e-ISSN 2147-8325
Volume : 8 Issue : 3 Year : 2022
Veri Tabanları
Uygulamalar
Üyelikler
TÜRK İMMÜNOLOJİ DERGİSİ - Turk J Immunol: 8 (3)
Cilt: 8  Sayı: 3 - 2020
EDITÖRYAL
1.
Editöryal
Editorial
Günnur Deniz
Sayfalar I - II

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Sitokin Seviyelerinin ve IL-10-592 A/C Polimorfizminin Tüberkülozda İlaç Direnci ile İlişkisi
IL-10-592 A/C Gene Polymorphism and Cytokine Levels are Associated with Susceptibility to Drug Resistance in Tuberculosis
Atefeh Sadeghi Shermeh, Majid Khoshmirsafa, Ali-akbar Delbandi, Payam Tabarsi, Esmaeil Mortaz, Mohammad Reza Bolouri, Elham Alipour Fayez, Farhad Seif, Mehdi Shekarabi
doi: 10.25002/tji.2020.1235  Sayfalar 103 - 112

3.
Talasemi Majör Hastalarında Kök Hücre Transplantasyonu Sonrası Immün Yeniden Yapılanmanın Değerlendirilmesi
Immune Reconstitution in the Patients with Talasemia Major after Hematopoietic Stem Cell Transplantation
Baran Erman, Başak Adaklı Aksoy
doi: 10.25002/tji.2020.1339  Sayfalar 113 - 119

4.
Siprofloksasine Bağlı Geç Tip Aşırı Duyarlılık Reaksiyonlarında CD4+ T Hücrelerinin Sitokin Salınımları ve Proliferatif Kapasiteleri
Cytokine Secretion and Proliferative Capacity of CD4+ T Cells in Delayed Type Hypersensitivity Reactions due to Ciprofloxacin
Belkıs Ertek, Semra Demir, Umut Can Küçüksezer, Leyla Pur Özyiğit, Aslı Gelincik, Suna Büyüköztürk, Günnur Deniz, Esin Aktaş Çetin
doi: 10.25002/tji.2020.1347  Sayfalar 120 - 128

5.
COVID-19 Hastalarında İmmünoglobülinler, CD4+/CD8+ T Lenfosit Oranları ve Interlökin-6 Düzeyinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Immunoglobulins, CD4/CD8 T Lymphocyte Ratio and Interleukin-6 in COVID-19 Patients
Marwan Mahmood Saleh, Abduladheem Turki Jalil, Rafid A. Abdulkereem, Ahmed Aduljabbar Suleiman
doi: 10.25002/tji.2020.1347  Sayfalar 129 - 134

6.
Tip 2 Diabette 3-Deoksiglukazon-H1 Proteinine Karşı Otoantikorların Sıklığı
Frequency of Autoantibodies Against 3-Deoxyglucosone H1 Protein in Type 2 Diabetes
Jalaluddin M. Ashraf, Shahnawaz Rehman
doi: 10.25002/tji.2020.1347  Sayfalar 135 - 143

DERLEME
7.
MHC Sınıf I ve MHC Sınıf II Gen Düzenlenmesi
Gene Regulation of MHC Class-I and MHC Class-II
Şule Karataş, Fatma Savran Oğuz
doi: 10.25002/tji.2020.1364  Sayfalar 144 - 156

LookUs & Online Makale