ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Comparison of Peripheral Blood Th17 Cells and Associated Cytokines in Fingolimod-Receiving and Untreated Multiple Sclerosis Patients [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2019; 7(2): 69-75 | DOI: 10.25002/tji.2019.1007

Comparison of Peripheral Blood Th17 Cells and Associated Cytokines in Fingolimod-Receiving and Untreated Multiple Sclerosis Patients

Ahmet Eken1, Mehmet Fatih Yetkin2, Fatma Zehra Okus1, Şerife Erdem1, Mustafa Çakır1, Yeşim Haliloğlu1, Zehra Busra Azizoğlu1, Hamiyet Dönmez Altuntaş1, Meral Mirza2, Halil Canatan1
1Erciyes University School of Medicine, Department of Medical Biology, 38030, Melikgazi, Kayseri, Turkey
2Erciyes University School of Medicine, Department of Neurology, 38030, Melikgazi, Kayseri, Turkey

Introduction: Th17 cells are critical mediators of pathology in several autoimmune diseases including multiple sclerosis (MS). The aim of this study was to quantify Th17 cells and-associated cytokines in the peripheral blood of relapsing remitting multiple sclerosis patients (RRMS). We also aimed to compare those levels in fingolimod-treated, and untreated patients. Material and Methods: Fifteen fingolimod administered RRMS, 9 untreated-RRMS patients and 6 healthy controls were evaluated. Their peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) were isolated and sera separated. IL-17A+, IL-22+ and GM-CSF+ T-cells were quantified via intracellular cytokine staining after stimulation using flouresecein activated cell sorter. Serum cytokine levels from all groups were measured via enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Results: Fingolimod-treated RRMS patients had reduced number of IL-17A+ (p=0.02), IL-22+ (p=0.05), and GMCSF+ (p=0.003) T cells in their peripheral blood compared to those of untreated RRMS patients. This is consistent with sequestration of lymphocytes in the secondary lymphoid organs after fingolimod use. However, the levels of same cytokines in the serum were statistically not different. Conclusions: Fingolimod treatment reduced circulating IL-17A+, IL-22+ or GM-CSF+ T cells in RRMS patients.

Keywords: Fingolimod, Multiple sclerosis, IL-17A, IL-22, GM-CSF

Fingolimod Alan ve Almayan Multiple Skleroz Hastalarının Perifierik Kanında Th17 Hücrelerinin Karşılaştırılması

Ahmet Eken1, Mehmet Fatih Yetkin2, Fatma Zehra Okus1, Şerife Erdem1, Mustafa Çakır1, Yeşim Haliloğlu1, Zehra Busra Azizoğlu1, Hamiyet Dönmez Altuntaş1, Meral Mirza2, Halil Canatan1
1Erciyes University School of Medicine, Department of Medical Biology, 38030, Melikgazi, Kayseri, Turkey
2Erciyes University School of Medicine, Department of Neurology, 38030, Melikgazi, Kayseri, Turkey

Giriş: Th17 hücreleri, multipl sklerozun da dahil olduğu birçok otoimmün hastalığın patogenezinde rol alan kritik bir hücre popülasyonudur. Bu çalışmada, fingolimod tedavisi alan ve almayan tekrarlayan-gerileyen multipl sklerozlu (TGMS) hastalarının kanındaki Th17 hücre sayısı ve ilişkili sitokinlerin miktarlarını irdelemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: On beş fingolimod tedavisi alan TGMS hastası, ve tedavi almayan 9 TGMS hastası ile 6 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi. Kandan izole edilen periferik kan mononükleer hücreleri stimüle edilmiş, intraselüler hücre boyaması ve FACSAriaIII kullanılarak IL-17A, IL-22 ve GM-CSF üreten T hücreleri sayı ve yüzdeleri ölçüldü. Serum sitokin seviyeleri ELISA yöntemi ile saptandı. Bulgular: Fingolimod tedavisi alan RRMS hastalarının kanındaki IL-17A+ (p=0,02), IL-22+ (p=0,05), GM-CSF+ (p=0,003) T hücrelerinin mutlak sayılarında, fingolimod almayan TSMS hastalarına göre, önemli ölçüde azalma gözlendi. Bu sonuç fingolimod’un lenfositleri sekonder lenfoid organlarda tutma mekanizması ile uyumludur. ELISA ile serumdan ölçülen aynı sitokinlerin seviyerinde anlamlı azalma gözlenmedi. Sonuç: Fingolimod dolaşımdaki IL-17A+, IL-22+ ve GM-CSF+ üreten T hücre sayılarını azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Fingolimod, Multipl skleroz, IL-17A, IL-22, GM-CSF

Ahmet Eken, Mehmet Fatih Yetkin, Fatma Zehra Okus, Şerife Erdem, Mustafa Çakır, Yeşim Haliloğlu, Zehra Busra Azizoğlu, Hamiyet Dönmez Altuntaş, Meral Mirza, Halil Canatan. Comparison of Peripheral Blood Th17 Cells and Associated Cytokines in Fingolimod-Receiving and Untreated Multiple Sclerosis Patients. Turk J Immunol. 2019; 7(2): 69-75
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale