ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Fear of COVID-19 among Healthcare Workers of a Tertiary Care Cardiac Facility Before- and After-Vaccination and Serology [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2022; 10(2): 77-87 | DOI: 10.4274/tji.galenos.2022.63935

Fear of COVID-19 among Healthcare Workers of a Tertiary Care Cardiac Facility Before- and After-Vaccination and Serology

Jehangir Ali Shah1, Ali Ammar1, Waqar Khan1, Rajesh Kumar1, Farheen Ali1, Shahid Ahmed1, Mehwish Zehra2, Jawaid Akbar Sial1, Tahir Saghir1, Zahid Ur Rehman1
1National Institute of Cardiovascular Diseases (NICVD), Karachi, Pakistan
2Jinnah Post Graduate Medical Center (JPMC), Karachi, Pakistan

Objective: This study aimed to assess the changes in the perceptions and practices during the coronavirus disease-2019 (COVID-19) era before and after vaccination and antibodies titer among the healthcare workers (HCWs) at a tertiary care cardiac center.
Materials and Methods: This descriptive study included HCWs working at a tertiary care cardiac center in Karachi, Pakistan. A predefined structured questionnaire was used to assess the sense of security, practice, and perception of the HCWs before vaccination, after vaccination, and after knowing the antibodies titer.
Results: Out of 151 HCWs, 70.2% (106) were male, and a majority, 65.6% (99), were ≤35 years old with an overall mean age of 34.92 ± 7.64 years. Nearly half of the individuals, (n=74; 49%), were doctors, 10 individuals (6.6%) were non-clinical staff, and reaming were nursing staff. The mean day since COVID-19 vaccination was 89.6 ± 40.07 before COVID-19 infection. Antibodies titer levels were >250 U/mL in 108 cases (71.5%) and ≤100 U/mL in 18 cases (11.8%). A significant increase in perception score was observed after serology with a mean of 61.04 ± 25.23 vs 53.86 ± 28.96; (p=0.008) compared to the post-vaccination perception score. A significant declining trend has been witnessed in mean practice scores, with a pre-vaccination mean of 69.93 ± 27.12, post-vaccination mean of 59.47 ± 30.61 (p<0.001). And post-serology mean of 55.1 ± 27.1 (p<0.001).
Conclusion: An increase in the sense of security and leniency in adherence to personal protective measures has been observed among HCWs after vaccination and after knowing the antibodies titer.

Keywords: COVID-19, healthcare workers, vaccination, serology, perception, practice

Üçüncü Basamak Bir Kalp Merkezinin Sağlık Çalışanları Arasında Aşılama Öncesi ve Sonrası COVID-19 Korkusu ve Seroloji

Jehangir Ali Shah1, Ali Ammar1, Waqar Khan1, Rajesh Kumar1, Farheen Ali1, Shahid Ahmed1, Mehwish Zehra2, Jawaid Akbar Sial1, Tahir Saghir1, Zahid Ur Rehman1
1National Institute of Cardiovascular Diseases (NICVD), Karachi, Pakistan
2Jinnah Post Graduate Medical Center (JPMC), Karachi, Pakistan

Amaç: Bu çalışmada, üçüncü basamak bir kalp merkezindeki sağlık çalışanları arasında koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) döneminde aşılama öncesi ve sonrası algı ve uygulamalardaki değişikliklerinin ve antikor titrelerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Bu tanımlayıcı çalışma, Pakistan, Karaçi’deki üçüncü basamak bir kalp merkezindeki sağlık çalışanlarını içermektedir. Sağlık çalışanlarının aşılamadan önce, aşılamadan sonra ve antikor titresini öğrendikten sonra güvenlik hissi, uygulama ve algılarını değerlendirmek için önceden tanımlanmış yapılandırılmış bir anket kullanılmıştır.
Bulgular: Yüz elli bir sağlık çalışanının %70.2 (n=106) erkek ve katılımcıların çoğunluğu, %65.6 (n=99) 35 yaşında ya da daha geç yaştaydı ve ortalama yaş 34.92 ± 7.64 yıl olarak saptandı. Neredeyse yarısı, (n=74; %49) hekim ve %6.6 (n=10) klinik dışı personel, geri kalan kişiler hasta bakım personeli görevindeydi. Önceki COVID-19 enfeksiyonu, doğası gereği 10 kişide (%6.6) ciddi, 1 kişide (%0.7) kritik olmak üzere 62 kişide (%41.1) rapor edilmiştir. COVID-19 aşılamasından bu yana geçen ortalama gün sayısı 89.6 ± 40.07 ve 11 kişide (%7.3) aşılama sonrası COVID-19 bildirildi. Antikor titre seviyeleri 108 kişide (%71.5) >250 U/mL ve 18 kişide ise (%11.9) ≤100 U/mL ve altında saptandı. Aşılama sonrası algı puanı ile karşılaştırıldığında algı skorunda seroloji sonrası ortalama 61.04 ± 25.23 ile 53.86 ± 28.96 arasında anlamlı bir artış gözlendi (p=0.008). Aşılama öncesi ortalama 69.93 ± 27.12, aşılama sonrası ortalama 59.47 ± 30.61 (p<0.001) ve seroloji sonrası 55.1 ± 27.1 olmak üzere (p<0.001) olan ortalama uygulama puanlarında önemli bir düşüş eğilimi görülmüştür.
Sonuç: Sağlık çalışanları arasında aşılamadan sonra ve antikor titresini öğrendikten sonra güvenlik hissi ve kişisel koruyucu önlemlere uyumda hoşgörünün arttığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, sağlık çalışanları, aşılama, seroloji, algı, uygulama

Jehangir Ali Shah, Ali Ammar, Waqar Khan, Rajesh Kumar, Farheen Ali, Shahid Ahmed, Mehwish Zehra, Jawaid Akbar Sial, Tahir Saghir, Zahid Ur Rehman. Fear of COVID-19 among Healthcare Workers of a Tertiary Care Cardiac Facility Before- and After-Vaccination and Serology. Turk J Immunol. 2022; 10(2): 77-87

Corresponding Author: Jehangir Ali Shah, Pakistan
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale