ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Patient-Oriented Application of New Monoclonal Antibodies for Severe Asthma [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2018; 6(3): 136-140 | DOI: 10.25002/tji.2018.858

Patient-Oriented Application of New Monoclonal Antibodies for Severe Asthma

Ender Çoşkunpınar1, Çağla Tarım1, Ceyda Hayretdağ Örs2, İlkim Dinçol1, Noor Muhammed Makhdomi1, Mohamed Niang1, Pınar Yıldız3
1Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, University of Health Sciences, İstanbul, Turkey
2Department of Anatomy, Faculty of Medicine, University of Health Sciences, İstanbul, Turkey
3Yedikule Training and Research Hospital, Chest Diseases Third Clinic, University of Health Sciences, İstanbul, Turkey

Asthma is a chronic lung disease that occurs due to many genetic and environmental factors. In the Global Initiative for Asthma (GINA) guideline, anti-immunoglobulin E (anti-IgE) (omalizumab) for patients with allergic asthma, anti-interleukin-5 (mepolizumab and reslizumab) or anti-interleukin 5 receptor (benralizumab) for patients with severe eosinophilic asthma are recommended as add-on treatment if the patients remain uncontrolled on STEP-4 treatment. Omalizumab, a humanized monoclonal antibody, inhibits the immunologic effects of immunoglobulin E (IgE) that binds to circulating high affinity IgE receptor. Mepolizumab acts by binding to interleukin-5 (IL-5), a cytokine required for the development of eosinophils, and reduces eosinophil levels. Although the mechanisms of action are similar, the magnitude of the patient’s airway inflammation, the severity of the disease, and the phenotypic differences of the patients may be important for the treatment decisions. Even though in GINA, omalizumab is recommended as add-on treatment in STEP-5 for ?6 years of age moderate to severe allergic asthma, in our country it was approved for the same phenotypic patients who were over 12 years of age. Both clinical trials and real world experience data support efficacy and safety of omalizumab for the treatment of moderate-to-severe allergic asthma. Evidence for clinical use in non allergic asthma as well as other investigational uses are already limited.

Keywords: Asthma, immunoglobulin E, mepolizumab, omalizumab

Şiddetli Astım için Yeni Monoklonal Antikorların Hasta Odaklı Uygulanması

Ender Çoşkunpınar1, Çağla Tarım1, Ceyda Hayretdağ Örs2, İlkim Dinçol1, Noor Muhammed Makhdomi1, Mohamed Niang1, Pınar Yıldız3
1Department of Medical Biology, Faculty of Medicine, University of Health Sciences, İstanbul, Turkey
2Department of Anatomy, Faculty of Medicine, University of Health Sciences, İstanbul, Turkey
3Yedikule Training and Research Hospital, Chest Diseases Third Clinic, University of Health Sciences, İstanbul, Turkey

Astım, birçok genetik ve çevresel faktörden dolayı ortaya çıkan kronik bir akciğer hastalığıdır. Astım için Küresel Girişim (GINA) kılavuzunda belirtildiği gibi, BASAMAK-4’te verilen tedaviye rağmen kontrol edilemeyen durumlarda; allerjik astım hastalarında anti-immunglobulin E (anti-IgE) (omalizumab), ciddi eosinofilik astım hastalarında ise anti-interlökin-5 (mepolizumab ve reslizumab) veya anti-interlökin 5 reseptör (benralizumab)’ün tedaviye eklenmesi önerilmektedir. İnsan monoklonal antikoru olan omalizumab, immünoglobulin E’nin (IgE) dolaşan yüksek affiniteli IgE reseptörüne bağlanmasının immünolojik etkilerini inhibe eder. Mepolizumab, eozinofillerin gelişimi için gerekli olan bir sitokin olan interlökin-5’e (IL-5) bağlanarak etki eder ve eozinofil seviyelerini azaltır. Bu iki ilacın etki mekanizması benzer olsa da, hastanın hava yolu inflamasyonunun büyüklüğü, hastalığın ciddiyeti ve hastalar arasındaki fenotipik farklılıklar tedavi seçiminde önemli olabilir. GINA kılavuzunda omalizumabın ?6 yaş orta-ağır astımlı olguların tedavisine BASAMAK-5’te eklenmesi önerilmekle birlikte, ülkemizde aynı fenotipten hastada 12 yaş üzeri kullanımı onaylanmıştır. Hem klinik deneyler hem de dünya deneyimlerinden toplanmış veriler, orta-şiddetli allerjik astımın tedavisi için omalizumabın etkinliğini ve güvenilirliğini desteklemektedir. Nonallerjik astımda ve diğer araştırma amaçları için kullanımlarına dair klinik veri halen kısıtlıdır.

Anahtar Kelimeler: Astım, immünoglobulin E, mepolizumab, omalizumab

Ender Çoşkunpınar, Çağla Tarım, Ceyda Hayretdağ Örs, İlkim Dinçol, Noor Muhammed Makhdomi, Mohamed Niang, Pınar Yıldız. Patient-Oriented Application of New Monoclonal Antibodies for Severe Asthma. Turk J Immunol. 2018; 6(3): 136-140
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale