ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Immunoregulatory Effects of Human Amnion Epithelial Cells on Natural Killer and T Cells in Women with Recurrent Spontaneous Abortion (RSA) [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2019; 7(1): 21-30 | DOI: 10.25002/tji.2019.991

Immunoregulatory Effects of Human Amnion Epithelial Cells on Natural Killer and T Cells in Women with Recurrent Spontaneous Abortion (RSA)

Fahimeh Khadem1, Nafiseh Esmaeil1, Abbas Rezaei1, Hossei Motadayen2, Behnaz Khani3
1Department of Immunology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2Department of Laboratory Medicine, School of Allied Medical Sciences, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran
3Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

Introduction: Unexplained Recurrent Spontaneous Abortion (URSA) is the most common immunological complication during pregnancy. It has been found that the cells such as human amnion epithelial cells (hAECs) have the potency to modulate immune responses in vitro and in vivo. In the present study, we assessed the immunomodulatory effect of hAECs on NK cells and T cells in women with URSA. Materials and Methods: Peripheral Blood mononuclear cells (PBMC) were obtained from 14 URSA patients and co-cultured with isolated hAECs. NK cells and T cells were identified using anti-CD56 and anti-CD3 monoclonal antibodies (mAb). The expression of the activating receptor CD69 and the degranulation marker CD107a on NK cells and T cells were detected using specific mAb and analyzed by flow cytometry. Results: We found that CD69 activating receptor expression on NK cells and T cells was significantly decreased by incubation with hAECs in a dose-dependent manner (p=0.049). Also, the degranulation marker CD107a was significantly downregulated on NK cells and T cells following incubation with hAEC (p=0.003). Conclusion: Our results suggest hAECs have immune regulatory effects on activation and cytotoxicity of NK and T cells. Potential therapeutic application of hAECs for dysregulated NK and T cells immunity should be investigated in the future.

Keywords: Human amnion epithelial cells (hAECs), Unexplained recurrent spontaneous abortion (URSA), Immunomodulation, Natural killer cell, T cell

Tekrarlayan Gebelik Kaybı Olan Kadınlarda İnsan Amniyon Epitel Hücrelerinin Doğal Öldürücü ve T Lenfositleri Üzerine Olan Etkisi

Fahimeh Khadem1, Nafiseh Esmaeil1, Abbas Rezaei1, Hossei Motadayen2, Behnaz Khani3
1Department of Immunology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2Department of Laboratory Medicine, School of Allied Medical Sciences, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran
3Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

Giriş: Açıklanamayan Tekrarlayan Gebelik Kaybı (ATGK) gebelik sırasında görülen en sık immmünolojik komplikasyondur. İnsan amnion sıvısı epitel hücrelerinin (İASEH), bağışıklık yanıtını hem in vitro hem de in vivo olarak bağışıklık yanıtını düzenleyebildiği gösterilmiştir. Bu çalışmada, İASEH’nin ATGK olan hastalardaki bağışıklık düzenleyici etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Periferik Kan Mononükleer Hücreler 14 ATGK hastasından izole edildi ve İASEH’leri ile birlikte kültüre edildi. Doğal öldürücü (Natural Killer) hücreleri ve T hücreleri anti-CD56 ve anti-CD3 monoklonal antikorları kulllanılarak tanımlandı. Hücreler, uyarılmayı gösteren CD69 ve degranülasyon ile ilişkili CD107a belirteçleri kullanılarak akan-hücre ölçerde irdelendi. Bulgular: İnsan amnion epitel hücreleri ile doza bağlı inkübasyon sonucu NK ve T hücrelerinde CD69 aktive edici resptör ekspresyonunda artış saptandı (p=0.049). Degranülasyon belirteci CD107a ekspresyonunun ise insan amnion epitel hücreleri ile inkübasyonu takiben NK ve T hücrelerinde anlamlı derecede düştüğü gözlendi (p=0.003).. Sonuçlar: Bulgularımız, insan amnion epitel hücrelerinin doğal öldürücü ve T lenfositlerinin sitotoksisitesini azaltarak düzenleyici etkide bulunduklarını göstermektedir. Bu hücrelerin etkinliği bozulmuş doğal öldürücü ve T hücrelerinin bağışıklık yanıtında düzenleyici olarak tedavide kullanılması araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İnsan amniyon sıvısı epitel hücreleri, açıklanamayan tekrarlayan gebelik kaybı, bağışıklığın düzenlenmesi, doğal öldürücü hücreler, T hücreleri

Fahimeh Khadem, Nafiseh Esmaeil, Abbas Rezaei, Hossei Motadayen, Behnaz Khani. Immunoregulatory Effects of Human Amnion Epithelial Cells on Natural Killer and T Cells in Women with Recurrent Spontaneous Abortion (RSA). Turk J Immunol. 2019; 7(1): 21-30
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale