ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
DOCK8 Levels in Patients with Hyperimmunoglobulin E Sendrome: Detection by Flow Cytometry [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2015; 3(2): 71-75 | DOI: 10.5606/tji.2015.424

DOCK8 Levels in Patients with Hyperimmunoglobulin E Sendrome: Detection by Flow Cytometry

Suzan Çınar1, Metin Yusuf Gelmez1, Serdar Nepesov2, Yıldız Camcıoğlu2, Günnur Deniz1
1İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İmmünoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Klinik İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Objectives: In this study, we report the findings of DOCK8 detected by flow cytometry in patients diagnosed with hyperimmunoglobulin E syndrome (HIES). Patients and methods: DOCK8 expression in T cells of peripheral blood samples with heparin obtained from 10 HIES patients (1 girl, 9 males; mean age 11.60±3.17 years) and seven healthy controls (2 girls, 5 males; mean age 31.14±19.31 years) were stained using anti-CD3PE, anti-DOCK8, anti-mouse IgG1FITC, and mouse IgG1FITC monoclonal antibodies through the intracellular staining technique. For intracellular staining, two fixation-permeabilization kits (BD-Pharmingen and Invitrogen) from different manufacturers were used. Detection of DOCK8 level was measured in whole blood (WB)and peripheral blood mononuclear cell (PBMC) samples by flow cytometry. DOCK8 level was calculated as mean fluorescence intensity (MFI), MFI-minus (M), and MFI-index (I) according to the isotype. Results: The immunoglobulin (IgE) levels of HIES patients were 10032.50±9454.02 IU/mL. DOCK8 deficiency was not found by flow cytometry. Comparison of WB and PBMC results using BD-Pharmingen and Invitrogen fix-perm kit revealed significant differences in MFI and MFI-F values of DOCK8 expression (p=0.004, p=0.006, p=0.012, p=0.012, respectively). Conclusion: Mean fluorescence intensity is important to detect the differences of DOCK8 expression in HIES patients. Compared to PBMC, WB should be preferred due to increased DOCK8 expression by flow cytometer. Our study findings support that WB methods can be used for the detection of DOCK8. Mutations in DOCK8 gene should be determined by genetic testing.

Keywords: DOCK8; flow cytometry; Hyper Immunoglobulin E Syndrome.

Hiperimmünoglobulin E Sendromlu Hastalarda DOCK8 Düzeyleri: Akan Hücre Ölçer ile Saptanması

Suzan Çınar1, Metin Yusuf Gelmez1, Serdar Nepesov2, Yıldız Camcıoğlu2, Günnur Deniz1
1İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İmmünoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Klinik İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada hiperimmünoglobulin E sendromu (HIES) tanısı konmuş hastalarda akan hücre ölçer ile saptanan DOCK8 bulguları bildirildi. Hastalar ve yöntemler: HIES tanılı 10 hasta (1 kız, 9 erkek; ort. yaş 11.60±3.17 yıl) ve yedi sağlıklı (2 kız, 5 erkek; ort. yaş 31.14±19.31 yıl) bireyden alınan heparinli periferik kan örneklerindeki T hücrelerinde DOCK8 ekspresyonu anti-CD3PE, anti-DOCK8, anti-fare IgG1FITC ve fare IgG1FITC monoklonal antikorları kullanılarak hücre içi boyama tekniği ile işaretlendi. Hücre içi boyama için iki farklı üreticiye ait (BD-Pharmingen ve Invitrogen) fiksasyon-permeabilizasyon kitleri kullanıldı. DOCK8 düzeyi tam kan (TK) ve periferik kan mononükleer hücre (PKMH) örneklerinde akan hücre ölçer ile ölçüldü. DOCK8 düzeyi, izotipe göre ortalama floresan yoğunluğu (MFI), MFI-fark (F) ve MFI-indeks (I) ile hesaplandı. Bulgular: HIES olguların immünoglobulin E (IgE) düzeyleri 10032.50±9454.02 IU/mL idi. Akan hücre ölçer ile yapılan ölçümlere göre DOCK8 eksikliği gözlenmedi. BD-Pharmingen veya Invitrogen fiksperm kitinin kullanıldığı TK ve PKMH sonuçları karşılaştırıldığında, MFI ve MFI-F değerleri açısından, DOCK8 ekspresyonunda anlamlı fark saptandı (sırasıyla, p=0.004, p=0.006, p=0.012, p=0.012). Sonuç: HIES hastalarında DOCK8 ekspresyonundaki farklılıkların tespitinde MFI önemlidir. PKMH ile karşılaştırıldığında, akan hücre ölçer ile DOCK8 ekspresyonu daha yüksek düzeyde olduğu için TK yöntemi seçilmelidir. Çalışma bulgularımız, DOCK8 tespitinde TK yöntemlerinin kullanımını desteklemektedir. DOCK8 gen mutasyonları, genetik testler ile belirlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: DOCK8; akan hücre ölçer; Hiper İmmünoglobulin E Sendromu.

Suzan Çınar, Metin Yusuf Gelmez, Serdar Nepesov, Yıldız Camcıoğlu, Günnur Deniz. DOCK8 Levels in Patients with Hyperimmunoglobulin E Sendrome: Detection by Flow Cytometry. Turk J Immunol. 2015; 3(2): 71-75
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale