ISSN 1301-109X | e-ISSN 2147-8325
Northwestern Medical Journal
Immunomodulatory Effect of Propolis Extract on Population of IL-10 and TGF-ß Expression in CD4+CD25+ Regulatory T Cells in DMBA-induced Breast Cancer in Female Sprague-Dawley Rats [Turk J Immunol]
Turk J Immunol. 2017; 5(3): 69-76 | DOI: 10.25002/tji.2017.573

Immunomodulatory Effect of Propolis Extract on Population of IL-10 and TGF-ß Expression in CD4+CD25+ Regulatory T Cells in DMBA-induced Breast Cancer in Female Sprague-Dawley Rats

Zauhani Kusnul1, Pudji Rahayu2, Muhaimin Rifa'ı3, Edi Widjajanto4
1Bahrul Ulum Nursing Academy, Jombang, Indonesia; Faculty of Medicine, Brawijaya University, Malang, Indonesia
2Saiful Anwar General Hospital, Faculty of Medicine, University of Brawijaya, Malang, East Java, Indonesia, Department of Ear, Nose, and Neck, Malang, Indonesia
3Faculty of Sciences, University of Brawijaya, Malang, East Java, Indonesia, Department of Biology, Malang, Indonesia
4Saiful Anwar General Hospital, Faculty of Medicine, University of Brawijaya, Malang, East Java, Indonesia, Department of Clinical Pathology, Malang, Indonesia

Introduction: The aim of this study was to investigate the effect of propolis extract to the population of regulatory T cells (CD4+CD25+FoxP3+) expressing IL-10 and TGF-ß in vivo (DMBA-induced breast cancer in Female Sprague- Dawley Rats). Materials and Methods: Thirty virgin female Sprague-Dawley rats, aged 45–50 days-old were injected subcutaneously with 2x10 mg of 7.12-dimethylbenz(a)anthracene (DMBA) for one-week intervals. A week later each rat was administered orally with 5 mg DMBA. Ten rats without DMBA served as negative control. To ensure the development of breast cancer before starting treatment, at week 8, five rats that received DMBA and five negative controls were randomly selected and euthanized. Their breast tissues were then dissected for histological analysis by hematoxylineosin staining. Breast ductal cell morphological changes were apparent in DMBA-treated rats. The remaining rats were divided into 5 groups (6 rats per group). Group I served as a negative control, and Groups II–V were animals treated with DMBA, where Group II served as positive control, and Group III, IV, and V were animals treated with ethanolic extract of propolis (EEP) at doses of 50, 100, and 200 mg/kg body weight (BW), respectively, for 4 weeks. The animals were sacrificed by cervical decapitation. Breast and spleen tissues were subjected to histological and flow cytometric analysis respectively. Results: Statistical analysis by linear regression showed a significant decline in the relative number of CD4+CD25+FoxP3+ regulatory T cells expressing IL-10 or TGF-ß after treatments with propolis extracts. Conclusion: In summary, propolis may act as immunomodulatory agent that can be useful for curing cancer patients.

Keywords: Breast cancer, propolis, regulatory T cells, IL-10, TGF-ß, in vivo

Female Sprague-Dawley Rats DMBA ile Oluşturulmuş Meme Kanserli Sıçanlarda CD4+CD25+ Regülatuvar T Hücre IL-10 ve TGF-beta içeriklerine Propolis Ekstresinin Düzenleyici Etkisi

Zauhani Kusnul1, Pudji Rahayu2, Muhaimin Rifa'ı3, Edi Widjajanto4
1Bahrul Ulum Nursing Academy, Jombang, Indonesia; Faculty of Medicine, Brawijaya University, Malang, Indonesia
2Saiful Anwar General Hospital, Faculty of Medicine, University of Brawijaya, Malang, East Java, Indonesia, Department of Ear, Nose, and Neck, Malang, Indonesia
3Faculty of Sciences, University of Brawijaya, Malang, East Java, Indonesia, Department of Biology, Malang, Indonesia
4Saiful Anwar General Hospital, Faculty of Medicine, University of Brawijaya, Malang, East Java, Indonesia, Department of Clinical Pathology, Malang, Indonesia

Giriş: Bu çalışmada DMBA ile oluşturulmuş meme kanserli dişi Sprague Dawley sıçanlarda regülatuvar T Hücrelerindeki (CD4+CD25+FoxP3+)IL-10 ve TGF-beta ifadelerine propolis ekstresinin bağışıklık düzenleyici etkisinin araştırılması amaçlandı. Gereçler ve Yöntemler: Daha önce çiftleşmemiş 45-50 günlük 30 dişi Sprague-Dawley sıçana bir haftalık aralıklar ile subkutan olarak 2 kez 10 mg 7.12-dimetilbenzantrasen (DMBA) uygulandı. Bir hafta sonra ise, 5 mg DMBA ağız yoluyla tekrar verildi. DMBA verilmeyen 10 sıçan ise kontrol grubu olarak belirlendi. Meme kanserinin oluştuğundan emin olmak için, tedaviye başlamadan önce, 8. haftada DMBA verilen 5 sıçan ile verilmeyen 5 sıçan rastgele olarak seçilip ötanazi uygulandı ve bu deneklerin meme dokularının kesitleri hematoksilen-eozin boyası ile boyanarak irdelendi. Meme dokularındaki duktal hücrelerdeki morfolojik değişiklikler belirgin idi. Kalan sıçanlar, her grupta 6’şar denek olacak şekilde 5 gruba ayrıldı. 1. Grup negatif kontrol olarak belirlendi. İkinci, 3., 4. ve 5. gruplara ise DMBA verilirken, 2. grup pozitif kontrol grubu olarak isimlendirildi. İkinci, 4. ve 5. grup deneklere ise, propolisin etanol ile elde edilen ekstresinden sıra ile her bir gruba vücud ağrılığına göre 4 hafta boyunca 50, 100 ve 200 mg/kg dozunda verildi. Hayvanlar, servikal dekapitasyon yöntemi ile öldürüldü. Bulgular: Lineer regresyon yöntemi ile yapılan istatistiksel irdelemede IL-10 ve TGF-beta ifade eden CD4+CD25+FoxP3+ T lenfositlerinin görece sayısında istatistiksel olarak anlamlı bir düşme izlendi. Sonuç: Propolis, bağışıklığı düzenleyen bir madde olarak davranmaktadır ve kanser hastalarının tedavisinde kullanılabileceği düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, propolis, regülatuvar T hücreleri, IL-10, TGF-beta, in vivo

Zauhani Kusnul, Pudji Rahayu, Muhaimin Rifa'ı, Edi Widjajanto. Immunomodulatory Effect of Propolis Extract on Population of IL-10 and TGF-ß Expression in CD4+CD25+ Regulatory T Cells in DMBA-induced Breast Cancer in Female Sprague-Dawley Rats. Turk J Immunol. 2017; 5(3): 69-76
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale