ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Social Immunology Awareness Survey [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2015; 3(1): 6-10 | DOI: 10.5606/tji.2015.357

Social Immunology Awareness Survey

Alparslan Merdin1, Emine Ögür2, Fatma Avcı Merdin1
1Department of Internal Medicine, Antalya Training and Researhc Hospital, Antalya, Turkey
2Medical Faculty of Akdeniz University, Antalya, Turkey

Objectives: This study aims to investigate social awareness and perspective regarding immunology. Materials and methods: This study is a survey conducted with 179 participants living in Antalya who have no known immune system diseases. Healthcare workers and students studying in any health related department were excluded from the study. Participants were asked 14 questions about their level of knowledge regarding immune system disorders, organs and tissues, and their perspective of vaccine therapy. Results: Of the participants, 75% had never heard of the term “immunology”, 22.2% thought that immune system diseases have no treatment, and 77% knew that the commonly used vaccine therapy is intended to stimulate the immune system. Conclusion: Although immunology and vaccine therapies are fields of medicine with increasing importance, society’s level of knowledge regarding these subjects is quite low. Social awareness for these subjects must be increased with trainings to be given at schools by Ministry of Health and foundations.

Keywords: Immunology; social awareness; vaccine therapy.

Toplumsal İmmünoloji Bilinci Anketi

Alparslan Merdin1, Emine Ögür2, Fatma Avcı Merdin1
1Department of Internal Medicine, Antalya Training and Researhc Hospital, Antalya, Turkey
2Medical Faculty of Akdeniz University, Antalya, Turkey

Amaç: Bu çalışmada immünoloji hakkında toplumsal bilinç ve bakış açısı araştırıldı. Gereç ve yöntemler: Bu çalışma Antalya’da yaşayan ve bilinen bir immün sistem hastalığı olmayan 179 katılımcı ile yapılmış bir anket çalışmasıdır. Sağlık sektöründe çalışanlar ve üniversitede sağlıkla ilgili herhangi bir bölümde öğrenim gören öğrenciler çalışmaya alınmadı. Katılımcılara immün sistem bozuklukları, organları ve dokularına ilişkin bilgi düzeyleri ve aşı tedavilerine bakış açıları hakkında 14 soru soruldu. Bulgular: Katılımcıların %75’i “immünoloji” terimini daha önce hiç duymamıştı, %22.2’si immün sistem hastalıklarının tedavisinin olmadığını düşünüyordu, %77’si ise yaygın olarak kullanılan aşı tedavisinin immün sistemi uyarmak amacıyla yapıldığını biliyordu. Sonuç: İmmünoloji ve aşı tedavileri tıbbın önemi gittikçe artan alanları olmasına rağmen, toplumun bu konularda bilgi düzeyi oldukça düşüktür. Bu konulardaki sosyal farkındalık Sağlık Bakanlığı ve vakıflar tarafından okullarda verilecek eğitimlerle artırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İmmünoloji; toplumsal bilinç; aşı tedavisi.

Alparslan Merdin, Emine Ögür, Fatma Avcı Merdin. Social Immunology Awareness Survey. Turk J Immunol. 2015; 3(1): 6-10
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale