ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Interleukin-2 Immunotherapy for Advanced Cancer [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2017; 5(3): 61-68 | DOI: 10.25002/tji.2017.171002

Interleukin-2 Immunotherapy for Advanced Cancer

Dilara Şahin1, Onur Boyman1
Department of Immunology, University Hospital Zurich, University of Zurich, Gloriastrasse 23, 8091 Zurich, Switzerland

Interleukin-2 (IL-2) was the first approved immunotherapy to show efficacy in advanced cancer. 13–20% of patients with metastatic renal cell carcinoma and metastatic melanoma receiving high-dose IL-2 treatment showed objective clinical responses, some enduring for up to 20 years and more. However, the use of IL-2 immunotherapy was hampered by the short in vivo half-life of IL-2, dose-dependent toxicity and stimulation of immunosuppressive regulatory T cells. Recent efforts have explored the biology of IL-2 and its receptors to generate improved IL-2 formulations. Such IL-2 formulations provide targeted and potent stimulation of selected lymphocyte subsets, and they include IL-2/ anti-IL-2 monoclonal antibody complexes (briefly, IL-2 complexes), IL-2 muteins, and versions of IL-2 bound to polyethylene glycol or other molecules. In this article, we review the use of IL-2 for cancer immunotherapy, and discuss the preclinical and translational aspects of IL-2 complexes and their potential for the treatment of advanced cancer.

Keywords: Interleukin-2 (IL-2), immunotherapy, advanced cancer, tumor immunology

İleri evre kanser tedavisinde interlökin-2 immünoterapisi

Dilara Şahin1, Onur Boyman1
Department of Immunology, University Hospital Zurich, University of Zurich, Gloriastrasse 23, 8091 Zurich, Switzerland

Interlökin-2 (IL-2), ileri evre kanser vakalarında etkisi kanıtlanan ve tedavi için onaylanan ilk immünoterapi stratejisidir. Yüksek doz IL-2 tedavisi gören metastatik renal hücreli karsinom ve metastatik melanom hasarının %13–20’sinde tedaviye objektif yanıt alınmış ve hastaların bir bölümünde hastalıksız sağkalım 20 yılı aşmıştır. Ancak, IL-2 immünoterapisinin kullanımı, in vivo yarı-ömrünün kısa olması, doza bağlı toksisite ve immünosupresif düzenleyici T hücrelerinin stimülasyonu nedeniyle yaygınlaşmamıştır. IL-2 ve IL-2 reseptörlerindeki ilerleyen güncel çalışmalar sonucunda, geliştirilmiş IL-2 formülasyonları üretilmiştir. Bu formülasyonlar, IL-2/anti-IL-2 monoklonal antikor kompleksleri (kısaca, IL-2 kompleksleri), IL-2 muteinleri ve IL-2’nin polietilen glikol ve benzeri moleküllere bağlanmasını içermekte ve seçilmiş lenfosit alt-gruplarının selektif ve güçlü stimülasyonunu sağlamaktadır. Bu makalede, IL-2’nin kanser immünoterapisindeki rolü özetlenmekte ve IL-2 komplekslerinin klinik-öncesi çalışmaları ile kanser tedavisindeki potansiyeli tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Interlökin-2 (IL-2), immünoterapi, ileri evre kanser, tümör immünolojisi

Dilara Şahin, Onur Boyman. Interleukin-2 Immunotherapy for Advanced Cancer. Turk J Immunol. 2017; 5(3): 61-68
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale