi (p<0.001). Vitamin D ve IL-17 seviyeleri arasında pozitif bağlantı saptandı (p<0.005; r:+0.566) Sonuç: T1D, T lenfositlerinin pankreasta insülin salgılayan beta hücrelerini hedefleyerek harap ettiği T-hücresine bağlı bir otoimmün hastalıktır. Çocuk ve erişkin TID hastalarında IL-17 düzeylerinde artış, D vitamini düzeylerinde azalma gözlenmiştir. T1D’nin tedavisinde IL-17’ye bağlı immünitenin hedeflenmesi ve hastalara D vitamini verilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Tip 1 Diabetes Mellitus, İnterlökin-17, D Vitamini

Harjoedi Adji Tjahjono, Leny Silviana Farida. Increased Level of Interleukin-17 in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus and its Association with Vitamin D Deficiency. Turk J Immunol. 2019; 7(2): 76-82
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale