ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
The Importance of Vitamins A, C, and D in the Pathophysiology of SARS-CoV-2 [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2021; 9(2): 67-79 | DOI: 10.5222/TJI.2021.57966

The Importance of Vitamins A, C, and D in the Pathophysiology of SARS-CoV-2

Fatma Şengül1, Ali Şahin2, Fatma Akat3, Hüsamettin Vatansev4
1Department Of Biochemistry, Adıyaman University, Adıyaman, Turkey
2Selçuk University, Konya, Turkey
3Institute of Health Sciences Medical Biochemistry, Selçuk University, Konya, Turkey
4Department of Medical Biochemistry, Selçuk University, Konya, Turkey

The continuing pandemic of coronavirus disease (COVID-19), caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), was emerged in China, and has spread rapidly all over the whole world. Thousands of cases and deaths reported each day and it is an exceptional situation in which emergency response is required for many patients. While COVID-19 cases are seen in all age groups, death rates are high in cases of cancer that cause immunodeficiency, especially in elderly people with impaired immune systems, in those with chronic diseases.
The interaction between infections and the immune system is clear and there is a lot of relevant literature information. By keeping the immune system strong, infections can be overcome with less damage, and the harmful effects of inflammation and death rates can be reduced. Vitamins A, C and D are effective in the active functioning of the immune system, and their deficiencies have many adverse conditions, particularly susceptibility to infections. Although there is no specific treatment method, antiviral drug or vaccine with proven reliability for the treatment of COVID-19, the drugs recommended by the World Health Organization are being used. The effectiveness and efficiency of these drugs are controversial. In addition to these drugs, alternative treatment approaches are needed. In this literature review, the importance of vitamins A, C and D on the pathophysiology of SARS-CoV-2 and on the early-stage administration of high-dose intravenous (IV) C, oral A and D vitamins, which are alternative approaches, in the treatment of COVID-19 is shared

Keywords: COVID-19, immune system, intravenous vitamin C, SARS-CoV-2, vitamin A, vitamin D.

SARS-CoV-2 Patofizyolojisinde A, C ve D Vitaminlerinin Önemi

Fatma Şengül1, Ali Şahin2, Fatma Akat3, Hüsamettin Vatansev4
1Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Adıyaman
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Konya
3Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya
4Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Konya

Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2’nin (SARS-CoV-2) neden olduğu devam eden koronavirüs hastalığı pandemisi (COVID-19), Çin’de ortaya çıktı ve hızla tüm dünyaya yayıldı. Her gün binlerce vaka ve ölüm rapor edilmektedir ve birçok hasta için acil müdahalenin gerekli olduğu istisnai bir durumdur. COVID-19 vakaları her yaş grubunda görülmekle birlikte ölüm oranları özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış olan yaşlılarda, kronik hastalığa sahip olanlarda, immün yetmezliğe neden olan kanser vakalarında yüksek olmaktadır.
Enfeksiyonlar ve bağışıklık sistemi arasındaki etkileşim açıktır ve pek çok literatür bilgisi mevcuttur. Bağışıklık sistemini güçlü tutarak enfeksiyonlar daha az hasarla atlatılabilir, inflamasyonun zararlı etkileri ve ölüm oranları azaltılabilir. A, C ve D vitaminleri bağışıklık sisteminin aktif işleyişinde etkilidir ve eksiklikleri başta enfeksiyonlara yatkınlık olmak üzere birçok olumsuz duruma neden olur. COVID-19 tedavisi için spesifik bir tedavi yöntemi, antiviral ilaç veya güvenilirliği kanıtlanmış aşı bulunmamakla birlikte Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçların etkinliği ve verimliliği tartışmalıdır. Bu ilaçlara ek olarak alternatif tedavi yaklaşımlarına ihtiyaç vardır. Bu derlemede, A, C ve D vitaminlerinin SARS-CoV-2 patofizyolojisindeki önemi ve COVID-19 tedavisinde alternatif yaklaşımlar olan yüksek doz intravenöz (IV) C, oral A ve D vitaminlerinin erken dönemde uygulanması ile ilgili bilgiler derlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, immün sistem, intravenöz C vitamini, SARS-CoV-2, A vitamini, D vitamini.

Fatma Şengül, Ali Şahin, Fatma Akat, Hüsamettin Vatansev. The Importance of Vitamins A, C, and D in the Pathophysiology of SARS-CoV-2. Turk J Immunol. 2021; 9(2): 67-79

Corresponding Author: Fatma Şengül, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale