ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Propolis Action in Controlling Activated T Cell Producing TNF-a and IFN-g in Diabetic Mice [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2017; 5(2): 36-44 | DOI: 10.25002/tji.2017.575

Propolis Action in Controlling Activated T Cell Producing TNF-a and IFN-g in Diabetic Mice

Febby Nurdiya Ningsih1, Muhaimin Rifa’i1
Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Brawijaya University, Malang, East Java, Indonesia

Objective: This study was conducted to determine the suppressor effect of propolis in controlling activated T cells, also T cells expressing TNF-? and IFN-?. Those molecules have an important role to generate acute inflammation in diabetes mellitus (DM) condition. Material and Methods: This study was done by in vivo experiment on streptozotocin-induced diabetic mice. Mice were classified into DM group (diabetic mice model without propolis ethanolic extract); propolis treatment group doses of 50, 100, and 200 mg/kg body weight; normal mice group. Effect of each treatment was observed after 14 days by flow cytometry analysis. The absolute numbers of CD4+CD62L-, CD4+TNF-?+, and CD4+IFN-?+ were assessed from splenic cells. Results: The data showed that administration of propolis ethanolic extract for 14 days significantly decreased the number of activated T cell. Propolis also decreased the expression of TNF-? and IFN-? by T cells. Administration of all doses of propolis caused decreased blood glucose level compared to baseline levels. Propolis administration at a dose of 100 and 200 mg/kg could suppress the expression of the pro-inflammatory cytokines. Conclusion: Propolis decreased the number of activated T cells expressing TNF-? and IFN-?. It also inhibited naive T cells to activate and prevented hyperglycemia.

Keywords: Anti-inflammatory, bee’s natural product, hyperglycemic, immunomodulator, pro-inflammatory cytokine

TNF-a ve IFN-g Üreten Aktive T Hücrelerinin Kontrolünde Propolisin Etkisi

Febby Nurdiya Ningsih1, Muhaimin Rifa’i1
Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Brawijaya University, Malang, East Java, Indonesia

Amaç: Bu çalışma, propolisin hem aktive hem de TNF-? ve IFN-? eksprese eden T hücrelerine olan baskılayıcı etkisini araştırmak üzere yapıldı. Bu moleküller, diabetes mellitus (DM) koşullarında oluşan yangıda önemli roller oynar. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma in vivo olarak, streptozotosin ile oluşturulmuş diabetik farelerde yapıldı. Fareler; DM grubu (propolisin etanolde elde edilmiş ekstresinin verilmediği diabetli fareler), 50, 100 ve 200 mg/kg vücut ağırlığı dozunda propolis verilen diabetli fareler ve kontrol gruplarına ayrıldı. Tedavilerin etkisi 14 gün sonra, akan hücreölçer ile irdelendi. Bu yöntem ile dalaktan saptanan CD4+CD62L-, CD4+TNF-?+, ve CD4+IFN-?+ hücrelerin sayıları kaydedildi. Bulgular: Verilere göre, 14 gün boyunca uygulanan propolisin etanolde elde edilmiş ekstresi aktive olmuş T lenfositlerinin sayısını önemli ölçüde azalttı. Propolis ayrıca, T lenfositlerindeki TNF-? ve IFN-? ekpesyonunu da düşürdü. Propolisin tüm dozları kan glikoz seviyelerini ilk değerlerine göre anlamlı olarak düşürdü. 100 ve 200 mg/ kg’lık bir dozda propolis uygulaması, pro-enflamatuvar sitokinlerin ekspresyonunu baskılayabilir. Sonuç: Propolis, TNF-? ve IFN-? eksprese eden aktif T hücrelerinin sayısını azalttı. Aynı zamanda, saf T hücrelerinin de aktive olmasını engelledi ve hiperglisemiyi önledi.

Anahtar Kelimeler: Anti-enflamatuvar, arının doğal ürünü, hiperglisemik, immünomodülatör, pro-enflamatuvar sitokin

Febby Nurdiya Ningsih, Muhaimin Rifa’i. Propolis Action in Controlling Activated T Cell Producing TNF-a and IFN-g in Diabetic Mice. Turk J Immunol. 2017; 5(2): 36-44
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale