ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Inhibitory Effects of Acetylsalicylic Acid and Ibuprofen on Interleukin-17 Production [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2013; 1(2): 42-46 | DOI: 10.5606/tji.2013.213

Inhibitory Effects of Acetylsalicylic Acid and Ibuprofen on Interleukin-17 Production

Nurten Sayın1, Dilara Fatma Kocacık Uygun1, Nilgün Sallakçı1, Serkan Filiz1, Olcay Yeğin1
Department of Pediatric Immunology-Allergy, Medicine Faculty of Akdeniz University, Antalya, Turkey

Objectives: In this study, we aimed to investigate in vitro effects of acetylsalicylic acid (ASA) and ibuprofen on interleukin (IL)-17, interferon gamma (IFN-g), IL-4 and tumor necrosis factor alpha (TNF-a) production. Patients and methods: Blood samples were obtained from 10 healthy volunteers between May 2007 and May 2009. Acetylsalicylic acid and ibuprofen were dissolved in a phosphate buffered saline (PBS) solution in clinically relevant blood concentrations. Phytohemagglutinin (PHA) and crude bacterial extracts of Streptococcus sanguis were used to stimulate cells. The cytokine response was measured by an ELISPOT reader. Results: Both ASA and ibuprofen significantly inhibited the IL-17 response at all concentrations in a dose-dependent manner. No significant effect of the drugs on IL-4 and IFN-g response was observed. Conclusion: Inhibition of IL-17 and TNF-a production by therapeutically reachable concentrations of ASA and ibuprofen can be a novel underlying mechanism for their well-known anti-inflammatory actions.

Keywords: Acetylsalicylic acid; ibuprofen; interleukin-17; inhibition.

Asetilsalisilik Asit ve İbuprofenin İnterlökin-17 Üretimi Üzerindeki İnhibitör Etkileri

Nurten Sayın1, Dilara Fatma Kocacık Uygun1, Nilgün Sallakçı1, Serkan Filiz1, Olcay Yeğin1
Department of Pediatric Immunology-Allergy, Medicine Faculty of Akdeniz University, Antalya, Turkey

Amaç: Bu çalışmada asetilsalisilik asit (ASA) ve ibuprofenin interlökin (IL)-17, interferon gama (IFN-g), IL-4 ve tümör nekroz faktör alfa (TNF-a) üretimi üzerindeki in vitro etkileri araştırıldı. Hastalar ve yöntemler: Mayıs 2007 - Mayıs 2009 tarihleri arasında 10 sağlıklı gönüllüden kan örnekleri alındı. Asetilsalisilik asit ve ibuprofen, klinik düzeyde etkin kan konsantrasyonunda fosfat tamponlu salin (PBS) solüsyon içerisinde çözdürüldü. Hücreleri uyarmak için fitohemaglutinin (PHA) ve ham Streptococcus sanguis b akteriyel ö zütü k ullanıldı. S itokin y anıtı, E LISPOT okuyucusu ile ölçüldü. Bulgular: Hem ASA hem de ibuprofen, tüm konsantrasyonlarda doza bağımlı bir şekilde IL-17 yanıtını anlamlı düzeyde inhibe etti. Her iki ilacın IL-4 ve IFN-g yanıtları üzerinde anlamlı bir etkisi gözlenmedi. Sonuç: Tedavi edici ASA ve ibuprofen konsantrasyonları ile IL-17 ve TNF-a üretiminin inhibe olması, bu ilaçların çok iyi bilinen antienflamatuvar etkileri için yeni bir altta yatan mekanizma olabilir.

Anahtar Kelimeler: Asetilsalisilik asit; ibuprofen; interlökin-17; inhibisyon.

Nurten Sayın, Dilara Fatma Kocacık Uygun, Nilgün Sallakçı, Serkan Filiz, Olcay Yeğin. Inhibitory Effects of Acetylsalicylic Acid and Ibuprofen on Interleukin-17 Production. Turk J Immunol. 2013; 1(2): 42-46
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale