ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
The Importance of HLA-DRB1 Alleles in Patients with Lupus Nephritis [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2018; 6(3): 118-122 | DOI: 10.25002/tji.2018.889

The Importance of HLA-DRB1 Alleles in Patients with Lupus Nephritis

Atma Gunawan1, Kusworini Handono2, Handono Kalim3, Hani Susianti2, Mudjiwijono Handaru Eko4, Gatot S. Lawrence5, Dian Hasanah1, Etik Mertianti6, Didi Candrasikusuma7
1Nephrology Division of Internal Medicine Department in Dr. Saiful Anwar General Hospital, Malang, Indonesia
2Clinical Pathology Department of Dr. Saiful Anwar General Hospital, Malang, Indonesia
3Rheumatology Division of Internal Medicine Department in Dr. Saiful Anwar General Hospital, Malang, Indonesia
4Pathology Departement in Dr. Saiful Anwar General Hospital, Malang, Indonesia
5Pathology and Forensic Departement in Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia
6Internal Medicine Department in Universitas Brawijaya Hospital, Malang, Indonesia
7Tropical Diseases and infections Division of Internal Medicine in Dr. Saiful Anwar General Hospital, Malang, Indonesia

Introduction: Our aim was to re-evaluate the roles of HLA-DRB1 alleles on susceptibility, severity, activity and chronicity index of lupus erythematosus nephritis in Indonesia. Materials and Methods: A total of 55 lupus nephritis patients and 52 healthy subjects as control were analyzed. HLA-DRB1 alleles examination was performed using polymerase chain reaction (PCR) followed by electrophoresis. Differences in HLA-DRB1 allele frequencies between lupus nephritis group and healthy group, between mild and severe lupus nephritis, and between high and low activity and chronicity index were analysed using Chi-square test, presented as odds ratio (OR). Results were considered significant at P value less than 0.05. Results: HLA-DRB1*1501 was a susceptible allele for lupus nephritis group (OR=3.18; p=0.010). HLA-DRB1*1501 was also a susceptible allele for high activity index (OR=7.4; p=0.006). Although not statistically significant, HLADRB1* 1501 was a susceptible allele for high chronicity index (OR=3.2; p=0.07). We found HLA-DRB1*0401 was a protective allele against severe class of lupus nephritis (OR=9.4; p=0.029). Conclusion: HLA-DRB1*1501 was a susceptible allele for lupus erythematosus nephritis with high activity and chronicity index. HLA-DRB1*0401 was a protective allele against severe class of lupus nephritis.

Keywords: Lupus erythematosus, lupus nephritis, HLA-DRB1, allele, activity, chronicity

Lupus Nefritli Hastalarda HLA-DRB1 Allellerinin Önemi

Atma Gunawan1, Kusworini Handono2, Handono Kalim3, Hani Susianti2, Mudjiwijono Handaru Eko4, Gatot S. Lawrence5, Dian Hasanah1, Etik Mertianti6, Didi Candrasikusuma7
1Nephrology Division of Internal Medicine Department in Dr. Saiful Anwar General Hospital, Malang, Indonesia
2Clinical Pathology Department of Dr. Saiful Anwar General Hospital, Malang, Indonesia
3Rheumatology Division of Internal Medicine Department in Dr. Saiful Anwar General Hospital, Malang, Indonesia
4Pathology Departement in Dr. Saiful Anwar General Hospital, Malang, Indonesia
5Pathology and Forensic Departement in Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia
6Internal Medicine Department in Universitas Brawijaya Hospital, Malang, Indonesia
7Tropical Diseases and infections Division of Internal Medicine in Dr. Saiful Anwar General Hospital, Malang, Indonesia

Giriş: Amacımız, Endonezyada yaşayan lupus eritematosus olup nefrit saptanan hastalardaki HLA-DRB1 allellerinin hastalığa olan eğilim, hastalığın ciddiyeti, etkinliği ve kronikliği üzerine etkisini incelemektir. Gereçler ve Yöntemler: Toplam 55 lupus nefriti olan hasta ile 52 sağlıklı gönüllü HLA-DRB1 allelerinin araştırılması amacı ile irdelendi. Lupus nefriti olan hastalar ile sağlıklı kişilerin HLA-DRB1 allel frekansları, polimeraz zincir tepkimesi yöntemi ve ardından elektroforez kullanılarak saptandı. Lupus nefritli olgular ile sağlıklı bireyler arasındaki, ılımlı, ciddi nefritli hastlar ile düşük ve yüksek kroniklik düzeyi olan olgular arasındaki HLA-DRB1allel frekansları arasındaki farklar Ki-kare testi kullanılarak incelendi. P değerinin 0.05’den düşük olması istatistiksel anlamlılık olarak kabul edildi. Bulgular: HLA-DRB1*1501 alleli lupus nefriti olan hastalarda sorumlu allel olarak saptandı (Risk Oranı=3.18; p=0.01). Aynı allel, aynı zamanda yüksek aktivite birimi ile de ilişkili olarak saptandı (Risk Oranı=7.4; p=0.006). HLAB1*1501 alleli, her ne kadar istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmasa da yüksek kroniklik düzeyi ile ilişkili olarak saptandı (Risk Oranı:3.2; p=0.07). Ayrıca HLA-DRB1*1401 allelinin ise, ağır lupus nefritinden koruyucu olduğu saptandı (Risk Oranı=9.4; p=0.029). Sonuç: HLA-DRB1*1501, lupus eritematosuslu hastalarda saptanan nefritin etkinliği ve kronikliği ile ilişkilidir. HLADRB1* 0401 ise, ciddi lupus nefritine karşıu koruyucudur.

Anahtar Kelimeler: Lupus eritematosus, lupus nefriti, HLA-DRB1, allel, aktivite, kronisite

Atma Gunawan, Kusworini Handono, Handono Kalim, Hani Susianti, Mudjiwijono Handaru Eko, Gatot S. Lawrence, Dian Hasanah, Etik Mertianti, Didi Candrasikusuma. The Importance of HLA-DRB1 Alleles in Patients with Lupus Nephritis. Turk J Immunol. 2018; 6(3): 118-122
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale