ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
The Evaluation of Vaccine Hesitancy and Refusal for Childhood Vaccines and the COVID-19 Vaccine in Individuals Aged Between 18 and 25 Years [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2021; 9(3): 120-127 | DOI: 10.4274/tji.galenos.2021.35229

The Evaluation of Vaccine Hesitancy and Refusal for Childhood Vaccines and the COVID-19 Vaccine in Individuals Aged Between 18 and 25 Years

Gonca Soysal1, Elif Durukan2, Recep Akdur2
1Tokat Gaziosmanpasa University, Pazar Vocational School of Higher Education, Department of Health Care Services, Tokat, Turkey
2Baskent University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Department of Public Health, Ankara, Turkey

Objective: The aim of this study is to determine vaccine hesitancy and refusal for childhood vaccines and the Coronavirus disease-2019 (COVID-19) vaccine in individuals aged between 18 and 25 years and the affecting factors.
Materials and Methods: In this descriptive study, an online questionnaire was implemented on 1.033 people aged between 18 and 25 years and living in Turkey between January 28, 2021, and February 19, 2021, by reaching them via e-mail and messaging applications.
Results: Among the participants, 68.8% considered getting their children vaccinated, 11.4% were hesitant and 3.1% refused. Among the participants, 36.6% considered getting vaccinated against COVID-19, 34.8% hesitated and 28.6% refused. Hesitation/rejection of childhood vaccines increased with age and when negative information about childhood vaccines was obtained. The acceptance of the COVID-19 vaccine was higher in men, in those who assumed that the COVID-19 virus was of a natural origin, in those who obtained information on the COVID-19 vaccine from the Ministry of Health, and in those who made search in scientific papers.
Conclusion: The rates of hesitation and rejection in the COVID-19 vaccines are quite high compared to childhood vaccines. It shows that participants are influenced by speculative news. Therefore, it is recommended that this age group be given trainings based on scientific evidence regarding both childhood vaccines and the benefits of the COVID-19 vaccine.

Keywords: Vaccine hesitancy, vaccine refusal, vaccine acceptance, childhood vaccines, COVID-19 vaccine

18-25 Yaş Arası Bireylerde Çocukluk Çağı Aşıları ile COVID-19 Aşısına Yönelik Aşı Tereddüdü ve Reddinin Değerlendirilmesi

Gonca Soysal1, Elif Durukan2, Recep Akdur2
1Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Pazar MYO Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü, Tokat, Türkiye
2Başkent Üniversitesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, 18-25 yaş arası bireylerde çocukluk çağı aşıları ile Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) aşısına yönelik aşı tereddüdü, reddi yaşama durumlarını ve bunlara etki eden faktörleri saptamaktır.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmada 28 Ocak 2021-19 Şubat 2021 tarihleri arasında Türkiye’de yaşayan 18-25 yaş arası 1.033 kişiye e-posta ve telefon mesaj uygulama araçları ile ulaşılarak online anket formu uygulanmıştır.
Bulgular: Katılımcıların %68.8’i çocuklarına veya gelecekte çocukları olduğunda çocukluk çağı aşılarını yaptırmayı düşünürken %3.1’i reddetmeyi düşünmektedir. Çocukluk çağı aşılarına karşı tereddüt yaşama durumları %11.4’tür. Katılımcıların %36.6’sı COVID-19 aşısını yaptırmayı düşünürken %28.6’sı aşıyı reddetmeyi düşünmektedir. COVID-19 aşısını tereddüt edenlerin oranı ise %34.8’dir. Çocukluk çağı aşılarının tereddüt/ ret durumları yaş ilerledikçe ve çocukluk çağı aşıları ile ilgili olumsuz bilgi edinildiğinde artmaktadır. COVID-19 aşısının kabulü, erkeklerde, COVID-19 virüsünün doğal kaynaklı olduğunu düşünenlerde, bilimsel araştırma makalelerinde araştırma yapanlarda ve Sağlık Bakanlığı’ndan bilgi edinenlerde daha yüksek bulunmuştur.
Sonuç: COVID-19 aşısındaki tereddüt ve ret oranları çocukluk çağı aşılarına göre oldukça yüksektir. Bu da katılımcıların spekülatif haberlerin etkisinde olduğunu göstermektedir. Bu nedenle bu yaş grubuna hem çocukluk çağı aşıları hem de COVID-19 aşısının yararlarıyla ilgili bilimsel kanıtlara dayalı eğitimlerin verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aşı tereddüdü, aşı reddi, aşı kabulü, çocukluk çağı aşıları, COVID-19 aşısı

Gonca Soysal, Elif Durukan, Recep Akdur. The Evaluation of Vaccine Hesitancy and Refusal for Childhood Vaccines and the COVID-19 Vaccine in Individuals Aged Between 18 and 25 Years. Turk J Immunol. 2021; 9(3): 120-127

Corresponding Author: Gonca Soysal, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale