ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Oxidative Burst with Dihydrorhodamine Test: Reference Values in Healthy Controls [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2015; 3(2): 49-53 | DOI: 10.5606/tji.2015.426

Oxidative Burst with Dihydrorhodamine Test: Reference Values in Healthy Controls

Dilek Çiçekkökü1, İsmail Öğütülür1, Elif Karakoç Aydıner1, Safa Barış1, Ayça Kıykım1, Ahmet Özen1, Işıl Barlan1
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Allerji-İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Objectives: In this study, we report reference data of stimulation index (SI) and variation coefficient (VC) data in dihydrorhodamine test in healthy controls. Materials and methods: Two hundred ten healthy controls without primary immunodeficiency warning signs and chronic disease were enrolled in this study. Evaluation was performed in 184 individuals (67 females, 117 males; mean age 9.0±9.6 years; range 0.3 to 59.2 years) with full data analysis. 2 mL peripheral blood samples were taken from healthy controls and lysis of erythrocytes was provided in flow cytometer tubes. The cells were washed twice with Hank's buffered salt solution (HBSS) and incubated at 37 °C for 14 minutes in the 50 ng/mL phorbol myristate acetate (PMA) stimulation. The cells were immediately evaluated using gating granulocytes in the BD FACS Calibur flow cytometer tool. The SI was calculated by dividing the ratio of geometric mean of fluorescence intensities obtained from PMA stimulated neutrophils to non-stimulated values. In flow cytometry, VC values of fluorescence intensity on the x-axis of histogram were obtained in PMA stimulated cells. Results: In the healthy controls, SI values were observed to vary ranging between 20.1 and 125.2 (mean 36.75±18.3). In the same series, VC values were between 9.9-25.2 (mean 18.2±3.7). Conclusion: Besides the use of a diagnostic test for chronic granulomatous disease, DHR test is useful in identifying the inheritance type of this disease and carriers. Values presented herein can be used as reference data for the assessment of patients and carriers.

Keywords: Chronic granulomatous disease; dihydrorhodamin; oxidative burst

Dihidrorhodamin Testi ile Oksidatif Patlama: Sağlıklı Kontrollerde Referans Değerleri

Dilek Çiçekkökü1, İsmail Öğütülür1, Elif Karakoç Aydıner1, Safa Barış1, Ayça Kıykım1, Ahmet Özen1, Işıl Barlan1
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Allerji-İmmünoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada dihidrorhodamin (DHR) testinde stimülasyon indeksi (Sİ) ve varyasyon katsayısı (VK) verilerinin sağlıklı kontrollerdeki referans değerleri bildirildi. Gereç ve yöntemler: Çalışmaya primer immün yetmezlik uyarıcı bulgusu ve kronik hastalığı olmayan 210 sağlıklı kontrol alındı. Veri analizleri tam olan 184 birey (67 kız, 117 erkek; ort. yaş 9.0±9.6 yıl; dağılım 0.3-59.2 yıl) değerlendirmeye alındı. Sağlıklı kontrollerden 2 mL’lik periferik kan örnekleri alındı ve akan hücre ölçer tüplerinde eritrositlerin lizisi sağlandı. Hücreler Hank tamponlu tuz solüsyonu (HBSS) ile iki kez yıkandı ve 50 ng/mL forbol miristat asetat (PMA) stimülasyonu ile 37 °C’de 14 dakika süreyle inkübe edildi. Hücreler bekletilmeden, BD FACS Calibur akan hücre ölçer cihazında granülositlerden kapı alınarak değerlendirme yapıldı. PMA uyaranlı nötrofillerden elde edilen floresan yoğunluğun geometrik ortalamasına oranı, uyaransız değerlere bölünerek SI hesaplandı. Akan hücre ölçer cihazında PMA uyaranlı hücrelerin histogramda X ekseni üzerindeki floresan yoğunluğunun VK değerleri elde edildi. Bulgular: Sağlıklı kontrollerde, Sİ değerinin 20.1-125.2 (ort. 36.75±18.3) aralığında değiştiği gözlendi. Aynı seride, VK değeri 9.9-25.2 arasında (ort. 18.2±3.7) idi. Sonuç: Dihidrorhodamin testi kronik granülomatöz hastalık için tanısal bir test olmasının yanı sıra, bu hastalığın kalıtım şeklinin ve taşıyıcıların belirlenmesinde de yararlıdır. Hastaların ve taşıyıcıların değerlendirilmesinde burada sunulan değerler referans veri olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Kronik granülomatöz hastalık; dihidrorhodamin; oksidatif patlama.

Dilek Çiçekkökü, İsmail Öğütülür, Elif Karakoç Aydıner, Safa Barış, Ayça Kıykım, Ahmet Özen, Işıl Barlan. Oxidative Burst with Dihydrorhodamine Test: Reference Values in Healthy Controls. Turk J Immunol. 2015; 3(2): 49-53
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale