ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
IL-10-592 A/C Gene Polymorphism and Cytokine Levels are Associated with Susceptibility to Drug Resistance in Tuberculosis [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2020; 8(3): 103-112 | DOI: 10.25002/tji.2020.1235

IL-10-592 A/C Gene Polymorphism and Cytokine Levels are Associated with Susceptibility to Drug Resistance in Tuberculosis

Atefeh Sadeghi Shermeh1, Majid Khoshmirsafa1, Ali-akbar Delbandi1, Payam Tabarsi3, Esmaeil Mortaz3, Mohammad Reza Bolouri1, Elham Alipour Fayez1, Farhad Seif4, Mehdi Shekarabi1
1Department of Immunology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2Immunology Research Center, Institute of Immunology and Infectious Diseases, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3Clinical Tuberculosis and Epidemiology Research Center, National Research Institute of Tuberculosis and Lung Diseases (NRITLD), Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4Department of Immunology & Allergy, Academic Center for Education, Culture, and Research, Tehran, Iran

INTRODUCTION: Tuberculosis (TB) and especially resistant forms of it have a substantial economic burden on the
community health system for diagnosis and treatment each year. Thus, investigation of this field is a priority for the
world health organization (WHO). Cytokines play important roles in the relationship between the immune system
and tuberculosis. Genetic variations especially single nucleotide polymorphisms (SNPs) impact cytokine levels and
function against TB.
METHODS: In this research SNPs in IFN-γ (+874 T/A) and IL-10 (-592 A/C) genes, and the effects of
these SNPs on cytokine levels in a total of 87 tuberculosis patients and 100 healthy controls (HCs) were studied. TB
patients divided into two groups: 1) 67 drug-sensitive (DS-TB) and 2) 20 drug-resistant (DR-TB) according to drug
sensitivity test using polymerase chain reaction (PCR). For the genotyping of two SNPs, the PCR-based method was
used and IFN-γ and IL-10 levels were measured by ELISA in pulmonary tuberculosis (PTB) and control group.
RESULTS: In -592A/C SNP, only two genotypes (AA, AC) were observed and both genotypes showed statistically
significant differences between DR-TB and HCs (p=0.011). IL-10 serum levels in PTB patients were higher than HCs
(p=0.02). The serum levels of IFN-γ were significantly higher in DS-TB patients than that of the other two groups
(p<0.001); however, no significant differences were observed for allele and genotype frequencies in IFN-γ +874.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results suggest that the SNP at -592 position of IL-10 gene may be associated with the susceptibility
to DR-TB. However, further investigation is necessary.

Keywords: Polymorphism, IFN-γ,, IL-10, tuberculosis, drug-resistant tuberculosis

Sitokin Seviyelerinin ve IL-10-592 A/C Polimorfizminin Tüberkülozda İlaç Direnci ile İlişkisi

Atefeh Sadeghi Shermeh1, Majid Khoshmirsafa1, Ali-akbar Delbandi1, Payam Tabarsi3, Esmaeil Mortaz3, Mohammad Reza Bolouri1, Elham Alipour Fayez1, Farhad Seif4, Mehdi Shekarabi1
1
2
3
4

GİRİŞ ve AMAÇ: Tüberküloz (TB) ve özellikle dirençli tiplerinin tanı ve tedavisi halk sağlığı sistemine önemli bir ekonomik yüke
neden olmaktadır. Bu neden ile, bu konuda araştırma yapılması Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önceliği
olduğu bildirilen bir konudur. Sitokinleri bağışıklık sistemi ve tüberkülozda önemli rol oynamaktadır. Özellikle tek
nükleotidde saptanan polimorfizmlerin (TNP) olduğu genetik farklılıklar tüberküloza karşı bağışıklık ve sitokin
üretiminde etkilidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, 87 hasta ve 100 sağlıklı bireyde IFN-γ (+874 T/A) ve IL-10 (-592 A/C)’un
genlerinin TNP’leri ve bu TNP’lerin oluşan sitokinlerin salınımına olan etkileri irdelendi. TB hastaları 2 ayrı gruba
ayrıldı: Polimeraz zincir tepkimesi (PZT) ile ilaca hassas (İH) olduğu belirlenen 67 ve ilaca dirençli (İD) olduğu
saptanan 20 tüberkülozlu hasta.TNP’ni saptamada PZT temelli bir metod, IFN-γ ve IL-10 düzeyleri için ise, ELISA
yöntemi kullanıldı.
BULGULAR: Sağlıklı bireyler ve İD TB hastalar arasında -592A/C TNP açısından istatistiksel açıdan anlamlı farklılık
saptandı (p=0.011). Akciğer tüberkülozu olan olgulardaki IL-10 düzeyleri sağlıklı bireylerdekine göre yüksek olarak
saptandı (p=0.02). İH TB hastalarında serum IFN-γ düzeylerinin diğer gruplardakine göre daha yüksek olduğu saptandı
(p<0.001); buna karşın bu hastalarda IFN-γ 874 polimorfizmi açısından allel ya da genotip farklılığı bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız, IL-10 geninin 592.pozisyonundaki TNP’nin İD-TB ile ilgili olabileceğini düşündürtmektedir.
Ancak, ileri çalışmalara gerek duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Polimorfizm, IFN-γ,, IL-10, tüberküloz, ilaca dirençli tüberküloz

Atefeh Sadeghi Shermeh, Majid Khoshmirsafa, Ali-akbar Delbandi, Payam Tabarsi, Esmaeil Mortaz, Mohammad Reza Bolouri, Elham Alipour Fayez, Farhad Seif, Mehdi Shekarabi. IL-10-592 A/C Gene Polymorphism and Cytokine Levels are Associated with Susceptibility to Drug Resistance in Tuberculosis. Turk J Immunol. 2020; 8(3): 103-112

Corresponding Author: Atefeh Sadeghi Shermeh
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale