ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Effect of Hypnotherapy on Immune Response and Standard Therapy in Psychogenic Asthma Patients [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2021; 9(1): 28-35 | DOI: 10.5222/TJI.2021.22931

Effect of Hypnotherapy on Immune Response and Standard Therapy in Psychogenic Asthma Patients

Yusup Subagio Sutanto1, Handono Kalim2, Kusworini Handono3, Aris Sudiyanto4
1Sebelas Maret University, Department of Pulmonology and Respiratory Medicine, Surakarta, Indonesia
2Brawijaya University, Department of Internal Medicine, Malang, Indonesia
3Brawijaya University, Department of Clinical Pathology, Malang, Indonesia
4Sebelas Maret University, Department of Psychiatry, Surakarta, Indonesia

Objective: Asthma is a complex inflammatory disease. The therapy for asthma is usually pharmacotherapy but it can increase the side effects in the long run. Hypnosis has been used to clinically treat asthma. This study aimed to investigate the efficacy of hypnotherapy which will increase the standard of therapy in psychogenic asthma patients on immune response, stress mediators, and asthma control level.
Materials and Methods: This research is a double-blind experimental randomized control trial group study with a crossover design conducted in the outpatient clinic of Dr. Moewardi Hospital, Surakarta, Indonesia. The Friedman test followed by the marginal homogeneity statistic test was used to assess variations in the levels of asthma control. The study subjects were 30 respondents who were divided randomly into groups A and B. Both groups had standard asthma therapy and hypnotherapy with a different sequence.
Results: Hypnotherapy made a significant decrease in SCL 90 score within each group as follows: Group A (A1 vs A2; p=0.004) and Group B (B2 vs B3; p=0.001). Levels of asthma control improved significantly in both groups (A1 vs A2; p=0.001 and B2 vs B3; p=0.004). Hypnotherapy significantly improved the norepinephrine levels in both groups as well (A1 vs A2; p=0.001 and B2 vs B3; p=0.073). Hypnotherapy insignificantly reduced IL-13 (p=0.132) and IL-17 (p=0.149) levels.
Conclusion: This study concluded that hypnotherapy applied to psychogenic asthma patients can improve their standard therapy response. This improved standard therapy response will affect the treatment, prevention, and management of uncontrolled asthma.

Keywords: asthma control level, cortisol, hypnotherapy, IL-13, norepinephrine, psychogenic asthma

Psikojen Astım Hastalarında İmmün Cevap ve Standart Tedavi Üzerinde Hipnoterapinin Etkisi

Yusup Subagio Sutanto1, Handono Kalim2, Kusworini Handono3, Aris Sudiyanto4
1Sebelas Maret University, Department of Pulmonology and Respiratory Medicine, Surakarta, Indonesia
2Brawijaya University, Department of Internal Medicine, Malang, Indonesia
3Brawijaya University, Department of Clinical Pathology, Malang, Indonesia
4Sebelas Maret University, Department of Psychiatry, Surakarta, Indonesia

Amaç: Astım, kompleks inflamatuvar bir hastalıktır. Astım tedavisi genellikle farmakoterapidir ancak uzun vadede yan etkileri arttırabilir. Hipnoz, astımın klinik olarak tedavi edilmesi için kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, immün cevap, stres mediatörleri ve astım kontrol seviyesine ilişkin olarak psikojen astım hastalarında tedavi standardını arttıracak olan hipnoterapinin etkililiğini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Bu araştırma, Surakarta, Endonezya’da bulunan Dr. Moewardi Hastanesinin polikliniğinde yürütülen çapraz tasarımlı bir çift kör, deneysel, randomize kontrollü bir deney grubu çalışmasıdır. Astım kontrolü seviyelerindeki varyasyonları değerlendirmek için Friedman testi ve ardından marjinal homojenlik testi kullanıldı. Çalışmada rastgele yöntem ile A ve B gruplarına ayrılmış 30 hasta yer aldı. Her iki grup da, farklı bir sırayla standart astım tedavisi ve hiponoterapi aldı.
Bulgular: Hipnoterapi, aşağıda belirtilen şekilde her grup içinde SCO 90 skorlarında anlamlı bir azalma sağladı: Grup A (A1 vs A2; p=0.004) ve Grup B (B2 vs B3; p=0.001). Astım kontrol seviyeleri, her iki grupta da anlamlı olarak iyileşme gösterdi (A1 karşı A2; p=0.001 ve B2 karşı B3; p=0,004). Hipnoterapi, yine her iki grupta, norepinefrin seviyelerini anlamlı olarak iyileştirdi (A1 karşı A2; p=0.001 ve B2 karşı B3; p=0.073). Hipnoterapi, IL-13 (p=0.132) ve IL-17 (p=0.149) seviyelerini istatistiksel olarak anlamlı olmayan düzeylerde azalttı.
Sonuç: Bu çalışma, psikojen astım hastalarına uygulanan hipnoterapinin standart tedaviye verdikleri yanıtı iyileştirebildiği sonucuna varmıştır. Bu gelişmiş standart tedavi yanıtı da kontrolsüz astımın tedavisini, önlenmesini ve tedavisini etkileyecektir.

Anahtar Kelimeler: astım kontrol seviyesi, kortizol, hipnoterapi, IL-13, norepinefrin, psikojenik astım

Yusup Subagio Sutanto, Handono Kalim, Kusworini Handono, Aris Sudiyanto. Effect of Hypnotherapy on Immune Response and Standard Therapy in Psychogenic Asthma Patients. Turk J Immunol. 2021; 9(1): 28-35

Corresponding Author: Yusup Subagio Sutanto
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale