ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Comparison of Different Laboratory Methods in the Detection of Anti-dsDNA Antibodies and Their Diagnostic Utility [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2020; 8(2): 37-43 | DOI: 10.25002/tji.2020.1157

Comparison of Different Laboratory Methods in the Detection of Anti-dsDNA Antibodies and Their Diagnostic Utility

Ceyda Tunakan Dalgıç1, Emine Nihal Mete Gökmen1, Aytül Zerrin Sin1
Ege University Medical Faculty, Department of Internal Medicine, Division of Allergy and Clinical Immunology, İzmir, Turkey

Introduction: We aimed to analyze the positivity of Crithidia luciliae immunofluorescence tests (CLIFT), to compare CLIFT with ANA-IFA (antinuclear antibody–immunofluorescence assay), ANA-IB (immunoblot), and ELISA (enzyme-linked immunoassays), and to determine the relevant method to test anti-dsDNA in systemic lupus erythematosus (SLE). Materials and Methods: We conducted a retrospective, cross-sectional study between January 1st, 2015 and January 1st, 2016. We focused on the positive CLIFT results firstly, then, we compared the ANA-IFA, ELISA, and ANA-IB results to diagnose SLE. Demographic features were obtained from the hospital records. Results: To analyse CLIFT, 3242 seras were tested, and 72 (2.2%) were positive. Among CLIFT positivity [n=64; 57 female, 7 male (mean, range; 41.96, 11–82)]; 73% (n=47) had SLE. Out of 61 patients were analyzed by ANAIFA, 36 had peripheral (n=1) and homogenous (n=35) patterns; 83% (n=30) had SLE. Out of 46 patients were analyzed by ANA-IB, 30 had dsDNA; 73% (n=22) had SLE. Out of 25 patients who were analyzed by ELISA, 18 had dsDNA; 83% (n=15) had SLE. In the two-sided correlations, CLIFT positivity (?grade 2) was found to be statistically significantly associated with having SLE (p=0.005, r [64]=0.92); CLIFT positivity was also statistically significantly associated with ANA-IFA (p=0.003, r=0.85). In order to exclude SLE diagnosis, CLIFT positivity was statistically significantly correlated with ANA-IB (p=0.002, r=0.90). Conclusion: CLIFT can not be used instead of ELISA and ANA-IB, but it can reduce their usage. We recommend to use CLIFT and ANA-IFA for first-line screening; and ANA-IB and ELISA for confirmation and identification of dsDNA.

Keywords: Anti-dsDNA, laboratory methods, systemic lupus erythematosus

Anti-dsDNA Antikorlarının Varlığının ve Tanısal Değerinin Belirlenmesinde Farklı Laboratuvar Tanı Metotlarının Karşılaştırılması

Ceyda Tunakan Dalgıç1, Emine Nihal Mete Gökmen1, Aytül Zerrin Sin1
Ege University Medical Faculty, Department of Internal Medicine, Division of Allergy and Clinical Immunology, İzmir, Turkey

Giriş: CLIFT (Crithidia luciliae immünofloresan test) pozitifliğinin sıklığını belirlemeyi, CLIFT’i ANA-IFA (anti-nükleer antikor-immünfloresan analizi), ANA-IB (immünblot) ve ELISA (enzim-bağlantılı immün analiz) ile kıyaslamayı ve SLE’de (sistemik lupus eritematozus) anti-dsDNA’yi saptamak için uygun yöntemi belirlemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: 1 Ocak 2015 ile 1 Ocak 2016 arasında geriye dönük kesitsel bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Öncelikle, CLIFT pozitif sonuçlara odaklandık, sonrasında CLIFT pozitif hastaların ANA-IFA, ELISA ve ANA-IB sonuçları incelendi ve laboratuvar yöntemleri SLE tanısı ile karşılaştırıldı. Hastaların demografik özellikleri hastane kayıtlarından elde edilmiştir. Bulgular: CLIFT analizi için, toplam 3242 serum çalışıldı ve bunların 72’si (%2,2) pozitifti. CLIFT pozitiflikleri (n=64; 57 kadın / 7 erkek) arasında ortalama yaş 41,96 (aralık, 11–82) ve %73’ü (n=47) SLE tanılıydı. ANA-IFA 61 olguda çalışıldı; periferik (n=1) ve homojen (n=35) örüntü 36’sında mevcuttu ve bu olguların %83’ü (n=30) SLE tanılıydı. Kırkaltı hastada ANA-IB çalışıldı; ve 30’unda dsDNA saptandı. Bunların %73’ü (n=22) SLE tanılı idi. Hastaların 25’inde ELISA metodu kullanıldı ve bunların 18’inde pozitiflik saptandı. %83’ü (n=15) SLE tanılıydı. İki yönlü korelasyonlarda, CLIFT pozitifliği (?2. derece), SLE tanısı ile güçlü korelasyon gösterdi (p=0.005, r [64]=0,92); SLE tanısını doğrulamada; CLIFT testi ANA-IFA ile ileri derecede ilişkili bulundu (p=0.003, r=0,85). Ayrıca SLE tanısını dışlamada; CLIFT ile ANA-IB güçlü korelasyon gösterdi (p=0.002, r=0,90). Sonuç: CLIFT, ELISA ve immünoblot tetkiklerinin yerini alamaz, fakat onların kullanımını azaltabilir. Sonuçta, CLIFT ve ANA-IFA’nın ilk basamak görüntülemede; ANA-IB ve ELISA’nın ise doğrulama ve tanımlamada kullanımını önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Anti-dsDNA, laboratuvar metotları, sistemik lupus eritematozus

Ceyda Tunakan Dalgıç, Emine Nihal Mete Gökmen, Aytül Zerrin Sin. Comparison of Different Laboratory Methods in the Detection of Anti-dsDNA Antibodies and Their Diagnostic Utility. Turk J Immunol. 2020; 8(2): 37-43
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale