ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Human Leukocyte Antigen Frequencies in Highly Sensitized Patients [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2015; 3(1): 11-14 | DOI: 10.5606/tji.2015.333

Human Leukocyte Antigen Frequencies in Highly Sensitized Patients

Dilara Fatma Kocacık Uygun1, Münevver Özbay2, Nilgün Sallakcı2, Yahya Kılınç2, Serkan Filiz1, Olcay Yegin1
1Department of Pediatric Immunology-Allergy, Medicine Faculty of Akdeniz University, Antalya, Turkey
2Akdeniz University School of Medicine, HLA Typing Laboratory, Antalya, Türkiye

Objectives: This study aims to compare the human leukocyte antigen (HLA) phenotype frequencies between patients with high levels of panel reactive antibodies (PRA) and controls, and analyze the HLA profiles in the study population. Patients and methods: The study included 144 highly sensitized patients (46 males, 98 females) with positive PRA and end-stage renal failure, and 533 control cadaveric donors. HLA tissue typing and PRA level tests were performed in Akdeniz University Medical Faculty Pediatric Immunology Department, Tissue Typing Laboratory. HLA class I and class II alleles were detected with polymerase chain reaction-sequence-specific oligonucleotide-Luminex, and PRA levels with Luminex. Results: In the group with positive PRA; HLA-A*24, HLA-B*50, and HLA-DRB1*01 frequencies were statistically significantly different. No significant difference was present between the other HLA A, B, and DR antigens. Conclusion: While carrying commonly observed HLA antigens seems to be associated with lower PRA rates, patients carrying rarely observed HLA antigens should be given priority in organ transplant waiting lists.

Keywords: Highly sensitized patients; human leukocyte antigen; panel reactive antibody; renal transplantation.

Yüksek Duyarlılığı Olan Hastalarda İnsan Lökosit Antijeni Sıklıkları

Dilara Fatma Kocacık Uygun1, Münevver Özbay2, Nilgün Sallakcı2, Yahya Kılınç2, Serkan Filiz1, Olcay Yegin1
1Department of Pediatric Immunology-Allergy, Medicine Faculty of Akdeniz University, Antalya, Turkey
2Akdeniz University School of Medicine, HLA Typing Laboratory, Antalya, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, yüksek düzeylerde panel reaktif antikoru (PRA) olan hastalar ile kontroller arasındaki insan lökosit antijeni (HLA) fenotip sıklıkları karşılaştırıldı ve çalışma popülasyonundaki HLA profilleri incelendi. Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya yüksek duyarlılığı olan pozitif PRA’lı ve son dönem böbrek yetmezliği olan 144 hasta (46 erkek, 98 kadın) ve 533 kontrol kadavra donörü alındı. HLA doku tiplendirmesi ve PRA düzeyi testleri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik İmmünoloji Bölümü, Doku Tiplendirme Laboratuvarında yapıldı. HLA sınıf I ve sınıf II allelleri polimeraz zincir reaksiyon-sekans-spesifik oligonükleotid-Luminex ile PRA düzeyleri Luminex ile saptandı. Bulgular: Pozitif PRA’lı grupta HLA-A*24, HLA-B*50 ve HLA-DRB1*01 sıklıkları istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklıydı. Diğer HLA A, B ve DR antijenleri arasında anlamlı farklılık yoktu. Sonuç: Yaygın görülen HLA antijenlerini taşıyor olmak düşük PRA oranları ile ilişkili görünürken, nadir görülen HLA antijenlerini taşıyan bireylere organ nakli bekleme listelerinde öncelik verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Yüksek sensitize hasta; insan lökosit antijeni; panel reaktif antikor; böbrek nakli.

Dilara Fatma Kocacık Uygun, Münevver Özbay, Nilgün Sallakcı, Yahya Kılınç, Serkan Filiz, Olcay Yegin. Human Leukocyte Antigen Frequencies in Highly Sensitized Patients. Turk J Immunol. 2015; 3(1): 11-14
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale