ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
The Association Between Latent Membrane Protein-1 and CD80, CD86, MHC-I and CD8 in Advanced Stage Nasopharyngeal Carcinoma [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2017; 5(3): 96-102 | DOI: 10.25002/tji.2017.581

The Association Between Latent Membrane Protein-1 and CD80, CD86, MHC-I and CD8 in Advanced Stage Nasopharyngeal Carcinoma

Made Setiamika1, Edi Widjajanto2, Aris Widodo3, Pudji Rahayu4
1ENT Department, Dr. Moewardi Hospital/Medical Faculty Sebelas Maret University, Surakarta
2Clinical Pathology Department, Medical Faculty Brawijaya University, Malang
3Clinical Pharmacology Department, Medical Faculty Brawijaya University, Malang
4ENT Department, Dr. Saiful Anwar Hospital/Medical Faculty Brawijaya University, Malang

Introduction: This study aimed to investigate the escape mechanism of tumor cell to host immune system via CD80, CD86, MHC Class I and CD8 in advanced stage nasopharynx carcinoma. Materials and Methods: This cross-sectional analytical observational study was conducted in 434 nasopharynx carcinoma (NPC) patients who visited Otorhinolaryngology Outpatient clinic of Dr. Moewardi Hospital from 2011 to 2014. The data were obtained from medical record system and histopathologic examination results. The sample collection was obtained by consecutive sampling. The expressions of CD80, CD86, MHC Class I and CD8 were assessed by immunohistochemistry staining (IHC). Results: Of the total study subjects, we found 32 sample of Grade 3 NPC, and the statistical analysis of these sample revealed that although there was no statistically significant association between the expression of latent membrane protein 1 (LMP1) and CD8 (p=0.556), and expression of CD80, there was a statistically significant association between LMP1 and CD86 (p=0.034). Similarly, although no statistically significant association was found between expression of CD8 and LMP1 (p=0.053), MHC Class I expression was found statistically significantly associated with LMP expression (p=0.012). Conclusion: The effect of LMP1 on CD8 mediated by CD86, MHC Class I is statistically significant in which the increase of LMP1 expression is followed by the decrease of CD8 expression. Thus it suggests the concept of escape mechanism.

Keywords: Escape mechanism, nasopharyngeal carcinoma, World Healt Organization Type 3 advanced stage, latent membrane protein-1(LMP1), MHC Class I, CD80, CD86

İleri Evre Nazofarinks Karsinomunda Latent Membran Protein-1 ile CD80, CD86, MHC-I ve CD8 antijenlerinin ilişkisi

Made Setiamika1, Edi Widjajanto2, Aris Widodo3, Pudji Rahayu4
1ENT Department, Dr. Moewardi Hospital/Medical Faculty Sebelas Maret University, Surakarta
2Clinical Pathology Department, Medical Faculty Brawijaya University, Malang
3Clinical Pharmacology Department, Medical Faculty Brawijaya University, Malang
4ENT Department, Dr. Saiful Anwar Hospital/Medical Faculty Brawijaya University, Malang

Giriş: Bu çalışmada, tümör hücrelerinin immün sistemden kaçış mekanizmalarını araştırmak için, ileri evre nazofarinks kanserinde CD80, CD86, MHC Sınıf I ve CD8 antijenlerinin rolü araştırıldı. Gereçler ve Yöntemler: Bu kesitsel çalışmada Dr. Moewardi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniğine 2011 ila 2014 yılları arasında başvuran 434 nazofarinks karsinomlu (NFK) hasta incelendi. Veriler, tıbbi kayıt sistemi ve histopatolojik irdelemelerin sonuçlarından kaydedildi. Ardışık örnekler çalışmaya alındı. CD80, CD86, MHC Sınıf I ve CD8 ifadeleri immünohistokimya boyamaları ile saptandı. Bulgular: Tüm çalışma örnekleri içinden 32 örnek Tip 3 NFK olarak saptandı ve LMP1 ifadesi ile CD8 (p=0.556) ve CD80 ifadesi arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamasına karşılık, CD86 ifadesi ile istatistiksel açıdan anlamlı bir bağıntı saptandı (p=0.034). Benzer olarak, LMP1 ifadesi ile CD8 arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olmamasına karşılık (p=0.053), MHC Sınıf I ifadesi CD8 ifadesi ile istatistiksel açıdan bağıntılı olarak saptandı (p=0.012). Sonuç: CD8+ hücrelerdeki LMP1’in etkisi CD86 ile ilişkilidir, MHC Sınıf I istatistiksel olarak anlamlıdır ve LMP1 ifadesi arttıkça CD8 ekspresyonu azalış göstermektedir. Bu da LMP1’in bağışıklık sisteminden kaçış mekanizmasında rol oynayabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kaçış mekanizması, nazofarinks karsinomu, Dünya Sağlık Teşkilatı (DSÖ) Tip 3 ileri evre, latent membrane protein 1(LMP1), MHC Sınıf I, CD80, CD86

Made Setiamika, Edi Widjajanto, Aris Widodo, Pudji Rahayu. The Association Between Latent Membrane Protein-1 and CD80, CD86, MHC-I and CD8 in Advanced Stage Nasopharyngeal Carcinoma. Turk J Immunol. 2017; 5(3): 96-102
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale